עיקול רכב של נכה

סעיף 22(א)(5) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל) קובע לאמור: "(א) ואלה מיטלטלין שאין מעקלים אותם: (5) כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו;.." הגם שהדעות חלוקות, אין חולק כי הדעה הרווחת כיום הנה כי רכב של נכה אינו חסין בפני עיקול וישנם מקרים, כגון החזקת רכב יקר ערך ללא הצדקה עניינית, בהם אין מניעה לעקלו. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול רכב של נכה: 1. לפניי ערעור ובקשת רשות ערעור על שתי החלטות רשם ההוצאה לפועל בחיפה (כבוד הרשם גור שי) שניתנו ביום 27.12.10 וביום 29.12.10 במסגרת תיק הוצל"פ 02-17996-01-3. המערער בתיק עש"א 45847-01-11 [המשיב בתיק רע"צ 12448-01-11] ייקרא להלן: הרמן והמשיב בערעור [המבקש בבקשת רשות ערעור] ייקרא להלן: הבנק. מתן פסק הדין התעכב עקב היעדרותי מבית המשפט תקופה ארוכה יחסית מחמת מחלה. 2. הבנק נוקט נגד הרמן הליכי הוצאה לפועל בגין חוב העומד כיום על למעלה מ-900,000 ₪. כן מתנהלים נגדו תיקי הוצאה לפועל נוספים בגין חובות לנושים אחרים. במסגרת הליכי הוצאה לפועל שנוקט הבנק עלה בידיו לעקל שני כלי רכב הרשומים על שם הרמן: רכב מסוג הונדה אינסייט שנת ייצור 2010 מספר רישוי 69-631-70 (להלן: רכב הונדה) ורכב מסוג פיאט שנת ייצור 2005 מספר רישוי 68-044-51 (להלן: רכב פיאט). 3. הרמן נכה בשיעור 50%, מוגבל בניידות וזקוק לרכב לצרכי תנועה. 4. בעקבות עיקול כלי הרכב הגיש הרמן בקשה לשחרור רכב ההונדה. בהחלטתו מיום 27.12.10 ציין כבוד רשם ההוצאה לפועל כי הגם שהרמן זקוק לרכב אשר ישמש אותו הרי שנוכח גובה החוב, שלא הוחזר לאורך שנים, עליו "..לעשות לצמצום הוצאותיו, וספק אם יש הצדקה להחזקת רכב חדש ויקר מסוג "הונדה אינסייט" על ידי החייב, בעוד החייב יכול להשתמש ברכב פחות חדש, פשוט וזול יותר, אשר יספק את צרכיו". 5. לאחר שקילת נסיבות המקרה הגיע כבוד הרשם לכלל מסקנה כי יש להורות על שחרור רכב ההונדה אך זאת בתנאי שהרמן יישא בהוצאות תפיסתו ואחסונו במחסני הערובה וכן ישלם סך של 6,000 ₪ על חשבון חובו בתיק הוצאה לפועל נשוא הדיון. עוד הורה כבוד הרשם על צעדים אופרטיביים שעל הרמן לנקוט לקידום הליכי הגבייה. 6. בהחלטתו מיום 29.12.10, שניתנה בעקבות בקשה לעיון חוזר שהגיש הרמן, העמיד כבוד הרשם את סכום התשלום על חשבון החוב על סך 4,000 ₪ בלבד. פרט לכך החלטתו מיום 27.12.10 נותרה על כנה. 7. לאחר קבלת רשות מאת כבוד הרשם הגיש הרמן ערעור על החלטות אלו. לדעתו, לא היה מקום לעקל את רכב הונדה שכן נוכח נכותו מהווה תחליף לרגליו. משעוקל, מן הדין להורות על השבתו אליו, ללא כל תנאי. 8. הבנק מצדו סבור כי יש לבטל את החלטת כבוד הרשם, להורות על המשך הליכי העיקול ועל מימוש רכב ההונדה במסגרתם. הבנק אינו מתנגד לשחרור רכב הפיאט לידי הרמן על מנת שישמש לו רגלים. 