מימוש פוליסות ביטוח בפשיטת רגל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מימוש פוליסות ביטוח בפשיטת רגל: מבוא 1. בפניי בקשת הנאמן להורות על מימוש פוליסות ביטוח של החייב שמספריהן 1813583 ו-5368311 המתנהלות אצל כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן:"כלל") והעברת תמורתן לקופת פשיטת הרגל המתנהלת על שם החייב. עוד מונחת בפני בקשת הנאמן ליתן צו המורה למגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל") לממש בתום תקופת הביטוח, 03/10, את פוליסת הביטוח המתנהלת אצלה והמצויה בבעלות חברת בר עוזי סוכנות לביטוח בע"מ שמספרה 10287686 שהחייב הינו מוטב על פיה ולהעביר תמורתה לקופת פשיטת הרגל המתנהלת על שם החייב. טענות הצדדים באשר לבקשה למימוש פוליסות החייב המתנהלות אצל כלל 2. הנאמן טען כי פוליסה מס' 1813583 הינה פוליסה מסוג קצבה וכי מאחר והחייב מעל גיל 60, אזי הינו זכאי לבחור בין שתי חלופות: האחת, משיכת הכספים כולם ובמזומן, כאשר מתוך הסך הכולל של 207,949 ₪, סך של 129,120 ₪ פטור ממס בעת המשיכה וסך של 78,829 ₪ חייב במס בשיעור של 35% והשנייה, כי החייב יקבל גמלה חודשית כל ימי חייו. עוד טען הנאמן וביחס לפוליסה מספר 5368311 כי המדובר בפוליסה הונית בה נצבר סך של 39,270 ₪ הפטור ממס בעת משיכתו, הפוליסה נזילה וניתנת למשיכה בכל עת. הנאמן הוסיף וציין בבקשתו קיומן של 2 פוליסות לביטוח מנהלים שבבעלות מעבידתו כיום של החייב, צפונית סוכנויות לביטוח בע"מ (להלן: "צפונית"), אשר אין בקשת המימוש נוגעת בעניינן, מאחר וטרם נותקו יחסי עובד מעביד בין החייב וצפונית. לטענת הנאמן בהתאם לסעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") רשאי בית המשפט להורות על פדיון כספים המגיעים לחייב שהינם למטרות קצבה, באם הגיע המועד לתשלומם כקצבה. נטען, כי פדיון שתי הפוליסות המבוקשות עולה עם האמור בהוראת סעיף 85(1א) לפקודה, שכן פוליסה מספר 5368311 הינה פוליסה הונית ולא קצבתית ואילו פוליסה מספר 1813583, שהינה פוליסה קצבתית, הגיע מועד פירעונה. 3. בתגובתו מיום 01/11/09 לא התנגד החייב למימוש פוליסה מספר 5368311 בהיותה פוליסה הונית טהורה. באשר לפוליסה מספר 1813583 טען החייב כי המדובר פוליסה מסוג קצבה, האמורה להשתלם בתשלומים עיתיים במשך כל ימי חייו וכי יש לדחות בקשת הנאמן לעניינה. החייב טען, בין היתר, כי הינו זכאי לקבל את הכספים המגיעים לו כקצבת מחיה וכי מימוש הפוליסה תותיר אותו בפני שוקת שבורה, שכן לא יוותרו בידו כל אמצעי מחיה לקיום ולו ברמה הבסיסית. החייב טען כי אין ודאות כי יוכל להמשיך ולהתמיד בעבודתו אצל צפונית או בכל מקום עבודה אחר בשים לב לגילו, כי על שתי דירות בבעלותו מונה כונס נכסים הפועל למימושן וכי לא ניתן לטעון כי מצבו הסוציאלי הינו מן המשופרות ועתידו מובטח וכי אין כל חשש כי שלילת הקצבה ממנו, עדיין תאפשר לו לחיות בכבוד. עוד נטען כי באם תמומש הקצבה והחייב יישאר ללא מקור הכנסה לקיים עצמו, אזי בסופו של יום ייפול החייב