עיון במרשם הפלילי של עדים

החוק מייצר הסדר החולש על עיון במרשם הפלילי של עדים במשפט והוראותיו קובעות איסור ברור, מכוחו מסירת מידע בהקשר לתיקים סגורים אפשרית רק לגופים המנויים בתוספת השלישית שבו. הנאשם, סניגורו ובית המשפט אינם נמנים על גופים אלו (ר' סעיף 11 א' לחוק). כלל הוא כי תיק חקירה כנגד עד - שלא הסתיים בהגשת אישום ובהרשעה, אינו מהווה חלק מחומר החקירה שעל המאשימה להעמיד לרשות ההגנה על פי דין (ר' בג"צ 233/85 עלי אל הוזייל נ' מ"י, פ"ד לט(4) 124). נוסחת האיזון בין זכויותיו של הנאשם למשפט הוגן לבין זכויות של עדים ומתלוננים לכבוד ולפרטיות, נקבעה בבג"צ 620/02 התובע הצבאי הראשי נ' בית הדין הצבאי לערעורים, פס"ד נז(4) 625 (2003), עמ' 635, בזו הלשון: "חשיבות החומר להגנת הנאשם הינה כמובן שאלה מרכזית שעל בית המשפט לשקול בדונו בחומר שאינו נוגע במישרין לאישום הנדון, ושעל פי טיבו אינו "חומר חקירה" במובהק. בבחינת הרלוונטיות של החומר לאישום אין בית המשפט צריך להביא בחשבון אפשרויות הגנה ערטילאיות שאינן נראות לעין, ואל לו לתת ידו ל"מסע דיג" שאין רואים את תכליתו המעשית. הביטוי שהשתרש בפסיקתנו מקדמת דנא כי "אין חקר לתבונת סנגור"...,הוא שובה לב, אך גם תבונת הסניגור נשענת בדרך כלל על נקודת אחיזה ממשית, ואינה בגדר מעשה קסמים...ניתן להגדיר את הנוסחה ביחס לחובה למסור "חומר חקירה" כך: בהתנגשות חזיתית, כאשר על כפות המאזניים מונחים זה מול זה זכותו של הנאשם למשפט הוגן אל מול ההגנה על פרטיותם של העדים, משקלה של זכות הנאשם למשפט הוגן יכריע את הכף, ודינם של השיקולים הנוגדים לסגת. אולם כאשר זכותו של הנאשם להתגונן אינה נפגעת, או כשהאפשרות שהיא תפגע היא רחוקה ובלית משמעותית, יש לתת משקל הולם לזכויותיהם של עדים וקורבנות העבירה ולאינטרס הציבורי בקיום הליכי משפט, באכיפת החוק ובחשיפת עבירות...". בבש"פ 5881/06 בניזרי נ' מדינת ישראל - לא פורסם, ניתן ביום 7.2.07, התייחס בית המשפט לשאלת היקף זכות העיון הנתונה לנאשמים בנוגע למירשם הפלילי של עדים במשפטם ונקבע כך: "היקף הרישום הוגדר בסעיף 2 הנ"ל ואינו כולל תיקים הממתינים לבירור דינם או תיקים סגורים. אלה האחרונים הוצאו במפורש ממסגרתו של סעיף זה וההתייחסות אליהם מצוייה בסעיף 11 לחוק המרשם (תיקים תלויים ועומדים סעיף 11, תיקים סגורים סעיף 11א) (לגבי תיקים סגורים - המידע ביחס אליהם ימסר רק לגופים המנויים בתוספת השלישית שבית המשפט אינו נמנה עימם)...כדי להסיר כל ספק אני שבה ומציינת כי מדובר אך ורק בתיקים שהסתיימו בהרשעות - לא בתיקי מב"ד ולא בתיקים שנסגרו על - ידי היועץ המשפטי לממשלה (סעיפים 11 ו - 11א). לחוק המרשם) ". בבש"פ 3099/08, 3489/08 אברהמי נ' מדינת ישראל, דובר במבוקשה של ההגנה לערער את אמינותו של המתלונן, בעיקר באמצעות הצגתו כ: "מתלונן סדרתי" ובהקשר זה נקבע כי השוני בין תיקי חקירה שנסגרו לבין כאלו שהולידו כתבי אישום: "איננו קונקלוסיבי". בעניין שלפניי, אין המדובר במתלוננת סדרתית או בתיק סגור הקשור לסכסוך כזה או אחר המצוי ברקע תלונת המתלוננת, ככל שקיים, כפי שהתרשם בית המשפט דשם ואפשר זכות עיון מצומצמת בלבד ביחס לתיקים סגורים של אותו מתלונן. משפט פליליעדיםדיוןמסמכיםעיון בתיק פלילי / מרשם הפלילירישום פלילי