סעיף 4 לחוק החוזים האחידים

סעיף 4 לחוק החוזים האחידים קובע מספר מקרים בהם חזקה כי מדובר בתנאי מקפח. בתוך כך, סעיף 4.1 לחוק החוזים האחידים קובע כי תנאי מקפח הוא "תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולי אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכח החוזה אילולי אותו תנאי". החזקה הנ"ל ניתנת לסתירה, ותניית פטור לא תיחשב כתנאי מקפח כאשר יוכח שמדובר בתנאי סביר והגון. השאלה היא שאלה של סבירות, "עד כמה סבירה ההגבלה שקבע הספק, בהתחשב בחוזה הספציפי ובנסיבות האחרות" [(הדגשה שלי - ר.ל.ש); (ע"א 4602/97 רדאל (אשדוד 88) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נג(2)577, בעמ' 593 - 594)]. חוזהחוק החוזיםחוזה אחיד