סגירת עסק ע''י קצין משטרה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סגירת עסק ע''י קצין משטרה / סגירת עסק ע''י שוטר: 1. זוהי בקשה לביטול צו סגירה מנהלי שניתן על פי סעיף 23 (א1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק"). עובדות המקרה מיום 01.09.2011 2. המבקש הוא הבעלים של עסק לממכר מוצרי מזון ושתייה "ל.אלקיים", הממוקם ברחוב אהבת ישראל 3, מרכז שווקים בבית שאן (להלן: "העסק"). 3. ביום 06.09.11 נמסר למבקש על ידי המשיבה, צו מינהלי לפי סעיף 23 (א) לחוק, המורה על סגירת העסק לאלתר, והפסקת העיסוק בו לתקופה של 30 ימים (להלן:"הצו"). הנימוק למתן הצו הינו מכירת אלכוהול מתוך העסק ביום 01.09.11, לאחר השעה 23:00. 4. ביום 11.09.2011 הגיש המבקש לבית המשפט בקשה דחופה לבטל את הצו, ונימק את בקשתו בכך שלא ביצע שום מכירה של משקאות אלכוהוליים מעסקו לאחר השעה 23:00, וכי האנשים שהמשיבה טוענת שנמכרו להם המשקאות האלכוהוליים, עוכבו על ידי המשטרה במרחק ניכר מאד מבית העסק. הוסיף המבקש וטען כי, טענת המשיבה לפיה נתפסו אנשים עם אלכוהול לאחר השעה 23:00, אינה מעידה על כך כי המכירה בוצעה בבית עסקו של המבקש, ולאחר השעה 23:00. 5. ביום 18.09.2011 התייצבו שני הצדדים בפניי לדיון בבקשה. כמו כן, קיבלתי לעיוני את תיק החקירה המשטרתי שעל בסיסו הוצא הצו. 6. מתוך עיון בחומר החקירה עולה תמונה ברורה של מכירה של משקאות משכרים, במקרה זה בקבוקי וודקה, לשני אנשים. השניים נכנסו לעסק ביחד, כאשר אחד מהם שילם עבור בקבוקי הוודקה שרכשו. בתיק דו"ח פעולה של שוטר המתאר כיצד תצפת על העסק וראה את שני אנשים יוצאים מהעסק עם שקיות שחורות המכילות אלכוהול. כמו כן, כל אחד מהאנשים נחקר ומסר את גרסתו שאכן בוצעה רכישה של בקבוקי הוודקה, לאחר השעה 23:00, כאשר המוכר בעסק היה המבקש. מהראיות בתיק עולה כי המוכר היה מודע לשעת המכירה. הנני קובע כי קיימת תשתית ראייתית שאכן בוצעה עבירה של מכירת משקאות משכרים לאחר השעה 23:00. 7. זה המקום לציין כי, מחומר הראיות בתיק עולה, כי עוד בתאריך 13.06.11 ניתנה למבקש התראה על ידי המשיבה, בגין מכירת משקה/טבק לקטינים (בניגוד לתנאי הרישיון שניתן לעסק). המסגרת הנורמטיבית 8. סעיף 23 לחוק קובע כהאי לישנא : 23.(א) קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר של חצרים שבהם עוסקים במכירת משקאות משכרים, אם נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר; צו לפי סעיף קטן זה תקפו יהיה לתקופה שפורשה בו, ובלבד שלא תעלה על שלושים יום. (א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, שהוסמך לעניין זה בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר של חצרים כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה שיורה, ובלבד שלא תעלה על 15 ימים, אם מצא כי התקיימו שניים אלה: (1) קיים חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה לפי סעיף 14 בשל הפרת חובה לפי סעיף 2 (א1), או שנעברה עבירה לפי סעיף 193א לחוק העונשין (בסעיף זה - עבירה); (2) למחזיק החצרים או לבעל העסק, אם הוא ידוע וניתן לאתרו בשקידה סבירה, ניתנה התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו למועד ביצוע העבירה ; התראה כאמור תימסר לאחר שהתעורר חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה, ובה יידרש מחזיק החצרים או בעל העסק לנקוט צעדים למניעת הישנות העבירה, וכן תובא לידיעתו אפשרות סגירת החצרים לפי הוראות סעיף זה במקרה של הישנות העבירה. (א2) ניתן צו סגירה לפי סעיף קטן (א1), ובתוך שלוש שנים מיום פקיעת הצו התעורר חשד סביר לביצוע עבירה נוספת באותם חצרים, רשאי קצין משטרה כאמור באותו סעיף קטן, לצוות על סגירת החצרים לאלתר, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים אף בלא מסירת התראה כאמור בסעיף קטן (א1)(2). (א3) לצורך ביצוע צו סגירה שניתן לפי סעיף זה רשאית המשטרה להשתמש בכוח סביר." (א4) על צו סגירה שניתן לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 22 כאילו היה צו הפסקה מינהלי. (ב) סמכות לפי סעיף זה אינה גורעת מסמכויות אחרות לפי חוק זה. " 9. מתוך קריאת סעיף 23 לחוק עולה התמונה