מחיקת תביעה בהעדר ייפוי כוח חתום

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת תביעה בהעדר ייפוי כוח חתום: החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים ביום 16/3/11 במעמד הצדדים. לטענת הנתבעות, אין בפני בית המשפט ייפוי כוח כדין של התובע לטובת עו"ד מיסיוק, ועל כן יש לסלק את התביעה על הסף תוך חיוב התובע בהוצאות. הנתבעות טענו לעניין זה בין היתר כי ניתנה לתובע האפשרות להגיש ייפוי כוח ספציפי כדין, אולם ייפוי הכוח האחרון שהגיש הוגש באיחור וללא בקשה להארכת מועד כנדרש. עוד נטען כי היה על התובע להגיש את ייפוי הכוח בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות, תשל"א-1971 (להלן: "פקודת הראיות") ומשלא עשה כן, עדיין אין בפני בית המשפטי ייפוי כוח כדין. כמו כן נטען כי איננו יודעים האם אותו נוטריון היה עורך דין בפועל, ומכאן שאין לדעת האם ייפוי כוח שבפנינו נחתם בפני עורך דין. במהלך הדיון הנ"ל נטען על ידי עו"ד מיסיוק כי ייפוי הכוח האחרון אשר הוגש לתיק הינו ייפוי כוח כדין, שכן אפוסטיל יכול לאמת אישור של נוטריון מבולגריה והוא מפנה לעניין זה לסעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן: "חוק לשכת עורכי הדין"). כן טען כי די היה בייפוי הכוח הראשון אשר הוגש לתיק על מנת לעמוד בהוראות החוק ולהסדיר את נושא הייצוג. כן טען עו"ד מיסיוק כי היה על הנתבעות להעלות את הטענה בדבר העדר הגשת תביעה עם ייפוי כוח כדין בהזדמנות הראשונה, ומשלא עשו כן, הרי שהן מנועות מלטעון זאת בשלב דיוני זה. התובע לא צירף ייפוי כוח כדין לתביעה בעת הגשתה. עו"ד ורדי אדם ממשרדו של עו"ד מיסיוק אף אישר זאת במהלך הדיון הראשון אשר התנהל בתיק ביום 8/6/10. "לשאלת בית המשפט, האם יש ייפוי כוח, ייפוי הכוח לא, הוא במשרדינו והוא יוגש לתיק..." ביום 9/6/10 ניתנה החלטה המחייבת את התובע להמציא לתיק ייפוי כוח כדין תוך 7 ימים מיום קבלת העתק מההחלטה. ביום 20/6/10 הוגש ייפוי הכוח עם התייחסות הספציפית להליכים אל מול רשויות המס וללא אזכור או התייחסות להליך הספציפי שבפנינו. "אני הח"מ PETAR SHTEREV PETROV מס' דרכון 316369753, 346242739 ממנה בזאת את עו"ד ולאדימיר מיסיוק, להיות בא-כוחי בכל עניין, לרבות ייצוג בטיפול בבקשה להחזר מס בהתאם להנחיית סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת מיום 12/7/2006 אשר מספרה 00918806 ו/או פניה למפרק ו/או לכונס הנכסים הרשמי ו/או המוסד לביטוח הלאומי." (ההדגשות במקור) בעקבות הגשת ייפוי הכוח הנ"ל ניתנה החלטה להמציאו לנתבעות לתגובה. בנוסף לכך, ומשלא קוימו הוראות בית המשפט לציין את כתובתו של התובע אשר לא הופיעה בכתב התביעה בניגוד לדין, ניתנה החלטה נוספת מיום 13/8/10 המורה לב"כ התובע לציין את הכתובת הנ"ל. ביום 7/10/10, בחלוף כארבעה חודשים מיום הדיון האחרון וכשמונה חודשים לאחר הגשת כתב התביעה, צוינה כתובתו של התובע לראשונה. כאמור לעיל, היה על עו"ד מיסיוק לציין את הכתובת עוד בעת הגשת כתב התביעה, אך הוא לא עשה כן גם לאחר שהתחייב בפני בית