ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ? הפרשי הצמדה נועדו אך לשמירת ערכו המקורי של הכסף, וכי הם מבטאים את אותו סכום כסף, אך במועד שונה. מכאן, שהפרשי הצמדה יש להוסיף לסכום שנפסק בכל מקרה, וזאת ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל, או בענייננו, עד מועד ההפקדה. לעומת זאת, הריבית מהווה את דמי השימוש בכסף ואת מחירו, כשהמשמעות היא הרווח או הפירות הצומחים, או שיכולים היו לצמוח, מעצם החזקת הכסף. מסיבה זו, במקום שבו הוחזק סכום כסף ועוכב תשלומו, יש להוסיף את הריבית שנצברה במשך כל תקופת העיכוב בתשלום. ראו למשל, ע"א 733/89 ארם משחקים בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף, גוש דן, פ"ד מ"ו(5) 62, בעמ' 67: "'הפרשי הצמדה אינם 'מעשירים' את הנושה, אלא רק מעמידים אותו באותו מצב, שבו היה צריך להימצא לו החייב היה פורע את חובו בזמן' (ע"א 543/77 לזר נגד פורצ'סטר בע"מ, פ"ד ל"ו(1) 475, בעמ' 481). שלא כריבית, המהווה תמורה נוספת בשל דחיית התשלום, אין בהפרשי ההצמדה אלא תרגום של אותו הסכום למושגי שווי הכסף של מועד התשלום (ע"א 611/89 דרוקר נגד נחמיאס, פ"ד מ"ו(2) 60)" (ההדגשות במקור). מסיבה זו נקבע, כי עיכוב בתשלום מחייב בתוספת הריבית שנצברה במשך כל התקופה שבה עוכב התשלום. ראו בעניין זה ע"א 330/78 המהפך - אגודה שיתופית בע"מ נגד פקיד השומה למס הכנסה, פ"ד ל"ה(2) 499, בעמ' 504: "הקרן בלווית הצמדה אינה אלא אותו סכום, שבו נתחייבה המערערת מעיקרה. הריבית, כפי שציינו לא אחת, באה לבטא את העובדה, שהכסף אשר לתשלומו היה התובע זכאי, עוכב בידי אחר במקום להיות ברשותו ובשליטתו". כן ראו: ע"א 104/83 יוניסול ס' א' נגד מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד ל"ט(2) 805 בעמ' 808: "הריבית איננה קנס ואיננה עונש: היא תשלום, המתחייב עקב השארתו של הכסף בידי הצד החייב ועקב היעדרו מקופתו של מי שזכאי לו". ריביתשאלות משפטיות