סמכות שופט מעצרים להורות על בדיקה פסיכיאטרית

האם שופט המעצרים מוסמך להורות על בדיקה פסיכיאטרית לפני שהוגש כתב אישום לצורך בדיקת אחריות פלילית, בין באשפוז ובין ללא אשפוז, וזאת במובחן משאלת כשירותו לעמוד לדין ? שאלת סמכותו של שופט המעצרים בעניינים חולי נפש או החשודים כחולי נפש, נשלטת ע"י חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -מעצרים) התשנ"ו - 1996, וחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א - 1991. סעיף 19 לחוק לטיפול בחולי נפש קובע : " על צו לפי סעיף 16(א) ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר, וכן ניתן לערור עליו ועל צווים לפי סעיפים 15 (ג), 16(ב) ו-17, הכל כאמור בסעיפים 37 עד 39 לחוק סדר הדין הפלילי, בשינויים המחוייבים; הוגשה בקשה לעיון חוזר או הוגש ערר, רשאי בית המשפט לצוות על עיכוב ביצוע הצו. שאלת האחריות הפלילית קשורה במידה כזו או אחרת בשאלת הכשירות לעמוד לדין ולא תמיד ניתן להפריד בין הדברים. מעצרשופטיםהתחום הנפשיבדיקה פסיכיאטריתפסיכיאטריה