המשפט להמציא את הכתובת עוד ביום 18/6/10. מכאן שכתובתו של התובע כלל לא הייתה ברשותו של עו"ד מיסיוק בעת הגשת התביעה. ב"כ הנתבעת 2 הגיש תגובה לאחר עיון ביפויי הכוח הנ"ל ובה נטען כי ייפוי הכוח הוגש לראשונה בחלוף תקופת ההתיישנות שכן התביעה מתייחסת לאירוע מיום 24/2/2003 וייפוי הכוח הוגש כאמור ביום 7/10/10. ב"כ הנתבעת 2 הפנה בתגובה הנ"ל לתקנה 472 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") וטען כי בהעדר הגשת התביעה עם ייפוי כוח יש למחוק את התביעה על הסף. בנוסף לכך נטען כי הוגש ייפוי כוח מיוחד אשר נוגע לעניין אחר, ולו רצה התובע להגיש ייפוי כוח כללי היה עליו לפעול בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות. ביום 24/11/10 הוגשה תשובה מטעם עו"ד מיסיוק לתגובת הנתבעת 2. בתשובה נטען כי פרשנותו של ב"כ הנתבעת 2 לעניין תקנה 472 לתקנות שגויה, שכן כל שעל עו"ד לעשות בעת הגשת תביעה הינו להודיע כי יש בידיו ייפוי כוח, כאשר אין חובה להציג את ייפוי הכוח והעניין נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. עוד נטען כי ייפויי הכוח הראשוני נמסר לידי משרד עו"ד מיסיוק לפני הגשת התביעה, וצוין בו כי עו"ד מיסיוק רשאי גם לטפל "בכל עניין". ביום 2/12/10 ניתנה החלטה נוספת במסגרת סוגיית ייפויי הכוח. בהחלטה נקבע כי התובע נדרש להמציא ייפוי כוח ספציפי תוך 10 ימים מיום קבלת העתק מההחלטה. כן נקבע כי באם מעולם לא ניתן ייפוי כוח ספציפי, יש להמציא ייפוי כוח ספציפי כזה תוך 30 יום מהיום. ביום 6/1/01 הוגשה הודעה מטעם משרדו של עו"ד מיסיוק שלפיה צורף להודעה תרגום נוטריוני של ייפויי הכוח הספציפי, כאשר חתימת האפוסטיל תתווסף לייפוי הכוח בהקדם האפשרי וזאת לאור החגים בבולגריה. ביום 25/1/11 הגיש ב"כ הנתבעת תגובה להודעה ובה נטען כי יש לדחות את התביעה על הסף שכן עלה כי לא היה בידי עו"ד מיסיוק ייפוי כוח כדין בעת הגשת התביעה. כן נטען כי עו"ד מיסיוק הגיש את ההודעה בחלוף 30 יום ולא תוך 10 ימים, ומכאן שלא היה בידיו ייפוי כוח ספציפי לפני הגשת התביעה. בנוסף לכך נטען כי היה על התובע להתייצב בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל כקבוע בסעיף 30 לפקודת הראיות, ומשלא עשה כן אין בפני בית המשפט ייפוי כוח כדין. עוד נטען כי האישור הנוטריוני אינו תואם את סעיף 15 לחוק הנוטריונים, שכן באישור שבפני בית המשפט ציין הנוטריון כי שפת המסמך אינה ידועה לו, ולכן למעשה אין בפני בית המשפט תרגום נוטריוני כדין. ביום 9/3/11 הוגשה תשובה מטעם עו"ד מיסיוק לתגובת ב"כ הנתבעת 2 שבה נטען בין השאר כי התובע חתם עוד ביום 20/6/09 על ייפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, וכי עו"ד מיסיוק אף פנה ללשכת עורכי הדין בשאילתא בעניין זה. כן נטען לעניין הייפוי כוח הספציפי כי התובע התייצב בפני נוטריון ביום 27/12/10 וחתם בפניו, ואישור האפוסטיל הושלם ביום 6/1/11. עו"ד מיסיוק טען בנוסף כי אמנת האג מכשירה אימות באמצעות אפוסטיל, וכמוהו כאישור בפני נציג קונסולרי ישראלי, כאשר ביום 