9. הרמן לא הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בקשר לרכב הפיאט. לגביו טען כי מכרו לצד שלישי תמורת סך של 20,000 ₪. בטיעוניו לפניי הוסיף, כי תמורה זו הועברה במלואה למוסך כתשלום בעבור תיקונים שנעשו בו. לדבריו, עקב העיקולים הרובצים על הרכב נבצר ממנו להעביר את זכויות הבעלות על שם הרוכש. 10. סעיף 22(א)(5) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל) קובע לאמור: "(א) ואלה מיטלטלין שאין מעקלים אותם: . . (5) כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו;.." 11. הגם שהדעות חלוקות, אין חולק כי הדעה הרווחת כיום הנה כי רכב של נכה אינו חסין בפני עיקול וישנם מקרים, כגון החזקת רכב יקר ערך ללא הצדקה עניינית, בהם אין מניעה לעקלו. ראה בסוגיה ע"א 2886/92 כתבי נ' אלגוב ורע"א 9890/08 גור נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ. 12. השאלה במקרה דנן הנה האם צרכי הרמן מחייבים שימוש ברכב חדש יקר ערך או שמא ניתן להסתפק ברכב אחר, זול יותר. שאלה זו מקבלת משנה תוקף במקרה דנן, שכן מחזיק הרמן לכאורה בשני כלי רכב - גם רכב הפיאט רשום על שמו. 13. בעניין רכב הפיאט לא הגיש הרמן בקשה כלשהי לרשם ההוצאה לפועל. כיום הגיש הודעה בה חזר על נימוקיו שנטענו בערעור, הוסיף נימוקים נוספים ללא רשות בית המשפט וגם ביקש להורות גם על שחרורו של רכב זה. מקומה של בקשה זו בלשכת ההוצאה לפועל ועל כן דינה להדחות על הסף במסגרת הערעור. 14. רכב ההונדה - רכב זה נרכש בסך 130,000 ₪ ומשועבד לטובת גרושתו של הרמן, אשר מימנה לטענתו חלק הארי משוויו, ולטובת המוסד לביטוח לאומי, אשר העמיד הלוואה על סך כ-25,000 ₪ לטובת הרמן לצורך רכישתו. 15. הגם שיש לתמוה על מקורות המימון הנטענים, אין זה המקום לבירור סוגיה זו. השאלה הטעונה הכרעה הנה כאמור האם זקוק הרמן לרכב זה דווקא. אם התשובה חיובית, אזי יהיה מקום לבחון את הצדקת התניית שחרורו. אם התשובה שלילית מתעוררת השאלה מה התועלת שתצמח לנושים ממימוש רכב ההונדה. 16. סוג הרכב לו זקוק הרמן - מטיעוניו עולה כי אושר לו רכב בעל נפח מנוע 1600 בעוד נפח המנוע של רכב ההונדה הנו 1400 בלבד. ברי אפוא כי הקריטריונים המשמשים יסוד לקביעת סוג הרכב המאושר לנכה אינם תואמים בהכרח לצרכיו האמיתיים. טרם רכישת רכב ההונדה נסע הרמן ברכב הפיאט ואין טענה כי היה צורך בהחלפתו משום שלא תאם לצרכיו. 17. רכב ההונדה, גם אם אינו נחשב רכב מפואר, הנו יקר ערך לעומת כלי רכב אחרים בעלי נפח מנוע זהה. כמו-כן לא הונחה תשתית עובדתית ממנה ניתן להסיק כי במצבו לא יכול היה הרמן להסתפק ברכב "יד שנייה", שמטבע הדברים זול יותר. רשם ההוצאה לפועל ציין מפורשות כי הרמן יכול היה להסתפק ברכב זול יותר וכי ראוי כי יעשה לצמצום הוצאותיו. 