על גב נושיו, יכולת ההחזר שלו תפגע והינו עלול ליפול כמעמסה על הקופה הציבורית. החייב נפנה בבקשתו להוראת סעיף 311 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המל"ל") ולמונח גמלה וכן להוראת סעיף 85(1א) ו-85(1ג) לפקודה תוך שטען, בין היתר, כי הגם כי הגיע המועד לקצבה יש לבחון מצבו הסוציאלי הכלכלי של החייב במועד המיועד לקבלת הקצבה וכי תשלומים שמטרתם הינו תשלום קצבה להבטיח כספים לצורך קיומו הבסיסי לא ניתן להקנות לנאמן. 4. ביום 03/11/09 הודיע ב"כ הכנ"ר כי אינו מתנגד לבקשת הנאמן למתן הצו המבוקש. 5. עמדה נוספת ביחס למבוקש הובעה מצד מר שלמה עקרון, נושה החייב, אשר טען כי יש לקבל את בקשת הנאמן למימוש מיידי של כל כספי פוליסות הביטוח של החייב הנמצאות בכלל. 6. בתשובתו טען הנאמן כי סעיף 311 לחוק המל"ל אינו חל ביחס לפוליסה מספר 1813583 שכן הכספים שנצברו אינם מוענקים לחייב מכוח חוק המל"ל כי אם מכוח חוזה ביטוח ומקורם בהפרשות שנעשו לפוליסת ביטוח המתנהלת אצל כלל ואשר הגיע מועד פירעונה. זאת ועוד, באשר לטענת החייב כי פוליסה 1813583 הינה פוליסה מסוג קצבה נפנה הנאמן להוראת סעיף 85(1א) לפקודה וטען כי בית המשפט נעדר סמכות להתיר לנאמן לפדות קופת גמל מקום בו מתקיימים שני תנאים מצטברים: קופת הגמל הינה למטרת קצבה וטרם הגיע מועד התשלום. לטענת הנאמן, בעניינו, אין חולק כי הגיע מועד פירעונה של קופת הגמל ומאחר והחייב זכאי לבחור בין שתי חלופות, משיכתה של הפוליסה במזומן או קבלת תשלומים חודשיים תקופתיים, אין הכספים נופלים בגדר הסיפא של סעיף 85(1א) לפקודה ויש לקבוע כי המדובר בקופת גמל שלא למטרות קצבה. באשר למצבו הכלכלי של החייב טען הנאמן, בין היתר, כי החייב עובד כשכיר במקצועו כסוכן ביטוח והכנסתו בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13/07/09 מגיעה לכדי הסך של 8,500 ₪ נטו. בנוסף, מעמידה מעבידת החייב לרשותו אופנוע ורכב ומפרישה לטובתו שתי פוליסות ביטוח לקצבה נוספות, לפי השתכרות חודשית של 10,000 ₪. טענות הצדדים באשר לבקשה למימוש פוליסות החייב המתנהלות אצל מגדל: 7. הנאמן טען כי החייב הינו מוטב בפוליסת ביטוח מנהלים שמספרה 10287686 המתנהלת במגדל כאשר בעלת הפוליסה הינה בר עוזי סוכנות לביטוח בע"מ. לטענת הנאמן, בפוליסה נצבר בערכי פדיון סך כולל של 80,151 ₪, המחולקים לפיצויים בסך של 39,495 ₪ ולתגמולים בסך של 40,656 ₪ והפוליסה הינה מסוג פוליסה לקצבה, שמועד פירעונה החל מיום 03/10. הנאמן טען כי על מנת לפדות את הפוליסה בפטור ממס או בניכוי מס מינימאלי כמתחייב בחוק יש להמציא למגדל מסמכי העברת בעלות, עזיבת עבודה וטופס 161 מפקיד השומה וכי יש להסמיך את הנאמן לחתום על מסמכים אלה בשם בר עוזי סוכנות לביטוח בע"מ. הנאמן הוסיף וטען כי בבדיקה שערך מול מגדל עלה כי המדובר בבר סוכנות לביטוח בע"מ המופיעה ברשם החברות בסטאטוס מחוקה כאשר בעלי מניותיה הינם בר גליה והחייב כל אחד מחצית. לנוכח כך טען הנאמן כי עומדות שתי אפשרויות או להחיות את החברה או לפרקה