6/1/11 הוגש ייפוי הכוח והתרגום שלו תוך התייחסות לכך שאישור האפוסטיל יוגש בשלב מאוחר יותר וזה אכן הוגש ביום 27/1/11. ההחלטה מיום 2/12/10 הומצאה למשרד עו"ד מיסיוק ביום 5/12/10. מכאן שעו"ד מיסיוק לא בחר בחלופה של המצאת ייפוי כוח ספציפי תוך 10 ימים, ועל כן לא היה בידיו מראש ייפוי כוח ספציפי להליך זה. עוד עולה מהמועדים המתוארים לעיל כי הודעת עו"ד מיסיוק אודות הגשת ייפויי כוח ספציפי עם תרגום נוטריוני הוגשה בחלוף 30 יום ממועד מתן ההחלטה הנ"ל ואף בחלוף 30 יום מיום מסירת ההחלטה בפועל, וכל זאת כאשר אין בפני בית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת ייפוי הכוח הנ"ל. מעבר לכך, וגם מבלי לדון בשאלה האם ניתן להסתפק באישור נוטריוני ואפוסטיל, חותמת האפוסטיל צורפה למסמך באיחור רב - ביום 27/1/11. בית המשפט מפנה את הצדדים להחלטה אשר ניתנה במסגרת בקשה דומה מטעם ב"כ הנתבעת 2, החלטה מיום 27/2/11 בת.א. 5204-03-10 גוצ'ו ואח' נ' מדינת ישראל ואח', . שם קבע הח"מ בהתייחס לייפויי הכוח המקורי שהוצג על ידי משרדו של עו"ד מיסיוק כי: "אמנם נכתב בייפוי הכוח הנ"ל כי עורך הדין ממונה להיות בא כוחו של התובע "בכל עניין", אך מייד לאחר מכן ישנה התייחסות ספציפית ומודגשת לעניין הטיפול בבקשה להחזר מס". בנוסך לכך נקבע כי: "ייפוי הכוח אינו מאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971." כן נקבע כי "כאשר מדובר באדם שאינו אזרח ישראלי, אינו מתגורר בישראל וייתכן שאף אינו מתכוון להגיע לישראל בעת ניהול התביעה, כפי שצוין על ידי עו"ד מיסיוק עצמו בסע' 26 לתשובתו מיום 23/11/10, קיים צורך בהצגת ראיות ברורות ומשכנעות על מנת להוכיח את תוקפו של ייפויי הכוח, על מנת שלא ייווצר מצב שבו ההליך מנוהל שלא על דעתו של התובע. קביעה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח קביעותיו של כב' השופט בשן בתיק אחר שבו התעוררה שלאה לגבי קיומו של ייפוי כוח תקף שנתן התובע שם לעו"ד מיסיוק." עו"ד מיסיוק מפנה לסעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין בתשובתו לתגובת ב"כ הנתבעת 2 לעניין ייפויי הכוח וכן לשאילתא ששלח ללשכת עורכי הדין. מהשאילתא עולה כי אין מניעה שעו"ד יחתים את הלקוח שלו בחו"ל על ייפוי כוח אשר מיועד לארץ. ואולם, עו"ד מיסיוק לא החתים את התובע על ייפוי כוח הספציפי אשר הוגש לבית המשפט אלא רק על ייפוי הכוח הספציפי שהוגש קודם לכן בעניין החזרי המס. לפיכך, אין בהוראות סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין כדי לסייע לתובע. הסעיף מתייחס ספציפית למצב שבו "חתימת הלקוח עליו אושרה בכתב על ידי עורך הדין", ובית המשפט איננו מפרש סעיף זה כך שניתן לאשר חתימה של לקוח אשר לא נחתמה בפני עורך הדין בפועל. סע' 30 לפקודת הראיות קובע: "יפוי-כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר בכל משפט או ענין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורם של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה: (1) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו; (2) נוטריון