סמכות שיורית של בית המשפט המחוזי

סעיף 51(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע את סמכות בימ"ש השלום לדון בענייני מקרקעין, באשר, כידוע, סמכות ביהמ"ש המחוזי הינה סמכות שיורית. סעיף 51(3) לחוק קובע, כי בימ"ש השלום מוסמך לדון ב: "תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, לרבות תביעות הכרוכות בהן שענינן חזקה או שימוש במיטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה ; אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין". בת"א (מחוזי ירושלים) 6308/04 - עודד זקן ואח' נ' פואד אבו קטיש ואח' הובהר, כי "... כאשר הסעד המבוקש בתביעה שייך כל כולו למישור הזכויות החוזיות שבין הצדדים, ולא לאישור 'זכויות במקרקעין' כמובנן בדין הישראלי, אין התביעה נכנסת בגדרן של 'תביעות אחרות הנוגעות למקרקעין', ואין מניעה עקרונית כי בית משפט שלום ידון בה" (רע"א 7868/95 יו"ש השקעות במקרקעין נ' עזבון המנוח משה קובלר). סמכות שיורית