הבאה : א. אם קצין משטרה נוכח כי דבר סגירת העסק שמוכר משקאות משכרים "דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור" הרי שהוא רשאי להורות על סגירתו לפרק זמן של עד 30 ימים (סעיף 23 (א) לחוק) ; ב. במקרה שבו דבר סגירת העסק אינו דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור, ובוצעה בעסק עבירה של ניהול עסק ללא רישיון (לפי סעיף 14 לחוק), אזי, סמכותו של קצין המשטרה מוגבלת ל- 15 ימים. סמכות זו יכול שתופעל רק במקרה שבשנתיים הקודמות בעל העסק ביצע את אחת העבירות האמורות (עבירה של ניהול עסק ללא רישיון) וקיבל התראה שאם יחזור לסורו יקבל צו סגירה (סעיף 23 (א1) (1) ו- (2) לחוק); (השוו עם החלטתו של כבוד השופט ד"ר ע. מודריק ב- ע"ח 10 - 11 - 18157 (בימ"ש מחוזי ת"א) מדינת ישראל נ' אלקין, מיום 10.11.2010 , עמ' 3 להחלטה, שורות 21 - 22). ג. מהמילים "בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)" בסעיף 23 (א1) רישא לחוק (ואשר מפנה לסמכות הכללית בסעיף 23 (א) לחוק להוצאת צו סגירה למשך 30 ימים) ניתן ללמוד שייתכן ותהיה סיטואציה שבה תבוצע עבירה של עסק ללא רישיון (לפי סעיף 14 לחוק), אך העבירה האמורה בוצעה בנסיבות כה חריגות וקיצוניות ואז יש צורך לעשות שימוש מיידי בסמכות של ה- 30 ימים בשל החשש לפגיעה בשלום הציבור או מניעת פגיעה שכבר נוצרה ; ד. באין נסיבות חריגות וקיצוניות של "שמירה על שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור", ומדובר בביצוע עבירה ספציפית של ניהול עסק ללא רישיון, הרי שיחולו הוראות סעיף 23 (א1) לחוק, ואז סמכותו של קצין משטרה להורות על סגירת עסק תוגבל ל- 15 ימים בלבד, וגם אז רק אם ניתנה התראה בעבר על ידי המשטרה בגין ביצוע אותו סוג של עבירה; ה. בהיעדר צורך של "שמירה על שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור", בעת שבעל עסק מבצע עבירה של ניהול עסק ללא רישיון, הרי שהסמכות של קצין להורות על סגירה למשך 30 יום תקום רק באם העבירה האמורה תבוצע בשנית תוך שלוש שנים מיום קבלת צו הסגירה הראשון (סעיף 23 (א2) לחוק). ו. סעיפים 23 (א1), (א2) ו- (א3) לחוק קובעים מנגנון של מדרג לצורך שימוש בסמכות מנהלית דרסטית של פגיעה בחופש העיסוק כדוגמת צו סגירה מנהלי. זהו למעשה ביטוי לעקרון המידתיות המתחייב בעת פגיעה בזכות חוקתית כדוגמת הזכות לחופש העיסוק. מן הכלל אל הפרט 10. המשיבה לא הוכיחה כי הנסיבות של האירוע מיום 01.09.2011 הצדיקו שימוש בסמכות הגורפת יותר הקבועה בסעיף 23 (א) לחוק שמקנה לקצין ממונה לסגור עסק למשך 30 ימים. לא ראיתי בחומר החקירה שהוצג לעיוני כי מתקיימות אותן נסיבות חריגות של צורך "לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור". מדובר בשני אנשים שרכשו בקבוקי וודקה והלכו לדרכם ולאחר מכן עוכבו על ידי המשטרה. לא ניתן לומר שהופר שלום הציבור או שיש חשש כי יופר. 11. במקרה עסקינן יש לפנות לדין הספציפי שנקבע בסעיף 23 (א1)(1) לחוק, כאשר סמכות הסגירה מוגבלת ל- 15 ימים. אלא מאי? סעיף 23 (א1) (2) לחוק קובע תנאי מצטבר נוסף לצורך הפעלת סמכות זו, והוא שבשנתיים שקדמו לאירוע נשוא הצו המנהלי, בעל העסק ביצע את אותה עבירה, של ניהול עסק ללא רישיון, (ההדגשה שלי א.ד.ש) ואף נמסרה לו התראה שאם ימשיך בסורו יקבל צו סגירה. 12. במקרה דנן, ההתראה שנמסרה בעבר ביום 13.06.11, מתייחסת לאירוע של מכירת משקה/טבק לקטינים, שאף במקרה דנן כלול בגדרה ניהול עסק ללא רישיון. היינו עסקינן באותה עבירה. 13. העולה מן האמור לעיל הוא, שבעת שהמשטרה מצאה שמתוך העסק של המבקש בוצעה עבירה של מכירת משקאות משכרים מעבר לשעה 23:00, ובדומה לאירוע מיום 10.06.11, שבגינו ניתנה למבקש ההתראה, שניהם עונים על ההגדרה של הפעלת עסק ללא רישיון, כאשר יחד עם האמור, לא הוצגו בפניי נסיבות חריגות של צורך לשמירת שלום הציבור או החזרת שלום הציבור, היה בסמכות המשיבה להורות על סגירת העסק ל- 15 יום בלבד. 14. במקרה דנן צו הסגירה המנהלי הוא מיום 01.09.2011. יוצא שנכון להיום, 18.09.2011, הצו המנהלי היה בתוקף במשך 18 ימים כולל, הרי שבכך הגענו לסוף התקופה. 15. לאור כל האמור לעיל, הנני מבטלת את הצו המנהלי. משטרהקציניםסגירת עסק