מחיקת תביעה בגלל שטרם התגבשה עילת התביעה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת תביעה בגלל שטרם התגבשה עילת התביעה: הבקשה והליכים קודמים : 1. בכתב התביעה שהוגש בתיק זה עותר המשיב למתן צו עשה, אשר יורה למבקשת לרשום, בלשכת רישום המקרקעין, את זכויותיה היא, במקרקעין הידועים כחלקה 7 בגוש 10031 (להלן: "החלקה"), המצויה בחדרה. החלקה רשומה על שם המנוח הנרי מוסקוביץ ואשתו רוז מוסקוביץ (להלן: "מוסקוביץ"). 2. המבקשת הינה אלמנתו של המנוח איסר זברקו ז"ל (להלן: "זברקו"). בסופם של הליכים משפטיים קודמים, שאין צורך לפרטם, ניתנו שני פסקי דין הקובעים את זכויותיו של זברקו בחלקה. האחד- פסק דין שניתן בתיק ה.פ. 247/95, בבימ"ש זה (להלן: "פסק המחוזי הראשון") והשני - פס"ד בערעור (על תביעה אחרת באותו ענין), שניתן ע"י ביהמ"ש העליון, ביום 5.6.2005, פסק דין בע"א 7848/02 (להלן: "פסק העליון הראשון"). בסופו של דבר, חוייבו מוסקוביץ להעביר לזברקו 9% מ- 186.67 דונם מהחלקה (להלן: "הזכויות") והמבקשת זכאית להרשם כבעלים של אותן זכויות מכח ירושתה את זברקו. 3. המשיב רכש מזברקו מחצית מזכויותיו בחלקה, בהתאם להסכם מכר שנערך ביניהם עוד ביום 8.8.95 והוא אף אוחז בידו פסק דין שניתן, 29.8.2008, ע"י ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בת.א. 491/06 (להלן: "פסק המחוזי השני"), על פיו הוא זכאי להרשם כבעלים במחצית הזכויות, בכפוף לתשלום כל המיסים וההיטלים על פי חוק. כן נקבע בפסק המחוזי השני, כי אין בקביעה הנ"ל, כדי לגרוע מזכות המבקשת לתבוע מאת המשיב תשלום מחצית מההוצאות שהוציא זברקו בקשר לחלקה, כקבוע בהסכם בין המשיב לבין זברקו (להלן: "ההוצאות"). 4. מוסקוביץ, מצידם, פנו עוד ביום 16.5.2011, בתביעה לבימ"ש זה (בת.א. 26341-05-11), לביטול פסק המחוזי הראשון, בטענה שפסה"ד מבוסס כולו על מעשה תרמית וקנוניה (להלן: "תביעת מוסקוביץ"). על הקניית הזכויות למשיב, ערערה המשיבה לביהמ"ש העליון, אשר קבע בפסק הדין שניתן (בהסכמה), ביום 2.6.2011, בע"א 9681/08 (להלן "פסק העליון השני"), כי: "... הזכויות שהוקנו למשיב... מותנות בכך שיישא קודם לקבלתן במחצית ההוצאות כאמור בהסכם הנ"ל (הוא ההסכם בין זברקו למשיב, הנזכר בפסק המחוזי - ת.ש.נ.) המשיב מתחייב שלא להעלות כנגד המערערת טענת התיישנות בכל הנוגע לתביעת הוצאות כאמור, ובלבד שתביעה כזו תוגש בתוך שלוש שנים מהיום". (ההדגשות אינן במקור). יצויין, שבפסק העליון השני היה ביהמ"ש העליון ער לתביעת מוסקוביץ וקבע, כי אין הוא מביע עמדה באשר לתביעה זו. טענות הצדדים : 5. עיקר טענת המבקשת היא, כי לאור פסק העליון השני, תביעתו של המשיב מוקדמת, מאחר שהוא טרם שילם את ההוצאות ומאחר שביהמ"ש העליון קבע, שתשלומן הינו תנאי לקבלת הזכויות ע"י המשיב. אסתפק בטענה זו ולא אפרט את שאר טענות המבקשת, בעיקר משום שלטעמי, די בטענה זו כדי למחוק את התביעה מחמת העדר עילה, ללא צורך שאתייחס לשאר הטענות אשר, ממילא, ספק בעיניי אם יש בהן ממש. 6. המשיב אינו מכחיש חיובו לשלם למבקשת את ההוצאות, אולם הוא טוען שהמבקשת דורשת הוצאות