סוני פלייסטיישן לאסיר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סוני פלייסטיישן לאסיר: 1. העותר מרצה עונש מאסר ראשון למשך 16 שנים בכלא השרון ושוהה באגף ההפרדות בתנאי הפרדה זוגית. 2. העותר מבקש כי בית המשפט יאפשר הכנסת קונסולת משחקים מסוג "סוני פליסטיישן 3" ו- "אקס בוקס" לתאו, וכי קונסולת המשחקים תימכר באמצעות מרכז המכר של המשיב ותשמש את כלל האסירים. 3. לטענת העותר טובות ההנאה והפעילויות להן הוא זכאי מצומצמות מעצם היותו נתון בהפרדה. הוא אינו זכאי להשתלב בתוכניות חינוכיות, לצאת לתעסוקה, ולהשתתף בקורסים ובפעילויות כיתר האסירים. לטענתו, בעבר הותר לאסירים לרכוש באמצעות מרכז המכר קונסולת משחקים מסוג "סוני פשליסטיישן 1", שבו לא ניתן לקיים חיבור אלחוטי, אך בעקבות התפתחות טכנולוגית הופסק ייצור המכשיר ע"י היצרן ולפיכך הופסקה גם מכירתו באמצעות מרכז המכר של המשיב. 4. העותר מודע לבעייתיות שיש בשימוש במכשיר הפלייסטיישן 3, אשר מאפשר התחברות קווית ולפיכך אינו מאושר לשימוש בבית הסוהר אך הוא מבקש להכניס מכשיר אשר יעוקר וינוטרל באופן בלתי הפיך, כך שתישלל כל אפשרות להתחבר באמצעותו לרשת אלחוטית, כפי שעושה המשיב במכשיר די.וי.די, המאושר לרכישה באמצעות מרכז המכר. ב"כ העותר הציג בפני חוות דעת מיבואן מקביל של המכשיר ושל מעבדת "אקסטרה גלובל" שמבטיחה לנטרל את המכשיר כך שלא ניתן יהיה להכשירו לחיבור לרשת אלחוטית. 5. ב"כ העותר מפנה לעע"א 3214/08 (מחוזי ת"א) פרנסואה אבוטבול נ' שב"ס, שבו החליטה כב' השופטת שיצר, לאפשר הכנסת מכשיר כדוגמת סוני פליסטיישן, תוך התאמתו והגבלתו בהתאם להוראות המשיב. החלטת בית המשפט ניתנה בכפוף לבדיקת המכשיר ע"י המשיב, שעד כה לא קיבל את המכשיר בשל סירובו לעשות כן. 6. ב"כ העותר טוענת כי המכשירים המוצעים יוצעו לרכישה לכלל האסירים, באמצעות מרכז המכר, תוך התחייבות היבואן לניטרולם מחיבור חיצוני כלשהו ואספקה תקינה של המכשירים למרכז המכר. לטענתה, מטרת ההפרדה אינה עונשית ואין המדובר בהטלת סנקציה על העותר בשל מעשיו או בשל התנהגותו במהלך המאסר, אולם בפועל יוצרת ההפרדה ענישה חמורה מזו אשר הושתה על העותר. הימנעות המשיב לבחון קונסולת משחקים חלופית נגועה באי סבירות, שכן הוא לא שקל את מכלול השיקולים הרלוונטיים והוא לא ערך את האיזון הראוי ביניהם. תשובת המשיב 1. המשיב מתנגד לבקשה ומסתמך על חוות דעת מקצועית מטעם חטיבת הביטחון, ענף אבטחה בשב"ס, שאוסרת על הכנסת מכשיר סוני פליסטיישן 3 למתקני בית הסוהר. 