מועד חיוב היטל השבחה

מהו מועד החיוב בהיטל השבחה ? בסעיף 196 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, נקבע: "ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה". בסעיף זה ובתוספת השלישית הוסמכה הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבות היטל השבחה מבעל הזכויות במקרקעין בסך 50% מסך השבחת המקרקעין, מקום בו הושבחו המקרקעין בעקבות אישורה של תוכנית (סעיף 2 לתוספת השלישית). בפסיקה נקבע כי הבסיס הרעיוני להטלת החבות בהיטל מבוסס על השתתפות האזרח, הנהנה מהשבחת המקרקעין, בהוצאות התכנון והפיתוח הכלכליות של רשויות התכנון. כמו כן, בעל המקרקעין נתפס כמי שמתעשר מהשבחת המקרקעין, התעשרות שראוי שחלקה ימומן ע"י הנהנה מההשבחה. עוד נקבע כי מקום בו התוכנית המשביחה אושרה טרם כריתתו של החוזה, יחוייב מוכר המקרקעין בהיטל ההשבחה בגינה, בעוד שתוכנית שאושרה לאחר כריתת החוזה, יחוייב הרוכש בתשלום היטל ההשבחה בגינה. יודגש כי מועד התשלום, להבדיל ממועד החיוב, אינו קבוע ומותנה בהתקיימותו של אירוע "מימוש זכויות" כהגדרתו בסעיף 1(א) לתוספת השלישית. בעוד שמועד החיוב בא לעולם עם השבחת המקרקעין (מועד אישור התוכנית), בעל המקרקעין מחוייב בתשלום רק במועד המימוש, מועד בו נתפס בעל הזכויות כמי שניצל את ההשבחה במקרקעין והפיק ממנה תועלת. דחיית מועד התשלום למועד המימוש נובעת בעיקרה מהקושי העשוי לעמוד בפני בעל הזכויות במקרקעין שהושבחו בהגשת מקורות מימון לשם תשלום ההיטל, וזאת טרם הספיק "לתרגם" את השבחת המקרקעין להטבה כספית מוחשית. ראו בענין זה עע"מ 1164/04 עירית הרצליה נ' דניאל יצחקי , וההפניות שם. כמו כן, לענין מועד החיוב לעומת מועד המימוש ראו ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ ואח' נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשיה, מחוז המרכז, פ"ד נז(4) 119) וכן ע"א 6126/98 חברת חלקה 510 בגוש 6043 בע"מ (בפירוק מרצון) ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חולון , פ"ד נה היטל השבחה