סמכות עניינית פירוק שיתוף במקרקעין

לבית משפט השלום סמכות עניינית שבגררא לדון במסגרת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין גם כן במחלוקת לעניין הבעלות בה, אולם הלכה זו כוחה יפה כאשר הדבר מתעורר בדרך אגב ולא כבמקרה דנן שבו לב ליבה של התביעה הוא עניין זכויות הבעלות במקרקעין. פסיקה בנושא: ת.א. (י-ם) 8106/06 קרויזר ואח' נ' עיזבון אפשטיין חנה שרה ז"ל ואח' . ת"א (שלום חי') 22877-09-09 אניס שיתי נ' אליאס זיתון משיעל. סעיף 51 (א)(3) לחוק בתי המשפט קובע כדלקמן: "...תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתן או חלוקת השימוש בהן, לרבות תביעות הכרוכות בהן שעניינן חזקה או שימוש במיטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה; אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין...". סעיף 40 (1) לחוק בתי המשפט קובע: "...בית משפט מחוזי ידון באלה : (1)   כל עניין אזרחי או פלילי שאיננו בסמכותו של בית משפט שלום; בתביעה שכנגד אזרחית מוסמך לדון בית משפט מחוזי אף אם אותו עניין או אותה תביעה הם בסמכותו של בית משפט שלום, ואם התביעה שכנגד היא באותו הנושא או נובעת מאותן נסיבות - אף אם העניין או התביעה הם בסמכות המחלקה הכלכלית לפי סעיף 42ה; ואולם.." פירוק שיתוףסמכות ענייניתמקרקעיןפירוק שיתוף במקרקעין