2. עפ"י חוות הדעת קיימים במכשיר כמה אלמנטים אשר מהווים נקודת תורפה. בין היתר נמצא בבדיקה שנערכה מול חברת ישפאר, היבואנית הבלעדית של המכשיר, כי למכשיר קיימים ערוצי תקשורת WIFI BLUETOOTH אשר אינם ניתנים לחסימה. כמו כן יש במכשיר חיבור USB דרכו ניתן להעביר מסרים באופן פשוט בשל גודלו הזעיר של כרטיס הזיכרון והקלות שניתן להחדירו לבית הסוהר. ב"כ המשיב מפנה להחלטתה של כב' השופטת מרוז בעניינו של פרנסואה אבוטבול בעת"א 21800-09-10 מיום 18.1.11, אשר דחתה בקשה זהה. דיון והכרעה 1. פרק א' בפקנ"צ 04.01.11 קובע מהו הציוד האישי המותר בהחזקה לאסירים. פקנ"צ 04.03.00, אשר דנה בהחזקת אסירים בהפרדה, קובעת בסעיף ו' שההוראות החלות בעניינם של אסירי הפרדה בסוגיית החזקת ציוד אישי הן ההוראות החלות בפקודה 04.50.00, שעניינה החזקת ספרים, כתבי עת ומשחקי חברה, על ידי כלל האסירים. בנוסף לכך, מותר לאסיר הפרדה להחזיק ציוד נוסף, "ובלבד שקבלת הציוד או החלפתו תעשה רק באישור ק.אג"מ ובאחריות מנהל אגף. מסירת הציוד תעשה לאחר בדיקה בטחונית". 2. פקנ"צ 04.33.00 שעניינה "החזקה, אחסנה ושינוע פרטי ציוד של אסירים", קובעת במפורש את הציוד המוגדר כ"מותר להחזקה", מלבד הציוד האישי ונספח א' לפקודה מורה כי אסיר יכול להחזיק במכשיר מסוג סוני פלי סטיישן דור 1, שיירכש ע"י מרכז המכר בלבד. 3. אין חולק כי החזקתו של אסיר בהפרדה משליכה עליו השלכות קשות ומשכך יש לצמצם את החזקתו בהפרדה למשך הזמן ההכרחי ולתת לו תנאים אשר יאפשרו לו להמשיך ולשהות בהפרדה, במידת הצורך, באופן ראוי ככל שניתן. הצורך להגן על הערכים המוגנים, אשר מאפשרים החזקתו של העותר בהפרדה, אכן פוגעים בתנאי כליאת האסיר, ומשכך יש לקיים את האיזון העדין שבין שמירה על בטחון האסיר ושאר האסירים ועל הסדר והמשמעת בבית הסוהר, תוך הגנה על תנאי כליאתו. ברי כי האחריות לניהול תקין של בית הסוהר מוטלת על המשיב, והוא בעל שיקול הדעת כגוף הנושא באחריות להגנה לביטחון הציבור ועל האסירים, כמו גם על רווחתם של האסירים. ניהול בתי הסוהר הוא ללא ספק משימה המחייבת עריכת איזונים בין מכלול שיקולים מורכבים. לפיכך, על בית המשפט, המהווה גורם מבקר של תקינות מעשי המשיב, לקחת בחשבון הן את הכלל שבית המשפט לא ימיר שיקול דעתו בשיקול דעתם של גורמי המשיב, ואת את האתגר הקיים בניהול מתקני הכליאה. 4. על גורמי המשיב לקחת בחשבון את שיקולי הביטחון מזה ואת רווחת האסירים מזה ולאזן ביניהם באופן ראוי. ברע"ב 1460/11 אסי אבוטבול נ' שב"ס , מיום 12.6.11, קבע כב' השופט עמית, בעניין ניוד אסירים, את הדברים הבאים אשר יפים גם לענייננו: "ההחלטות בעניינים אלה, הן בליבת שיקול הדעת המינהלי-ארגוני של השב"ס, כגוף שאחראי על המשמעת בכלא, על מניעת ביצוע עבירות בבית הכלא ועל הבטחת שלום האסירים בכלא ושלום הציבור מחוצה ... חזקה על השב"ס כי הוא לוקח בחשבון את מכלול השיקולים הצריכים לעניין, לרבות שיקולים הומניטאריים הנוגעים לאסיר הספציפי. מכאן, שעל דרך הכלל, בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתו של השב"ס בעניינים כגון דא ...". 