התנגדות לזימון עד

1. בפנינו ערעור על פסק דין שניתן על ידי כב' סגן הנשיא, בלטמן קדראי מבית משפט השלום באילת ב-ת.א. 1206/05 שניתן ביום 15.2.07. 2. התובענה הנדונה הוגשה בגין טענה לעוולה של הוצאת לשון הרע כנגד המשיבים. 3. עיקר טענתו של המערער הינה בכך שלא ניתן לו יומו בביה"מ משלא איפשרו לו להביא את עדיו. 4. מתוך עיון בתיק ביה"מ קמא עולים הדברים שלהלן: 4.1 ביום 3.11.05 נקבעו סדרי דין להוכחות על פיהם נדרש הנתבע להגיש תצהיר עדות ראשית תוך 45 יום. עוד נקבע, שבתוך אותו מועד רשאי הנתבע להגיש בקשות לזימון עדים שלא הגישו תצהיר, שבהן יפרט את העדים, את הסיבה שלא הוחתמו על תצהיר וכן את תקציר העדות הצפויה. נקבע מועד להוכחות ביום 20.2.06. 4.2 ביום 2.1.06 הגיש ב"כ התובע בקשה לזימון ארבעה עדים. ניתן פירוט עקרוני באשר לנושאים בגינם יחקרו העדים. באשר לעד מישל אלחרר צויין במפורש שסירב לחתום על תצהיר. התובעים בתגובתם לבקשה ציינו כי אין להם התנגדות לזימון העדים ויש להם ענין בחקר האמת. עדיין מציינים הם, כי הנתבע איחר בהגשת הבקשה, אותה אמור היה להגיש תוך 45 יום ובפועל נתקבלה רק ביום 5.1.06. לא צוינו הסיבות להמנעות העדים מלחתום על תצהיר ומדובר לטענת התובעים במסע דייג סתמי. לכן מבקשים התובעים שהנתבע יקיים הוראות קדם המשפט בדייקנות והענות לבקשה תותנה בתשלום הוצאות. ביה"מ הורה כבר ביום 5.1.06, בעקבות תגובת התובעים, כי על הנתבע לקיים ההוראות שבקדם המשפט, לפרט הדרוש ולצרף תצהיר להוכחת הדברים. הנתבע חוייב לעשות כן תוך חמישה ימים. 4.3 הנתבע שוב לא פעל עפ"י הוראת ביה"מ, אלא מסר הודעה ביום 9.1.06, בה נאמר כי העדים כולם מהותיים. לא ניתן הסבר לכך שלא הוגשו תצהירי העדים ולא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות. 4.4 ביום 9.2.06 הורה ביה"מ קמא כי הוא מתיר שמיעתו של העד מישל אלהרר בלבד, לגביו צויין על ידי הנתבע, כי סירב לחתום על תצהיר ונדחית הבקשה באשר לשלושה עדים נוספים. 4.5 ביום 20.2.06 נתקיימה ישיבת הוכחות, אלא שהעד אלהרר מישל הודיע מראש כי קיבל ההזמנה חמישה ימים קודם הדיון ואין ביכולתו להופיע בשל התחייבויות אחרות. בתום הישיבה התיר ביה"מ לנתבע להגיש בקשה מנומקת לזימון עדים נוספים תוך שבעה ימים. 4.6 הנתבע הגיש בקשתו, שוב באיחור, ביום 1.3.06, אלא שגם לא פירט שמות העדים הנוספים שברצונו להשמיע. תחת זאת ביקש הנתבע לחייב התובעים במסירת דו"ח מבקר העירייה אילת, ולהתיר לו להגיש רשימת עדים תוך שבוע לאחר מסירת הדו"ח (ראה הבקשה בש"א 1109/06). משהמבקש לא פעל עפ"י הוראות ביה"מ, כמפורט לעיל, נדחתה הבקשה ביום 5.3.06 וביה"מ הורה על הגשת סיכומים. 5. ב"כ הנתבע, כאן המערער, טען ארוכות בפנינו. מטיעוניו עולה כי לדעתו ביה"מ לא נתן לו יומו בביה"מ. הוא סבור כי בפירוש עולה מתוך בקשתו הראשונה לזימון העדים, מיום 2.1.06, כי כל העדים שהוזמנו, אלה עדים המקורבים לתובעים ולכן לא יתנדבו לספק את המידע הנוגע לתובענה, אלא על דוכן העדים. בכל מקרה משהעד אלהרר הוזמן כדין ולא התייצב, היה מקום לקבוע ישיבה נוספת לשמיעתו. 6. תובענה מכוח חוק איסור לשון הרע עשויות להיות לה השלכות חמורות למי מהצדדים. בפועל חוייב הנתבע בפיצוי המשיבים בסכום ניכר - 100,000 ₪. אין להתעלם ממחדלים חוזרים ונישנים של הנתבע בהתנהלות הגנתו ואי קיום חוזר ונשנה של הוראת ביה"מ. עדיין, מחדלים פרוצדורליים ניתן לרוב לתקן בהוצאות הולמות וליתן לבעל דין יומו בביה"מ. לפחות היה על ביה"מ לאפשר שמיעתו של העד אלהרר שזימונו אושר. 7. סוף דבר הננו מורים על השבת התיק לביה"מ קמא להשלמת שמיעת הראיות - שמיעת ארבעת העדים שפורטו בבקשה מיום 2.1.06. הדבר מותנה בתשלום הוצאות בסך 10,000 ₪ ע"י המערער למשיבים, תוך 21 יום. לא ישולמו ההוצאות יעמוד פסק הדין שניתן בעינו. היה ויקויים התנאי הנ"ל וישמעו העדים הנוספים, ינתן פסק הדין על פי מכלול הראיות. יש לשלוח פסק דין זה לצדדים. ניתן היום יג באדר ב, תשס"ח (20 במרץ 2008) בהעדר הצדדים. י.טימור - סגן נשיא אב"ד נ. הנדל - סגן נשיא ש. דברת -שופטת הזמנת עדים