עקרון סופיות הדיון - מעשה בית דין

עקרון סופיות הדיון אינו מוחלט ולבית משפט מסור שיקול דעת להימנע מלהפעילו, מקום ששיקולי צדק יחייבו זאת. כך למשל, כאשר לבעל דין לא הייתה הזדמנות ראויה לשטוח טענותיו בבית המשפט. (ראו: ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון פ"ד נא(1) 68 (1997)). כלל השתק פלוגתה מונע התדיינות נוספת בין בעלי הדין בפלוגתה, שכבר נדונה ביניהם בהתדיינות קודמת והוכרעה ע"י בימ"ש מוסמך בפס"ד סופי (ע"א 53/74 בריסטול מייארס קופמפני נ' ביצ'ם גרופ לימיטד, פ"ד כט(1)372,378-379, ע"א 278/67 לב נ' וכמן, פ"ד כא(2) 303, 306-307). ביסודו של כלל מעשה בית דין, על שני ענפיו, עומד עיקרון סופיות הדיון. עיקרי השיקולים עליהם מושתת עקרון זה, אשר מכוחם יש לגזור אפוא, היקף תחולת הכלל והגדרתו, הם: האינטרס הציבורי בסופיות הדיון המשפטי, ובכלל זה: הקלת העומס המוטל על בית המשפט, הקטנת עלויות ההתדיינות של המערכת השיפוטית, שמירה על יוקרתה של המערכת השיפוטית, תוך הבטחת יציבות וודאות לגבי כוחו המחייב של המעשה השיפוטי ומניעת החלטות סותרות באותו עניין, ע"י מותבים שונים, וכן מתן הזדמנות שווה לכל אדם להביא עניינו לפני בית המשפט. שיקול נוסף עניינו עשיית צדק עם הפרט, במובן זה שבעל הדין שכנגד לא יוטרד פעם אחר פעם בשל עילה או פלוגתה, בה התדיין בעבר בפני בית המשפט. כך, לא יצטרך לשמור על ראיותיו ולא לחשוש כי בעתיד נכון לו מאבק משפטי נוסף, המצריך השקעת משאבים רבים, בעניין זהה לזה שכבר הוכרע בעבר. ראו לעניין זה ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון: "כללי מעשה בית דין מבוססים על הרעיון כי מסגרת סדרי הדין ששיטת המשפט מספקת לבעלי הדין מאפשרת להם בדרך כלל למצות בהליך דיוני אחד את מלוא טענותיהם ומלוא סעדיהם; בכך טמונה גם ההנחה הנוספת כי מקום שבעל דין לא מיצה את מלוא טיעוניו וסעדיו בהליך הראשון די בכך שניתנה לו הזדמנות דיונית לעשות כן כדי שתיחסם דרכו לתבוע פעם נוספת באותו ענין. כך, מניחים כללי מעשה בית דין כי מי שבידו להגיש תובענה אזרחית רגילה בעילה של הפרת התחייבות חוזית, ובידו לתבוע הן את אכיפת ההתחייבות והן סעדים כספיים בגין הפרתה או ביטולה, עליו לשלב את מלוא סעדיו תחת קורת גג שיפוטית אחת. אם לא עשה כן, ייחסם מתביעה נוספת על מה שהחסיר, אלא אם כן הותר לו לפצל את סעדיו בהיתר מיוחד מבית המשפט." ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ. עקרונות משפטייםעקרון סופיות הדיוןדיוןמעשה בית דין