עיון מחדש בהחלטה על סעד זמני

עיון מחדש בהחלטה על סעד זמני / עיון חוזר בהחלטה על סעד זמני: הסמכות לבחינה מחודשת של סעד זמני מסורה לבית המשפט לפי תקנה 368 (א') הקובעת כי: "לבקשת בעל דין, רשאי בית המשפט לעיין מחדש בצו זמני שניתן, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו, או אם ראה כי מלכתחילה לא הייתה הצדקה למתן הצו." סמכות זו נובעת מהיות הסעד הזמני החלטת ביניים, שאינה יוצרת מעשה בית דין ולכן 'ניתן להביאה מחדש בפני אותה ערכאה שהחליטה בה לראשונה וזו רשאית לשנותה, אם השתנו הנסיבות מאלו שהיו קיימות עת ניתנה ההחלטה הראשונה' (י' זוסמן, שם, 766; רע"א8782/07 דב פוירשטיין נ' עו"ד יוסי דרור, (פורסם במאגרים, , 31.10.07). כפי שפורט בהחלטה על מתן הצו - הותנה הצו בהפקדה בשל הקושי הראייתי שעלה עוד בהנחה שהמסמך נחזה להיות מה שהוא. עם זאת בהינתן קיומו של מסמך חתום הנחזה להיות הסכם בין הצדדים - היה במקבילית הכוחות - הכוללת את קיומו של המסמך ביחד עם שיקולי מאזן הנוחות כדי להטות את הכף למתן הסעד הזמני. כפי שנקבע: "תובע המבקש לקבל סעד זמני במסגרת תביעה עיקרית נדרש לעמוד בראש ובראשונה בשני תנאים מצטברים. תנאי ראשון הוא קיומה של זכות לכאורה, היינו סיכוי של ממש לזכות בתביעה. תנאי שני הוא כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. היינו, שנזקו, אם לא יינתן הסעד הזמני והוא יזכה בבוא היום בתביעה, יהיה גדול יותר מהנזק שייגרם לבעל הדין שכנגד אם יינתן הסעד הזמני והתביעה תידחה בסופו של דבר. שני התנאים אינם נבחנים במנותק, אלא נשקלים תוך שימת לב לזיקת הגומלין ביניהם, על בסיס מה שמכונה לעתים - מקבילית כוחות. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, כך יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות. וכן גם להיפך, ככל שיעלה בידי מבקש הסעד להצביע על כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן חד, כך יקפיד פחות בית המשפט על עוצמת הזכות לכאורה עליה הוא נדרש להצביע." (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות 1993 בע"מ). סעד זמניעיון חוזרמסמכים