עיון בנוהל מז''פ (חומר חקירה)

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיון בנוהל מז''פ: זוהי בקשת הנאשם, באמצעות בא כוחו,להורות למאשימה להעביר לעיון ההגנה את: "נוהל ו/או הנחיות המז"פ על אופן תיעוד נטילת טביעת אצבעות מזירת העבירה". הנאשם טוען כי בתיק זה הגישה המאשימה נגדו כתב אישום המייחס לו 8 פרטי אישום על עבירות התפרצות למגורים ולבנין שאינו דירה כדי לבצע גניבה. העבירות המיוחסות לו בוצעו במהלך התקופה מחודש דצמבר 2004 ועד אוגוסט 2009. הראיות המהותיות הקושרות את הנאשם לביצוע העבירות הינן טביעות אצבעות שנמצאו בזירות האירועים. ב"כ הנאשם טוען בבקשתו כי מחומר החקירה שבתיק עולה כי עד לשנת 2005, אנשי הזיהוי הפלילי לא צילמו זירות העבירה, למעט מקרים של פשעים חמורים. ב"כ הנאשם חותם את בקשתו בטענה כי חומר החקירה המבוקש מהותי וחיוני להגנתו של הנאשם, ותכלית הבקשה הינה לקיים את זכותו של הנאשם להליך הוגן, באופן שתינתן לו הזדמנות להכין הגנתו כנגד האישומים. ב"כ הנאשם מבקש להסתמך על שנפסק בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניינו של יגאל גבאלי נגד מדינת ישראל ביום 11.7.10 בע"ח 23852-06-10 שהוצג לעיון ביהמ"ש; 3. בפני חזר ב"כ הנאשם על נימוקי הבקשה וטען כי עיון בהנחיות המז"פ בדבר אופן נטילת טביעת האצבעות מזירת העבירה חיוני לצורך חקירה נגדית יעילה ואפקטיבית של המומחה מטעם המאשימה, האמור להעיד בתיק העיקרי הקבוע לשמיעת ההוכחות בפני כב' השופטת פנינה ארגמן. 4. מנגד מתנגדת באת כוח המאשימה לבקשה מן הטעם שאין הנחיות ו/או נוהל כתוב לגבי צילום זירת העבירה, לדעתה הדרך הראויה לעיון בחומר שכזה היא פנייה עפ"י חוק חופש המידע תשנ"ח - 1998 הקובע כללים לאופן הגשת הבקשה לקבל החומר המבוקש. בתגובתה של באת כוח המאשימה שהוגשה בכתב, טוענת כי בבדיקה שערכה המאשימה עם קצין זיהוי בתחנות המשטרה בחדרה ובזכרון יעקוב, מפקח איתי מקובסקי, נאמר לה כי אין נוהל כלשהו המתייחס לצילום זירת העבירה, וזאת גם לאחר בדיקה שבוצעה על מול ראש מדור הכוונה ופיקוח מז"פ ממטא"ר. באת כוח המאשימה הוסיפה ומסרה כי קיימות הנחיות האסורות לפרסום, עפ"י חוק חופש המידע, בשל היותן הנחיות פנימיות של המשטרה שעניינן סימון טביעות אצבע אשר נלקחות מזירת העבירה וברור כי אלה אינן בגדר דבר חקירה, ואינן מהוות חומר חקירה רלבנטי. החומר המבוקש, הינו למעשה הנחיות פנימיות של המשטרה, אשר אינן מהוות חומר חקירה ונכללות במסגרת החריגים לזכות העיון; באת כוח המאשימה הרחיבה בהבאת מובאות מפסיקת בתי המשפט בדבר היות ההנחיות הפנימיות, חומר פנימי שאינו נכלל במסגרת ההגדרה חומר חקירה. בסיכום תגובתה של המאשימה, מבקשת לדחות הבקשה על הסף ולקבוע כי אין בחומר המבוקש משום חומר חקירה הפתוח לעיונו של ב"כ הנאשם עפ"י הוראות הסעיף 74 לחסד"פ. לחילופין, במידה וביהמ"ש ייעתר לבקשה, מבקשת באת כוח המאשימה לעכב ביצוע ההחלטה לצורך הגשת ערר לביהמ"ש המחוזי. 5. בפני חזרה באת כוח המאשימה על נימוקי תגובתה שבכתב, לרבות הפסיקה שצוטטה, הציגה את הנוהל בדבר סימון ותיעוד טביעות האצבעות בזירת העבירה, נוהל האגף לחקירות ומודיעין מס' 03.372.400.03 לתחילה מיום 1.2.10 אותו סימנתי ממ/1. 