5. הנושא בו עסקינן - הכנסת קונסולת משחקים לתאי ההפרדה - אף הוא חלק מן הניהול העדין של אוכלוסיית האסירים. ואולם, כאן בולט במיוחד הקושי הייחודי שבו נתון אסיר ההפרדה, שמשמעה ניתוק משמעותי מן העולם החיצוני. ניתוק זה מצדיק לעיתים התייחסות גמישה ככל הניתן, בכפוף להגבלות הנובעות מאילוצים שונים, לבקשותיו של אסיר ההפרדה. 6. הפקנ"צ קובעות במפורש כי לא ניתן להכניס לתחומי בית הסוהר, לרבות, (ואולי במיוחד) לתאי ההפרדה מכשירים האסורים להחזקה ו/או רכישה. נקודת המוצא היא כי על המשיב להגן על האינטרס שעניינו נקיטת אמצעי זהירות בהכנסת מכשירים חשמליים/אלקטרוניים, או כל ציוד אחר, אשר יש בו כדי לסכן את הביטחון והסדר שצריכים לשרור בין כותלי בית הסוהר. גם הפניית ב"כ העותר לפסיקה בעניינו של פרנסוואה אבוטבול אינה מלמדת על מתן אפשרות להכניס קונסולת המשחקים מדור 3 לבין כתלי בית הסוהר. החלטתה של כב' השופטת שיצר בעע"א 3214/08, מיום 30.12.08 הנ"ל והחלטתו של כב' השופט גורפינקל בהחלטתו מיום 17.9.09 בעע"א 2736/09 (מחוזי ת"א), מלמדים שבית המשפט מצא שאכן אין מניעה לרכוש את קונסולת המשחקים מדור 3, או סוג כלשהו של מכשיר, אך זאת בכפוף לכך שהיבואן יעביר את המכשיר למרכז המכר לאחר פרוק הרכיבים המאפשרים חיבור לאינטרנט ולאחר בדיקה מקצועית של שב"ס שאכן נוטרלה האפשרות להתחבר לאינטרנט. דא עקא, מחוות דעת שב"ס שהוצגה בפני עולה כי פעולה זו של נטרול חיבור המכשיר להתחברות לאינטרנט באופן מוחלט אינה אפשרית. למעלה מכך, בדיקת המכשירים ע"י גורם חיצוני מקצועי אינה עונה על צרכי הביטחון, היא כרוכה בעלות כלכלית ומטילה נטל מכביד על המשיב. 7. המשיב פועל ליצירת איזון נאות בין הצורך לשמור על איכות חייו של האסיר, לבין הצורך לשמירה על בטחון האסירים, בטחון הציבור, והסדר בבית הסוהר ללא פשרות. הראיה היא כי כשניתן היה להכניס קונסולת משחקים מסוג פליסטיישן דור 1, אשר לא היוותה איום על בטחון האסירים או על בטחון הציבור בכללותו, פעל המשיב בדרך המתחשבת עם טובת האסירים ככל שניתן, תוך מגבלה לפיה האסיר ירכוש את קונסולת המשחקים דרך מרכז המכר בלבד. ברם, קונסולת המשחקים המבוקשת בעתירה, אינה יכולה לעמוד בתנאי הביטחון של שב"ס והסיכון הנשקף ממנה, כמו גם הנטל המוטל על המשיב בבדיקת וחסימת המכשירים, גבוה לאין שעור מהתועלת שתצמח לאסירים מעצם הכנסת קונסולת המשחקים לבתי הסוהר. 8. לאור כל האמור לעיל לא מצאתי כי יש פגם בהחלטת המשיב שכן השיקולים שנשקלו לצורך קבלת ההחלטה סבירים וראויים ומשכך אין מקום להתערב בהחלטת המשיב נושא העתירה. 9. אני דוחה את העתירה. המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים וב"כ העותר תעביר לעותר. בית סוהר / כלאאסירים