ואז להסמיך את הנאמן לחתום בשם החברה על המסמכים הדרושים לצורך שחרור הפוליסה לטובת החייב. הנאמן טען כי המדובר בפוליסה לקצבה עליה חלים הוראות סעיף 85(1א) לפקודה ובעניינו מועד תשלום הכספים הינו חודש 03/10. נתבקש, אפוא, ליתן צו המורה על מימוש הפוליסה בעת הפיכתה לנזילה וליתן לנאמן הוראות באשר לאופן בו עליו לנהוג ביחס למסמכים המבוקשים על ידי מגדל. 8. ביום 31/12/09 נערך דיון בבקשות הנאמן למימוש פוליסות החייב במגדל וכלל. באשר לבקשת הנאמן למימוש פוליסות הביטוח בכלל ניתן צו לבקשת הנאמן המופנה לכלל חברה לביטוח בע"מ להמציא העתקי פוליסות הביטוח ולהבהיר אילו מבין הפוליסות ניתנות לפדיון מלוא הסכום ובאופן מיידי ואלו הן פוליסות שאינן ניתנות לפדיון אלא לקצבה ומה המועד לתשלומן. כן התבקשה כלל חברה לביטוח בע"מ להבהיר בעלי הפוליסות הנדונות. עוד נקבע כי על הנאמן לפעול למימוש ההחלטה ולהעברת המידע לבית המשפט. באשר לבקשת הנאמן ליתן צו המופנה לכלל ציין הנאמן ובזיקה לטענת ב"כ החייב כי יש צורך לשמוע את מפרק החברה כי יפנה לקבלת עמדתו בכתב. כן ניתן לבקשת הנאמן צו למגדל להבהיר באם הפוליסה הנדונה ניתנת לפדיון מלא של מלוא הסכום שנצבר בה ובאופן מיידי, ובין היתר, לאחר שהחייב ציין כי הינו חושב כי הפוליסה במגדל הינה הונית אולם טען כי על פי חוק ההסדרים החדש פוליסה הונית אינה ניתן לפירעון עד שתובטח הכנסה קצבתית חודשית של כ-3,000 ₪. 9. ביום 13/01/10 התקבלה תגובת מגדל לבקשת הנאמן. מגדל ציינה כי קיימת אצלה פוליסת פרט מספר 10287686 שערך פדיונה 84,710 ₪ טרם ניכוי מס במידה ונדרש על פי דין. מגדל ציינה כי מבדיקה מהעת האחרונה עולה כי כלל הכספים האמורים הינם בבעלות החייב וכי הפיצויים הצבורים בפוליסה בסך של כ-39,898 ₪ פטורים ממס. יחד עם זאת צוין כי יתכן והתגמולים המהווים את יתרת הסכום חייבים במס בשיעור של 35%. כן נטען כי סך של 2,933 ₪ מהווים בטוחה לכיסוי הלוואה שניתנה לחייב. מגדל ציינה כי מוטל על הפוליסה עיקול מבית משפט לענייני משפחה במסגרת תמ"ש 19702/97. עוד ציינה מגדל כי אינה נוקטת עמדה בשאלת הזכאות בכספים וכי הינה מנועה לבצע כל פעולה בהעדר צו שיפוטי. 10. ביום 27/06/10 ומשעה שלא הומצאו לתיק בית המשפט פוליסות הביטוח והמידע הדרוש בעניינן על ידי כלל ו/או הנאמן ועלה כי הנאמן לא פעל להמציא את עמדת מפרק חברת בר עוזי סוכנות לביטוח בע"מ וטרם נתן עמדתו לתגובת מגדל, ניתנה החלטתי לפיה על הנאמן לפעול להמצאת המידע הדרוש ועמדתו לתגובת מגדל, שאם לא כן יימחקו הבקשות למימוש פוליסות הביטוח של החייב. 11. ביום 11/10/10 הגיש החייב בקשה למתן החלטה במסגרתה נתבקש להורות על מחיקת בקשת הנאמן למימוש פוליסות הביטוח שכן חרף החלטות בית המשפט מיום 31/12/09 ו-27/06/10 לא הומצאו פוליסות הביטוח והמידע הנדרש על ידי הנאמן. בהחלטתי מיום 10/10/10 הוריתי לחייב להמציא בקשתו לנאמן ולכנ"ר לתגובתם. 