6. זכות העיון בחומר החקירה מעוגנת בהוראות הסעיף 74 לחסד"פ בס"ק (א) ובס"ק (ב) נקבע: "ב. נאשם רשאי לבקש, מביהמ"ש שאליו הוגש האישום, להורות לתובע להתיר לו לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה ולא הועמד לעיונו" (הדגש הוא שלי מ.מ.) הדגש הינו על המונח הכלול בהוראות הסעיף לטענתו, משמע לטענתו של הנאשם - מבקש העיון; וכבר נפסק ע"י ביהמ"ש בבש"פ 1355/98 בן ארי נגד מ"י פ"ד נ"ג (2) 1 בעמ' 5-4, כי אין הנאשם צריך לסמוך על שיקול דעתה של התביעה מה חיוני ורלבנטי להגנתו של הנאשם, ואל לה לתביעה לשים עצמה כמי שיודעת מה טוב לנאשם, שהרי מה שטוב לנאשם לא בהכרח חשוב, חיוני וטוב לתביעה; בהליך הפלילי, חובתה של המאשימה אשר עומדת מאחורי כתב האישום, להוכיח כל שנטען על ידה בכתב האישום; הסניגור אשר קיבל לידיו חומר החקירה שנאסף בתיק בונה לעצמו, לנאשם, אסטרטגיה של ההגנה, ואין התביעה יודעת בשלב זה מה טומן לה הנאשם בהגנתו; ואין המאשימה רשאית למנוע ממנו לעיין בחומר,לרבות הנחיות הרשות החוקרת לחוקריה בשטח על אופן איסוף החומר וקיום החקירה. הנטל להצדיק את מניעת העיון, בכל מקרה ומקרה - מוטל על הרשות. הנחת המוצא היא כלל הגילוי. 7. בפסה"ד שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בפרשת נמרודי נקבע: " תכליתה של זכות העיון של הנאשם בחומר החקירה היא לאפשר לו - לנאשם, לקיים הזכות למשפט הוגן, באופן שתינתן לנאשם הזדמנות מלאה להכין את הגנתו נגד האישומים המיוחסים לו. התביעה מצווה להעביר לידי ההגנה כל מסמך שהוא בגדר "חומר חקירה" ויש לנהוג פירוש מרחיב למונח זה. כל חומר הקשור באופן ישיר או עקיף לאישום ונוגע ליריעה הנפרסת במהלך האישום הפלילי, הינו "חומר חקירה" כמשמעו בחוק. אל לה לתביעה להפעיל שיקול דעת במה ראוי לו לסנגור לעשות שימוש להגנתו ובמה לא, ויש להשאיר לו אפשרות להיזקק לכל חומר רלבנטי אשר עשוי לשמש אותו להגנתו על פי שיקול דעתו המקצועי".(מדעתו של כב' י. זמיר -כדעת מיעוט בבש"פ 4157/00 עופר נמרודי נ' מדינת ישראל פ"ד נ"ד (3) 625 עמ' 633-634). 8. נוהל מז"פ 03.372.400.03 של האגף לחקירות ומודיעין - החטיבה לזיהוי פלילי בתחולה מיום 1.2.2010 בא להסדיר את עניין רישום דו"ח העתקת ו/או צילום טביעת אצבעות בזירת העבירה ו/או מעל לגבי מוצגים ואת הרישום על גבי המעתק או צילום ע"י מי שהוסמך לכך; כשמטרת הנוהל היא לקבוע את דרך התיעוד והסימון של מעתקי/תצלומי טביעת האצבעות הנאספות מעל מוצגים בזירת העבירה. 9. שמונת האישומים שבכתב האישום מייחסים לנאשם ביצוע עבירות של התפרצות למגורים ולבניין שאינו בית דירה כדי לבצע עבירות גניבה, ולטענת ב"כ הנאשם הראיה המהותית הקושרת לכאורה את הנאשם לביצוע העבירות הינה טביעת אצבעותיו שנמצאו בזירות העבירה, ומעתקי טביעת אצבעותיו שהועתקו מחפצים ופריטים שנמצאו בזירת העבירה, ומכאן שיש חשיבות מירבית לאופן העתקת המעתקים או צילומם של טביעת האצבעות ובאם הדבר נעשה על פי הנוהל של חטיבת הזיהוי הפלילי באגף החקירות והמודיעין. 10. בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת בטינה טאובש) בערר על החלטת בית משפט השלום בעכו (כב' השופט זיאד סאלח) בע"ח (חי) 23852/06/10 יגאל גבאלי נ' לשכת תביעות גליל- משטרת ישראל, , נדרש לצורך בגילוי הנוהל נשוא הבקשה, קיבל הערר והורה על המצאת הנוהל לידי הסניגור, ואין להבין את התנגדותה של באת כוח המאשימה העומדת בסירובה לחשיפתו של הנוהל שהרי בית המשפט עמד שם על חשיבותה של טביעת אצבע כראייה נסיבתית חשובה בהרשעתו של הנאשם, ועל חשיבות קיומו של נוהל שכזה המסדיר את אופן העתקת מעתקי טביעות האצבעות מחפצים שבזירת העבירה, או אופן צילומן כפי שנקבעו על ידי כב' השופט ח. מלצר בבש"פ 9051/08 אליהו ליברטי נ' מדינת ישראל (לא פורסם) . "יש הגיון רב בקביעותיו של אב"ד שם - השופט ר.