סעיף 6ב לחוק הפיצויים

סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מורה לאמור: "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו." הרישא לסעיף קובע שני תנאים, שבהתקיימם יחול החריג לכלל הקבוע בסעיף 6א, והם: נקבעה דרגת נכות על פי כל דין ; הקביעה קדמה לשמיעת הראיות בתביעה. לעניין טיב הנכות, אומר פרופ' אנגלרד בספרו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הוצאת יהלום ירושלים, תשס"ה, בעמ' 494), כי אין חולקין שהחיוב המופיע בסעיף 6ב חל רק לגבי קביעה של נכות צמיתה, וקביעת נכות זמנית אינה מחייבת את בעלי הדין בתביעה לפי חוק הפיצויים (וראו גם בספרו של השופט א' ריבלין, תאונות דרכים (מהדורה שלישית, גדין הוצאה לאור, בעמ' 451)). לעניין המועד הקובע, נקבע בהלכת טטרו כי, ככלל, הגשת חוו"ד מומחה לתיק בית המשפט תיחשב תחילת שמיעת הראיות בתיק. ודוק: מקום בו מונו מומחים אחדים, הגשת חוות דעת בתחום כלשהו, תיחשב תחילת שמיעת הראיות בתיק, ותשלול את תוקפה של קביעת נכות (מאוחרת) על פי כל דין גם בכל תחום אחר (רע"א 5392/01 גבר נ' נסאסרה, פ"ד נו(1) 535 בעמ' 538; וראו גם אנגלרד, לעיל בעמ' 497). מכאן, כי רק מקום בו נקבעה לתובע דרגת נכות צמיתה על פי כל דין, טרם הוגשה חוות דעת מומחה רפואי לתיק בית המשפט, תחייב קביעת הנכות במסגרת ההליך לפי חוק הפיצויים. ועוד זאת: מקום בו הוועדה הרפואית של המל"ל נתנה דעתה לנכות אחת מתוך נכויות מספר מהן סובל התובע, יהיה מקום למינוי מומחים רפואיים בהתאם לסעיף 6א לחוק הפיצויים, שיחוו דעתם ביחס לנכויות האחרות. "התוצאה תהיה שהקביעה על פי דין אחר תחייב לפי סעיף 6ב לחוק בתחום רפואי אחד וחוות דעתו של המומחה שנתמנה לפי סעיף 6א לחוק תשמש לקביעת שיעור הנכות בתחום רפואי אחר" (אנגלרד, לעיל, בעמ' 480). פיצוייםסעיף 6ב נכות על פי דין