12. ביום 01/11/10 הוגשה תגובת הנאמן לבקשתו דלעיל של החייב באשר למחיקת הפוליסות. בתגובתו טען הנאמן כי החלטות בית המשפט הומצאו למשרדו ביום 14/10/10. הנאמן טען כי פנה ביום 03/03/10 לעו"ד שרגיל, מפרק חברת ע. בר סוכנות לביטוח נהרייה (1990) בע"מ וביקש תגובתו למימוש פוליסת הביטוח של החייב, אולם המפרק לא השיב עניינית לפניה ואך ביקש לדעת פרטיה המדויקים של החברה, הגם שלבקשה צורפו תשובות מגדל ופרטי רשם החברות. עוד טען הנאמן כי ביום 03/03/09 פנה לכלל בבקשה כי ימציאו לו את העתקי הפוליסות ויתנו הבהרה לעניינן כפי שנדרש בהחלטת בית המשפט וכי רק ביום 17/05/10 התקבלה אצל הנאמן תשובת כלל ואף זאת באופן חלקי, כאשר לתשובה צורפו תקצירי שתי הפוליסות שמספרן 1813583 ו-5368311. באשר להבהרות שנדרשו צורפה לתגובת הנאמן תשובת ב"כ כלל מיום 12/05/10. כן צורפה תשובת מגדל ביחס לפנית הנאמן להמצאת הפוליסה ולמתן הבהרות בעניינה. הנאמן טען כי לאור גילו של החייב ניתן לפדות את הכספים שהצטברו בפוליסות ללא תשלום מס ונתבקש להסמיכו לחתום על המסמכים שידרשו על ידי חברות הביטוח לשם פדיון הפוליסות ולחייב את החייב לחתום בעצמו, מקום שיידרש לעשות כן על ידי חברות הביטוח על מנת להעביר את הכספים לקופת פשיטת הרגל. לחלופין ביקש הנאמן וככל שבית המשפט סבור כי אין בפניו את כל הנתונים לזמן את הצדדים לדיון נוסף בפניו. 13. ביום 02/11/10 הוגשה בקשת החייב לדחות את בקשת הנאמן למימוש פוליסות הביטוח בהעדר תגובה מצד הנאמן והכנ"ר, אולם בהחלטתי מיום 03/11/10 ציינתי כי תגובת הנאמן הוגשה עוד טרם הגשת בקשת החייב וכי לא ראיתי להורות על מחיקת בקשות הנאמן. כן הוריתי לנאמן להמציא תגובתו, לחייב ולכנ"ר, לתגובתם. 14. ביום 10/11/10 ניתנה תשובת החייב לתגובת הנאמן. החייב טען כי יש להצטער כי העובדות שהיו בידי הנאמן מיום 12/05/10 לא הובאו לידיעת בית המשפט וכי ניתן להיווכח כי המסמכים שקיבל הנאמן מב"כ חברות הביטוח "יותר ממספקים". החייב טען כי אין חולק כי פוליסות הביטוח שמספרן 1813583 ו-5368311 המתנהלות על שמו הינן פוליסות מסוג קצבה וכי שתי הפוליסות 8491269 ומספר 8491270 בבעלות צפונית ואין מקום בשלב זה לדון בעניינן אף לשיטת הנאמן וכל עוד יחסי עובד מעביד מתקיימים. החייב חזר על טענותיו בתגובתו מיום 01/11/09, לפיהן הפוליסה שמספרה 5368311 הינה פוליסה הונית טהורה ומימושה נתון לשיקול דעת בית המשפט וכי דין בקשת הנאמן באשר למימוש הפוליסה שמספרה 1813583 להדחות. 15. לאחר החלטות חוזרות ונשנות המורות לכנ"ר להגיש תגובתו, לרבות מיום 13/11/10, 10/04/11 ולאחר בקשה למתן החלטה בבקשות שהוגשה על ידי ב"כ הנושה גב' גליה קלאוז והחלטה נוספת מיום 17/04/11, ראה הכנ"ר ליתן עמדתו ביחס למבוקש ביום 03/05/11. ב"כ הכנ"ר טענה כי הפוליסה שמספרה 5368311 הינה הונית, הניתנת למשיכה בכל עת והחייב אינו מתנגד למימושה וכי הפוליסה שמספרה 1813583 הינה למטרת קצבה וכי העברת הכספים או חלקם לנאמן תיבחן במועד תשלום הגמלה בהתאם למצבו של החייב. ב"כ הכנ"ר טענה כי אין לקבל את טענות החייב באשר לסעיף 311 לחוק המל"ל אשר עוסק בגמלה