סילוק התביעה על הסף

תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 מגדירה את המסגרת לסילוק תובענה על הסף וכוללת, בין היתר, את הטעמים שמכוחם מוסמך בית המשפט לדחות תובענה על הסף : מעשה בית דין (תקנה 101(א)(1) לתקנות) חוסר סמכות (תקנה 101(א)(2) לתקנות) כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע (תקנה 101(א)(3) לתקנות). בפסיקה הודגש כי : "על בית המשפט הדן בבקשות לסילוק על הסף לפלס דרכו בין אינטרסים נוגדים - נוגדים לא רק בין בעלי הדין אלא גם מבחינת המדיניות השיפוטית. מחד גיסא, עשיית צדק מחייבת פתיחתם של שערי משפט; מאידך גיסא, צדק הוא גם מניעתם של הליכי סרק, הטרדת בעלי הדין שכנגד והעמסת יומנו של בית המשפט" (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ. סילוק על הסף