ציבורי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו." אין ספק כי התובע לא פעל בהתאם להוראותיו של סעיף 30 לפקודת הראיות שכן גם אותו אישור נוטריוני לא אומת על ידי נציג דיפלומטי או קונסולארי ישראלי. יחד עם זאת, קיימת פסיקה שלפיה על יסוד אמנת האג יש לאפשר אימות של ייפוי כוח באמצעות אישורי נוטריון ואפוסטיל. ראו לעניין זה ע"א 9678/05 חב' בתימו בע"מ נ' ARRABON -HK- limited, וכן המרצה 1111/98 במסגרת ת.א. (נצ') 508/98 simelectro sa נ' ג'ברי - שמברטין צרפת, שם נקבע בפסקה 6, בין היתר: "כלומר, חותמת אפוסטיל שהוצאה במדינת חוץ שהיא צד לאמנה הינה תחליף לאישור הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי הישראלי, הנדרש לפי ס' 30 לפקודת הראיות. בנוסף, מסעיף 30 לפקודת הראיות עולה כי ניתן לאשר נכונותו של יפוי הכח ע"י מי שהוציאו, מורשה החתימה של התובעת ואין האישור הקונסולרי הדרך היחידה לכך." אל מול זאת, ב"כ המשיבים הפנו לפסקי דין אחרים אשר שללו אישור ואימות סופי של תצהיר באמצעות apostille. ראה לעניין זה ראה עב' (אזורי ירושלים) 2343/06 פקוררי ואסיל - שלמה כהן חברה לבנין בע"מ, : "לפיכך אין בפנינו גרסה בתצהיר המשיב לגבי השתלשלות העניינים. ד.    תצהיר שנערך בחו"ל חייב למלא אחר אמות מידה מפורטות: 1.    הצהרה שניתנת בכתב. "האזהרה והאישור חייבים להיעשות בפני נציג קונסוליה או דיפלומטי שאם לא כן אין המסמך משום תצהיר." כמו כן ראה החלטה של הח"מ בעניין ת.א. 44474/04 SPECIAL METALS WIGGIN LIMITED נ' נתנאל חיים בע"מ מיום 11/11/2008 שם קבע הח"מ כי "אין באימות של ה- public notary והאישור של ה- apostille כדי "להכשיר" תצהיר אשר אינו ערוך כדין ובהתאם לסעיף 15 לפקודה". בספרו של קדמי "על הראיות" חלק ראשון נקבע בעמוד 578 בסעיף קטן (3) כי "ההוראות שבסעיפים 30 -31 הנ"ל באות להקל על הגשתם כראיה של מסמכים וייפויי כוח שנערכו בחו"ל, ואין בהם כדי למנוע הגשתם של המסמכים כראיה בכל דרך כשרה אחרת". יצוין כי חותמת הנוטריון עצמה לא תורגמה לעברית וכן לא הוגש לתיק תרגום של מה שמתיימר להיות אישור האפוסטיל. בנוסף לכך, בתרגום ייפוי הכוח שהוגש לבית המשפט לא מופיע שמו של הנוטריון אלא מספר בלבד 3144. המאשר אף לא מצא לנכון להשלים במסמך או בתרגום לכל הפחות את כתובתו של התובע. ראו אותו קטע מתורגם שהוגש לתיק בית המשפט. "חתימת נוטריון: ביום 27.12.2010 נוטריון מ' 3144, אישר חתימתו של PETAR SHTEREV PETROV על המסמך זה המתגורר מס' רישום 3144 שולמה אגרה חתימת וחתמת נוטריון" במהלך הדיון נשאל עו"ד מיסיוק בפני מי נחתם ייפוי הכוח, והשיב: "נוטריון מספר 452 ג'אינטה רייציבה, אזור פעילות יוקובו ברפובליקה מולדובה, סליחה בולגריה, מדובר בנוטריון בולגרי". לא ברור כיצד ישנם שני מספרי נוטריון שונים "452" ו- "3144". כמו כן אין לקבל את התרגום של עו"ד מיסיוק, כאשר היה על התובע להגיש תרגום מלא לרבות חותמת הנוטריון ואישור האפוסטיל. לו היה מוגש לבית המשפט אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי שלפיו התובע התייצב בפניו, היה בית המשפט יכול להיווכח כי התובע אכן ייפה את כוחו לעו"ד מיסיוק במסגרת התביעה הספציפית. ב"כ התובע בחר שלא לעשות כן אלא להגיש לבית המשפט ייפוי כוח אשר מתיימר להיות חתום על ידי התובע בפני נוטריון מקומי שאין אנו יודעים אם הוא עו"ד מוסמך, ובשלב מאוחר יותר להגיש מסמך נוסף אשר מתיימר להיות אישור אפוסטיל לקיומו של אותו נוטריון, (כשבפנינו כאמור לעיל שני מספרי נוטריון שונים). בנוסף כאמור ייפוי הכוח מתורגם מבלי לתרגם את פרטי הנוטריון בחותמת וכן אין בפני בית המשפט אישור מתורגם של האפוסטיל, כאשר המתרגם מופיע בפני נוטריון ישראלי שאינו דובר בולגרית ומאשר כי המתרגם הצהיר שהתרגום שלו זהה למקור. עו"ד מיסיוק טען בתיק זה, כפי שטען גם בתיקים דומים אחרים, כי אין לתובע אפשרות לממן נסיעה לצורך קבלת אישור דיפלומטי או קונסולרי. מנגד, התובע ו/או עו"ד מיסיוק מטריחים מערכת בית המשפט וצדדים רבים בתיק זה במספר רב של בקשות ודיונים, מבלי שיש בפני בית המשפט ראיה מספיקה על מנת לבסס את הטענה כי התובע אכן הסמיך את עו"ד מיסיוק להגיש את התביעה במועד שהוגשה. עו"ד מיסיוק הגיש תצהיר מיום 8/3/11 במסגרת תשובתו לתגובה מיום 9/3/11 שלפיו הוסמך לייצג את התובע בתיק זה, אך תצהיר זה אינו יכול לשמש תחליף לייפוי כוח ספציפי. בנסיבות העניין יש לדחות את טענתו של עו"ד מיסיוק שלפיה די בהסכמה בעל פה על מנת לבסס ייצוג בתיק זה. אמנם במקרים מסוימים יכול בית המשפט לאשר ייצוג על סמך ייפוי כוח שניתן בעל פה, אולם אין זה נכון לגבי המקרה שבפנינו. לסיכום האמור לעיל, כתב התביעה הוגש בניגוד לתקנות מבלי לציין את כתובתו של התובע ומבלי לציין כי קיים יפויי כוח, הכתובת לא צוינה וייפוי הכוח לא הוגש גם במועדים שנקבעו בהחלטות בית המשפט אלא רק חודשים רבים לאחר הגשת התביעה ולאחר חלוף תקופת ההתיישנות, ובסופו של דבר הוגש באיחור וללא בקשה להארכת מועד מסמך המתיימר להיות ייפוי כוח ספציפי אשר כלל לא היה בידי עו"ד מיסיוק ביום הגשת התביעה, וזאת ללא תרגום של חותמת הנוטריון ושל אישור האפוסטיל, כאשר אף עולה מהאישורים הנ"ל כי קיים כשל במספר הזיהוי של הנוטריון ולא ניתן כל הסבר לעניין זה. לפיכך, בית המשפט איננו מקבל את המסמך אשר מתיימר להיות ייפוי כוח ספציפי לתיק, ומכאן שעו"ד מיסיוק לא הציג ייפוי כוח ספציפי כדין לייצוג התובע בתביעה זו וכל זאת כאשר בית המשפט אינו רואה ביפויי הכוח שהוגש לעניין החזר המס כייפוי כוח כללי אשר מסמיך את עו"ד מיסיוק להגיש את התובענה שבפנינו. אשר על כן הנני מוחק את התביעה, ומחייב את התובע לשלם לכל אחת מהנתבעות בגין שכר טרחת עו"ד סך של 7,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. במאמר מוסגר יצוין כי גם אילו היה בית המשפט מקבל את המסמך אשר מתיימר להיות ייפוי כוח ספציפי, הרי שלנוכח התנהלותו של עו"ד מיסיוק המפורטת לעיל היה מקום לחייב את התובע בשכר טרחת עו"ד לטובת הנתבעות כתנאי להמשך ההליכים בתיק זה. מסמכיםמחיקת תביעה / הליךייפוי כוח