נכות באיבר זוגי

מהי נכות באיבר זוגי ? את הפרשנות למושג "פגימה מורכבת זוגית" מכתיב במידה רבה כלל הפרשנות שיש להיזקק לו בפרשנות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959. שורה ארוכה של פסקי דין קבעו כי אין לדבוק בפרשנות דווקנית בחוק שבבסיסו הוא סוציאלי גרידא והמחוקק גילה כוונתו להיטיב עם הנכה (בג"צ 92/83 ניסים נגר נ' מנהלת ענף ביטוח נפגעי עבודה (פעולות איבה) במל"ל, ע"א 192/85 קצין התגמולים נ' פרומה הכט חזר והדגיש את המגמה הליברלית המסתמנת בפירוש חוק הנכים. כך גם דנא 5343/00 קצין התגמולים נ' אורית אביאן שם חזר והדגיש בית המשפט העליון כי יש לפרש את חקיקת השיקום ואת חוקי הנכים בכלל זה ברוחב לב ולא ביד קמוצה, בפרשנות ליברלית , מתוך רצון להיטיב עם הנכה. נקבע, כי יש להעדיף פירוש הנוח לנכה כל עוד הדבר אינו עומד בניגוד ללשונו הברורה של החוק (ע"א 1162/96 הילה וייס נ' אביעד יוסף מאק. כמו כן, קיים מאפיין מיוחד לאיבר זוגי. כשמדובר בפגיעה באחד מהאיברים הזוגיים, קביעת הנכות נבנית מכך שעדין נותר האיבר הזוגי הנוסף בתפקוד מלא. העובדה שגם האיבר הזוגי הנוסף נפגע, מעצימה את הפגיעה , שכן יש בכך להמעיט ולהחליש את תפקודי הגוף השמורים לאיבר זוגי זה. בקֶשת האפשרויות של הפרשנות למושג " פגימה מורכבת זוגית", זו הדורשת כתנאי כי שני חלקי האיבר הזוגי יפגעו מפגימה אחת המוצאת ביטוי בשני חלקיו של האיבר הזוגי , נראית לי פרשנות דווקנית ומצמצמת. נכות