מופרזות ביותר. לטענתו, בהליך גישור שנערך ביניהם, הגישה המבקשת רשימה מופרזת של הוצאות בסכום הקרוב לשני מיליון ₪. כן טוען הוא שהאשם לכשלון הליך הגישור נעוץ בה ושהיא דחתה, בחוסר תום לב, את הצעתו לפנות לבוררות בענין ההוצאות ואף משהה היא, במכוון, הגשת תביעה לפסיקת סכום הוצאות. עם זאת טוען הוא, כי זכאותו לסעד הנתבע בתביעה זו, אינו קשור ואינו מותנה בתשלום ההוצאות, שכן אין הוא מבקש רישום הזכויות על שמו הוא, אלא רק רישומן על שם המבקשת, אשר רשמה הערת אזהרה לטובתה, בהליך בינה לבין מוסקוביץ. לטענתו, מאחר שהמבקשת הכשילה כל הסדר לתשלום ההוצאות ומאחר שהיא הבטיחה עצמה באמצעות הערת אזהרה, שנרשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין (בטחון אשר, לשיטתו, היא מונעת ממנו), אין לסלק את התביעה על הסף. עוד טוען הוא, כי טענות התרמית בתביעת מוסקוביץ אינן נכונות והוא אף מניח שנרקם הסכם חשאי בין המבקשת לבין מוסקוביץ, שמטרתו היא נישולו מזכויותיו בחלקה. דיון ומסקנות : 7. דין התביעה מחיקה בשל העדר עילה, על פי תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. פסק העליון השני קבע, במפורש, כי הזכויות שהוקנו למשיב מותנות בכך שיישא קודם לקבלתן בתשלום ההוצאות. תנאי זה, של תשלום ההוצאות, הינו, איפוא, תנאי מתלה, שבהתקיימותו תלוייה זכותו של התובע. כל עוד לא מתקיים התנאי - לא קמה זכותו של התובע. 8. המבקשת רשאית להגיש תביעתה להוצאות בתוך 3 שנים מיום 2.6.2011, מועד אשר טרם חלף. משכך, לא ניתן לומר שהמבקשת היא אשר מנעה את קיומו של התנאי ולכן לא חל סעיף 28 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ובשלב זה, התנאי שריר וקיים. פועל יוצא מכך הוא, שבטרם עבור שלוש שנים ממועד מתן פסק העליון השני ללא שהוגשה תביעה מצד המבקשת, או בטרם קביעת סכום ההוצאות ותשלומו, לפי המוקדם, לא קמה זכותו של המבקש לקבלת הזכויות. מאחר שזכותו של המשיב לדרוש רישום הזכויות על שם המבקשת, קשורה בטבורה של זכותו הוא לזכויות המבקשת בחלקה ומאחר שטרם התמלא התנאי המתלה, לא זכאי המבקש לקבל זכויות בחלקה ומשכך - אין הוא זכאי לדרוש מהמבקשת דבר, אף לא רישום זכויותיה היא. 9. מעבר לצריך אומר, כי היוזמה לנקיטת הליך, במסגרתו ייקבעו ההוצאות אינה מונחת, בהכרח, רק אצל המבקשת. כן אציין, כי לחששו של המשיב מהמצב הקיים, בו לא רשומה הערת אזהרה כלשהי לטובתו (ככל שיש מקום לחשש כזה, ואינני מביעה בכך דעה), מניחות הוראות חוק המקרקעין והדין מספר פתרונות. הגשת תביעה זו, קודם זמנה ובטרם התגבשה עילתה, אינו אחד מהם. 10. לפני סיום אציין, כי לא נעלמו מעיניי משמעויות תביעת מוסקוביץ, התלויה ועומדת, אולם לאור התוצאה אליה הגעתי מתייתר הצורך לדון בשאלות הנובעות מכך. 11. לאור האמור לעיל אני מקבלת את הבקשה ומוחקת את התביעה על הסף, בהיעדר עילה. מעבר לצריך ולמען הסר ספק אבהיר, כי ככל שיבשילו התנאים להגשת התביעה, ככל שיהיה צורך בכך, יהא המשיב רשאי להגישה שוב. המשיב ישלם למבקשת הוצאות ההליך, בסך 4,500 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. מחיקת תביעה / הליך