שניתנת על פי חוק המל"ל ולא ממקור אחר וכי לא ברורה טענת החייב כי ייפול על גב נושיו, כי יכולת החזרו תפגע וכי הינו עלול ליפול כמעמסה על הקופה הציבורית שעה שבפועל על ידי העברת הכספים הינו משלים סכום נכבד מחובו לנושיו. ב"כ הכנ"ר טענה באשר לכספים המצויים בפוליסה מסוג קצבה כי בנסיבות העניין ומאחר והחייב הגיע לגיל פרישה והכספים המצויים בקרן עומדים למשיכה, כי אין להתנגד לבקשות ויש לפעול למימוש הזכויות לטובת הנושים. כן נטען כי יש לקבל הבקשה למימוש פוליסת הביטוח ההונית בעניינה לא התנגד החייב. דיון 16. מעיון בתגובות החייב עולה כי אינו מתנגד לבקשת הנאמן למימוש פוליסת הביטוח בכלל שמספרה 5368311 שכן המדובר בפוליסה הונית. עוד עולה מטיעוני הנאמן כי הפוליסה דלעיל ניתנת למשיכה ומסולקת מיום 01/08/06 ואין מניעה מלהיעתר, בנסיבות אלה, לבקשת הנאמן למימושה. 17. יחד עם האמור, באשר לפוליסת הביטוח בכלל שמספרה 1813583 סבור החייב כי דין בקשת הנאמן בעניינה להדחות, בהיותה פוליסה מסוג קצבה, האמורה להשתלם בתשלומים עיתיים במשך כל ימי חייו. 18. הוראת סעיף 85 (1א) לפקודה שכותרתו "נכסים בני חלוקה" קובעת כדלקמן: "הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אלא לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לכך; בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים, כולם או מקצתם, ובלבד שאם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן". כב' השופטת ו. אלשיך התייחסה בפש"ר (ת"א) 2548/99 שמואל צור בתפקידו כנאמן על נכסי החייב יורם וינטראוב נ' יורם וינטראוב (פרסום נבו), 26/01/04 להוראת סעיף 85(1א) לפקודה וסמכות בית המשפט להתיר לנאמן לפדות קופת גמל וקבעה כדלקמן: "בניגוד לכלל הקובע כי עם הכרזת החייב פושט רגל, נכסיו מוקנים לנאמן (סעיף 42 לפקודה), הרישא לסעיף 85(1א) הדן בסמכותו של הנאמן, קובע כי פדיון קופת גמל דורש את אישורו של ביהמ"ש. הסיפא לסעיף זה, קובע כי ביהמ"ש רשאי עפ"י שיקול דעתו להתיר לפדות את מלוא הסכום או חלקו. עם זאת, ביהמ"ש נעדר סמכות מלהתיר לפדות את קופת הגמל, מקום שמתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים: א. קופת הגמל הנה למטרת קצבה. ב. טרם הגיע מועד התשלום. 3. סעיף זה, שהנו סוציאלי במהותו מהווה חלק ממאגר הוראות נוספות בפקודה (ראה סעיפים 86, 86א), המגבילות או מחריגות נכסים ברי החלוקה, מתוך מטרה להותיר לחייב אמצעי מחייה הוגנים וראויים. ואכן, סעיף 85(1א) מעניק שק"ד לביהמ"ש בהתאם למצבו הכלכלי והסוציאלי של החייב, לקבוע, האם יועברו כספי קופת הגמל או חלק מהם לקופת הנאמן. אולם, ביחס לקופת גמל למטרת קצבה בלבד בשונה מקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, נקבע כי אין להקדים את פירעונה וזאת על-מנת שלא להותיר את החייב בפני שוקת שבורה ביום צאתו לגמלאות. קבע המחוקק, לפיכך, כי העברת כספי קופת הגמל למטרת קצבה או חלקם לנאמן תיבחן רק במועד תשלום הגמלה בהתאם למצבו של החייב באותה עת. זאת