מהו "כלל הדרך" בדיני תעבורה ?

מהו כלל הדרך בדיני תעבורה ? כאשר אשמתו של נאשם נלמדת ומוכחת לכאורה מכוחן של הראיות שהובאו נגדו, עובר הנטל הטקטי אל כתפי הנאשם להציג תרחיש חלופי סביר המתיישב עם חומר הראיות ועומד במבחן השכל הישר. בית משפט לתעבורה התייחס לטענת המערער שהחלקת האופנוע נגרמה כתוצאה מאובדן אוויר בגלגל האופנוע, טענה שנדחתה על ידו ובנסיבות התאונה הוא החיל על האירוע את "כלל הדרך" שנקבע בע"פ 1713/93 משה בן יצחק בוקובזה נגד מדינת ישראל. הנשיא שמגר קבע בפס"ד בוקובזה כי לעולם חובת ההוכחה רובצת לפתחה של המאשימה, אך משהוכח כי המערער סטה מנתיב לנתיב, נוצרת הנחה כי הנהג התרשל ובכך עומדת המאשימה בנטל הבאת הראיות ומשלב זה עובר לנאשם את הנטל השני, החובה השנייה כפי שנקבעה על ידי השופט אגרנט בע"פ 28/49 זרקא נגד מדינת ישראל, פ"ד ד' עמ' 504. משפט תעבורהשאלות משפטיותסטיה מנתיב