שפירא, ובטיעוני הסניגור בערר שלפני; אכן ראוי לה למשטרה שתקבע כללים ברורים (אם אלה אינם בנמצא) כיצד בדיוק יש ליטול מעתקי טביעת אצבעות מזירת העבירה, ואילו תנאים צריכים להתקיים; ראוי גם שנוהל כזה יתפרסם לשם מתן הזדמנות אמיתית לנאשם להוכיח את חפותו בהליך הוגן, שכן הוא נותן בידיו כלים של ממש להתגונן מפני היותה של טביעת האצבע ראייה נסיבתית אחת ויחידה העלולה להביא להרשעתו. עמידה זו על דרישותיו של נוהל מדוקדק מעצים גם את כוחן הראייתי של טביעת האצבע, ותקל על התביעה לבסס את אשמתו של חשוד או נאשם שטביעות אצבעותיו יימצאו בזירת העבירה, מבלי שנתן הסבר מספיק להימצאן שם . מאידך גיסא, היא תאפשר כאמור אף לנאשם להתגונן כראוי. לפיכך, טוב תעשה המשטרה אם תקדים ותעבד לעצמה נוהל כזה, וייתכן ורצוי כי גם המחוקק יקדיש מחשבה לעניין זה, כפי שמצא לעגן בחקיקה ראשית דרישות מסוימות לגבי דרכי ביצוע של חיפוש ותפיסת חפצים". חקר האמת עומד לנגד עיני בית המשפט בבואו לקבוע את חבותו או את חפותו של הנאשם העומד בפניו. לנאשם יש לתת הזדמנות מרבית לנהל הגנתו באופן ובהיקף כך שכל חומר חקירה נהלים כללים והנחיות המהותיים להגנתו יובאו לידיעתו או לידיעת סניגורו. חקר האמת הוא עקרון בסיסי הבא להנחות לא רק את בית המשפט, אלא שהוא חייב לעמוד לנגד עיני רשויות האכיפה, לרבות רשויות החקירה, על מנת שחף מפשע לא יורשע בדין כמו שמבצע העבירה לא יצא זכאי בשל ניהול ההליך המשפטי בכשלים טכניים. 11. טביעת האצבע אשר יכולה להכריע את משפטו של נאשם בהיותה ראייה נסיבתית יחידה מחייבת קיומו של נוהל ברור ומפורט בדבר צילומה או העתקתה מחפצים הנמצאים בזירת העבירה; תיעוד וסימון המעתקים או התצלומים של טביעות האצבע הנאספות מהזירה הוא דבר חיוני המחייב הקפדה בהיות ראייה זו בעלת עוצמה מרבית. חשיבות מרבית יש לתיעוד החפצים או המוצגים עליהם נמצאו טביעות האצבעות בזירת העבירה, וסטריליזציה של הזירה למניעת קיומן של טביעות אצבעות אקראיות, כל זאת על מנת לייחד קיומן של טביעות האצבעות של החשוד והשוואתן לטביעותיו. כאלו הנחיות חשובות הן על מנת להעצים את הראייה הנסיבתית של טביעת האצבע כראייה יחידה העלולה להביא להרשעתו של הנאשם; 12. בנסיבות אלו ולנוכח העובדה שלנאשם מיוחסות כשמונה התפרצויות מצדיקות היעתרות לבקשה, ומכאן שאני נעתר לבקשה ומורה למאשימה להמציא לסניגור, בא כוח הנאשם, את הנוהל נשוא הבקשה. 13. לבקשת ב"כ המאשימה, המבקשת לעכב את ביצוע ההחלטה לשקול הגשת הרר על החלטתי זו, אני מורה לעכב ביצוע ההחלטה למשך 15 יום מהיום. במידה והמאשימה תחליט שלא להגיש ערר על ההחלטה, הנוהל נשוא הבקשה יומצא לב"כ הנאשם תוך 7 ימים מהיום, כל זאת על מנת שלא לעכב הליך שמיעת העדויות בתיק הקבוע לשמיעה בפני כב' השופטת ארגמן. 14. העתקים מהחלטה זו יומצאו לבאי כוח הצדדים בפקסימיליה, ואילו המוצג מ"מ/1 הוא הנוהל שהוצג בפני יוחזר לב"כ המאשימה; מסמכיםחומר חקירה