יובהר ; המחוקק לא קבע כי כספי קופת גמל למטרת קצבה אינם שיכים לקופת הנאמן, כל שנקבע למעשה, הוא דחיית מימוש קופת הגמל עד ליום התשלום וזאת בשונה מקופת גמל שלא למטרת קצבה הניתנת לפדיון מוקדם בכל עת. פרשנות אחרת לפיה, קופת גמל למטרת קצבה אינה חלק מהנכסים ברי החלוקה לעולם, תוביל למצב בו החייב יחזיק בגמלה קצבה "שמנה" אשר תאפשר לו תנאי מחייה של שועי-ארץ, תוך הותרת נושיו מנגד בלא כלום. פרשנות מעין זו, נוגדת את תכליתו של הליך פשיטת הרגל". מן האמור עולה, אם כן, כי בית המשפט נעדר סמכות לממש קופת גמל שעה שהינה למטרת קצבה וטרם הגיע מועד פירעונה ובשונה מקופת גמל לתגמולים או לפיצויים. 19. בעניינו, אין חולק כי הגיע מועד תשלום הקצבה לחייב ואין מתקיימים, אפוא, התנאים הקבועים בסעיף 85(1א), אשר בהצטברם יהא בית המשפט נעדר סמכות להתיר לפדות את פוליסות הביטוח בכלל ובמגדל, שנתבקש מימושן. 20. יתרה, ממכתב כלל מיום 31/08/09 עולה כי חלק מכספי פוליסת הביטוח שמספרה 1813583 אשר נצברו עד 01/00 פטורים ממס בעת המשיכה וכי אלה שנצברו מ-01/00 חייבים במס בשיעור של 35% בעת משיכה. עוד עולה ממכתב כלל מחודש 09/09 כי הפוליסה הינה למטרת קצבה וכי מאחר וגיל המבוטח מעל גיל 60 הינו זכאי לקבלת גמלה חודשית. במכתב כלל מיום 20/09/09 צוין, בין היתר, וביחס לזכויות החייב כי "עם התחלת תשלום הקצבה החודשית, לא תהיה זכאי למשוך כספים מן הפוליסה בסכום חד פעמי". עוד עולה ממכתב ב"כ כלל מיום 12/05/10 כי הפוליסה דלעיל מסולקת מיום 01/12/05. מן האמור עולה אפוא כי לחייב ניתנת האפשרות למימוש מלוא כספי הפוליסה בכפוף לתשלום מס בשיעור של 35% ביחס לחלק שנצבר מ-01/00 או לקבלם כקצבה. מצב מעין זה, בו ניתנת לחייב אפשרות לבחור בין קצבה לסכום חד פעמי אינו נופל בגדר הסיפא של הסעיף ולבית המשפט נתונה הסמכות להורות על העברת הכספים לקופת הפש"ר. עמדה זו מצאה ביטוייה בבש"א (חי') 7707/06 ארי צחי יצחק נ' עו"ד יעקב זיסמן (פרסום נבו),06/03/07 עת קבעה כב' השופטת ח. הורוביץ תוך שהפנתה להלכה באשר לסוגיה זו כדלקמן: "... מקום בו מצויים בקופה כספים נזילים או ברי משיכה בסכום חד פעמי או שלחייב קיימת אפשרות לבחור בין קצבה לבין סכום חד פעמי, הרי שאין המצב נופל בגדר הסיפא של הסעיף הנ"ל ולביהמ"ש סמכות להורות על העברת הכספים לקופת הכינוס. מקובלת עליי הפרשנות כפי שנקבעה ע"י כב' השופטת אלשייך בפש"ר (מחוזי-ת"א)2548/99 עו"ד שמואל צור נגד יורם וינטראוב ואח' (ניתן ביום 26/01/04). (ראו גם: פשר 562/02, בש"א 2568/05 (מחוזי-י-ם) ליפה רחל ואח' נגד ליפה אמנון, ניתן ביום 14/11/05)". 21. זאת ועוד, טענות החייב בתגובותיו באשר למצבו הכלכלי אינן נתמכות בתצהיר ומהחלטת כב' השופטת ד. סלע מיום 13/07/09 עולה כי הכנסת החייב החודשית הינה למעלה מ-8,500 ₪. עוד עולה כי צפונית, מעבידתו של החייב מפרישה עבורו כספים לפוליסות ביטוח נוספות, אשר מאחר וטרם נותקו יחסי עובד מעביד לא נתבקש מימושן. בנסיבות אלה, לא ניתן אפוא לקבל את טענת החייב כי מימוש הפוליסות דלעיל יותירו ללא כל אמצעי מחיה לקיום. 