18. הרמן גם לא הוכיח כי רכב הפיאט, הרשום על שמו ברשות הרישוי, אינו עונה על צרכיו. טענותיו בדבר מצבו המכאני הגרוע נותרו בעלמא. רכב הפיאט הנו משנת ייצור 2005 ונמצא בשימוש כחמש שנים בלבד. מאחר שמחמת נכותו אין הרמן עובד אין להניח כי היקף נסיעותיו רב. 19. טענת הרמן לפיה מכר את רכב פיאט לצד שלישי (בת משפחה) לא הוכחה כדבעי. מה גם, שטענתו לפיה העביר את מלוא התמורה שקיבל בעבורו (20,000 ₪) לידי המוסך שביצע תיקונים בו לא זו בלבד שלא הוכחה כדבעי אלא שאינה מתיישבת עם מבחן ההיגיון, שהרי אם מכר את הרכב מדוע ישלם לאחר מכן בעבור תיקונים. מעבר לכך, רכב הפיאט נמכר (כגרסת הרמן) שעה שרבצו עליו עיקולים. בנסיבות אלו, זכויות הנושים המעקלים עדיפים ממילא על פני זכותו של הרוכש. 20. מהאמור לעיל ניתן היה להסיק כי מן הראוי להתערב בהחלטת כבוד הרשם, לתת רשות ערעור לבנק, לקבוע כי אין לשחרר את רכב ההונדה ויש לאפשר המשך הליכי מימושו. 21. חרף זאת, הגעתי למסקנה כי אין להתערב בהחלטת כבוד הרשם. זאת, מהטעם (שהנחה מן הסתם את הרשם בהחלטתו) כי שום תועלת לא תצמח ממימוש רכב ההונדה. סעיף 22(ה) לחוק ההוצאה לפועל מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות שלא לעקל מיטלטלין שאינם מנויים בסעיף 22(א) "אם מצא כי התמורה הצפויה ממכירתם אינה מצדיקה את הפגיעה החמורה שתגרם עקב עיקולם לחייב או לבני משפחתו הגרים עמו". קל וחומר שעה שעסקינן בעיקול מיטלטלין המנויים בסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל כמו במקרה דנן. 22. רכב ההונדה נרכש בסך 130,000 ₪ וסביר להניח ששוויו כיום ירד בכ-10%, אם לא למעלה מכך. היות שנרשם על הרכב משכון לטובת גרושתו של הרמן בטרם ימשיך בהליכי המימוש יהיה על הבנק לנקוט בהליכים להוכחת טענתו, כי המשכון נרשם אך לצורך הברחת הרכב מנושים. הליך מעין זה כרוך בזמן הפוגע בערך הרכב. כמו-כן, אין חולק כי התמורה שתתקבל תהא פחותה לעומת זו המתקבלת ממכירה מרצון. עם מכירת רכב ההונדה יהיה על הבנק, קודם כל, לסלק את ההלוואה שקיבל הרמן מהמוסד לביטוח לאומי (כ-25,000 ₪) וכן יהיה עליו להפריש סכום מסוים להרמן לצורך רכישת רכב אחר. כאן המקום לציין, כי גם אם כיום רכב הפיאט יכול לשרת את הרמן נאמנה, אין חולק כי בחלוף זמן לא רב יזקק ממילא לרכב אחר, וספק אם תמורת מכירת רכב הפיאט (בהתעלם מהעיקולים הרובצים עליו) תספיק לרכישת רכב חדש. 24. מהטעמים האמורים דין הערעור שהוגש על ידי הבנק להדחות. 25. לא ראיתי להתערב בהחלטת כבוד הרשם בנוגע לתנאי שחרור רכב ההונדה לידי הרמן. מצטיירת תמונה לפיה עושה הרמן כל אשר לאל ידיו כדי להקשות על נושיו, ביניהם לבנק, לגבות את חובם. כמו-כן נראה לכאורה כי להרמן מקורות מימון נוספים, זולת קצבת הנכות, שהרי לגרסתו מכר את רכב הפיאט, השתמש בתמורה לתשלום תיקוני רכב זה ובו בעת רכש רכב חדש יקר ערך לשימושו. בנסיבות אלו, התנאים שנקבעו בהחלטת כבוד הרשם - תשלום הוצאות תפיסת הרכב ואחסונו וכן תשלום סך של 4,000 ₪ על חשבון חובו - סבירים. 26. באין כל החלטה בנוגע לרכב הפיאט, אין מניעה שהבנק ימשיך בהליכי מימושו. 27. אשר על כן, אני דוחה את הערעור נשוא תיק עש"א 45847-01-11. כן אני דוחה את הבקשה נשוא תיק רע"צ 12448-01-11. משנדחו הערעור והבקשה למתן רשות ערעור, איני עושה צו להוצאות. רכבנכותעיקול