נטל ההוכחה בתביעה שטרית

להלן סקירה משפטית בנושא נטל ההוכחה בתביעה שטרית: סעיף 20(ג) לפקודת השטרות [נוסח חדש] קובע כדלקמן: "שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר" סעיף 29 (א) לפקודת השטרות קובע כי: "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך" כלומר, אם קיימת מחלוקת האם שטר נעשה לפירעון או שהוא שטר בטחון, על הנתבע הנטל לשכנע את בית המשפט בנכונות גרסתו וכך אף קובעת ההלכה הפסוקה: "אין כל יסוד לטענת בא-כוח המערער כי על המשיבה היה להוכיח את הפרת החוזה על-ידי המערער ואת נזקה, כדי לזכות בסכום השטרות. עילת התביעה לא היתה הפרת חוזה, אלא התחייבות המערער על-ידי שטרות, ואף "שטרי בטחון" בכלל "שטרות" המה. חזקת התמורה לפי סעיף 29 (א) פועלת במקרה מסוג זה באופן שנטל ההוכחה לעובדות המצדיקות את "מימוש הביטחון" על ידי אוחז השטר אינו מוטל עליו, אלא על חותם השטר מוטל נטל ההוכחה כי אוחז השטר אינו רשאי לתבוע על פיו. "המוציא מחברו עליו הראיה": שטר יוצר "חזקה" לטובת האוחז בו, וחותם השטר הוא בגדר "המוציא מחברו" לפי סעיף 29 (א)" [ע"א 333/63 שמולוביץ נגד "סיקו" חברת דרום אפריקה ישראל לקונסטרוקציה, שותפות מוגבלת, פ"ד יח (1), 550, בעמוד 553]. הפסיקה אף הרחיבה את היפוך נטל ההוכחה גם לטענת המשנה השנייה, קרי, כי התנאי או האירוע לחיוב לא התקיימו. כך, בע"א 358/80 קדש נפתלי מושב עובדים להתיישבות חקלאית נ’ מושב שאר ישוב, פ"ד לז (3) 830, קבע בית המשפט העליון, בין היתר, כי: "אולם בהיותו..."אוחז" השטר כמבואר לעיל, עומדת למשיב גם חזקה לכאורה נוספת, והיא, שהתנאי, שהתלווה למסירה, נתקיים, ועל-כן הוא רשאי לממש את השטר. הנטל לסתור חזקה זו רובץ על המערער.". הטעם להטלת הנטל (שהתנאי בו הותנתה המסירה לא התקיים) על הנתבע, הוסבר בע"א 421/74 זכריה ו-מרים שגן נ' שאול מדר, פ"ד כט (1) 445: "לו היה מקבל שטר בטחון יכול לממש את זכותו לפרוע את השטר רק אם הוכיח את זכותו מכוח החוזה, כי אז התועלת שאותה התכוונו הצדדים להשיג על-ידי נתינת שטר הבטחון היתה מסוכלת." כפי שנקבע לעיל, מטרת מדיניות זו נועדה להעמיק את הפער בין העילה השטרית לבין העילה החוזית, ובכך שנטילת שטר לחיזוק התחייבות חוזית, מלמדת שהצדדים התכוונו להעניק לאוחז בשטר יתרונות שונים שלא היו לו על פי העילה החוזית בלבד. נטל ההוכחהתביעה שטרית