22. עוד אין לקבל את טענת החייב להיקש נטען מהקבוע בסעיף 311 לחוק המל"ל ושעה שאין עסקינן בגמלה המתקבלת מכוח חוק המל"ל. (ראה: בש"א (חי') 9685/06 צור חיים נ' כונס הנכסים הרשמי (פרסום נבו), 11/11/07). 23. לנוכח האמור, הריני לקבוע כי אין מניעה מלהורות על מימוש כספי פוליסת הביטוח בכלל שמספרה 1813583. 24. זאת ועוד, החייב, אשר הינו סוכן ביטוח במקצועו, ציין בדיון שנערך ביום 31/12/09 כי הינו סבור כי פוליסת מגדל, נשוא הבקשה, הינה פוליסה הונית ואולם טען כי על פי חוק ההסדרים החדש אינה ניתנת לפירעון עד שתובטח הכנסה קצבתית חודשית של כ-3,000 ₪. עוד ציין החייב כי יוכל להפנות להוראות הקבועות האמור. 25. מעיון עולה כי הנאמן פנה למגדל ביום 03/03/10 על מנת שתמציא לרשותו העתק הפוליסה שמספרה 10287688 ותבהיר האם הפוליסה ניתנת לפירעון מלא של מלוא הסכום שנצבר בה ובאופן מיידי. עוד עולה כי מגדל לא ראתה לשנות בתשובתה מיום 17/03/10 לפניית הנאמן מעמדתה בתגובתה מיום 13/01/10 ובין היתר, חזרה וציינה כי כספי הפיצויים פטורים ממס בעוד יתר כספי התגמולים כפופים לניכוי מס בשיעור של 35% אלא אם החייב עומד בתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה (אישור וניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964. 26. החייב לא ראה להתייחס בתגובתו מיום 10/11/10 לתגובת הנאמן מיום 01/11/10 ביחס למימוש פוליסת הביטוח במגדל, לרבות לעמדת מגדל בתשובתה מיום 17/03/10 ולא כל שכן לא צירף תימוכין לטענתו בדבר השינוי שחל, לכאורה, ביחס לאפשרות מימושה. 27. לנוכח האמור ומשעה שמעמדת מגדל עולה כי ניתנת לחייב אפשרות לפרוע את מלוא סכום הפוליסה הנדונה בניכוי מס בשיעור 35%,ככל שמתחייב, הרי שאין מניעה מלהורות על מימושה. סוף דבר 28. לנוכח כל המקובץ, הנני מורה לכלל חברה לביטוח בע"מ להעביר את הכספים הצבורים על שם החייב בפוליסות הביטוח שמספריהן 1813583 ו-5368311,למעט ערכי פדיון בפוליסה המשועבדים ליתרת הלוואה בלתי מסולקת שניתנה לחייב מכלל, לקופת פשיטת הרגל המנוהלת על שם החייב אצל כונס הנכסים הרשמי בחיפה. כן הנני מורה מגדל חברה לביטוח בע"מ להעביר את הכספים הצבורים בפוליסת הביטוח שמספרה 10287686,למעט ערכי פדיון בפוליסה המהווים בטוחה לכיסוי הלוואה שניתנה לחייב ממגדל, לקופת פשיטת הרגל המנוהלת על שם החייב אצל כונס הנכסים הרשמי בחיפה. 29. הנני מסמיכה את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים למימוש פוליסות הביטוח בכלל ובמגדל, נשוא הבקשות ובשיתוף עם עו"ד שרגיל, ככל שהמימוש דלעיל נוגע בתחום מינויו. ככל שהנאמן יידרש לנקוט בהליכים לצורך מימוש הפוליסה במגדל, לרבות על דרך החייאת החברה או פירוקה, יגיש הנאמן בקשה מתאימה למתן הוראות ויפרט מהות ההליכים הנדרשים והעלות הכרוכה בנקיטתם. 30. מובהר לחייב כי עליו לשתף פעולה עם הנאמן ולחתום על מסמכים לצורך מימוש הפוליסות בכלל ובמגדל, ככל שיידרש. פוליסהפשיטת רגל