ערב מוגן ערב יחיד

סעיף 19 לחוק הערבות מגדיר מיהו ערב מוגן ומיהו ערב יחיד : "ערב יחיד" - מי שאינו תאגיד, ולמעט בן זוג של החייב או שותפו של החייב, בין בשותפות רשומה ובין בשותפות שאינה רשומה; היה החייב תאגיד, לא ייחשב כערב יחיד גם מי שהוא בעל ענין בתאגיד; לענין זה, "בעל ענין בתאגיד" - כהגדרת "בעל ענין" בתאגיד, בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; " "ערב מוגן" - אחד מאלה: (1) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 60,000 ₪. (2) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 500,000 ₪, ובלבד שהחיוב הנערב נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי החייב, ילדיו הבגירים או הוריו. הגדרה זו 4 רכיבים לה. הראשון: מדובר בערב יחיד; השני: קיומו של חוזה ערבות; השלישי: קיומו של נושה; הרביעי: סכום הערבות, אשר נגזר ממטרת ההלוואה הנערבת. יוטעם כי ארבעת הרכיבים דלעיל, מצטברים הם ולא חלופיים. ככל שלא נתקיים אחד מהם - שוב לא יהא יזכה ערב למעמד של ערב מוגן (על כל המשתמע ממעמד זה), אף כי אפשר ויהא במעמד של ערב יחיד. ערב יחידערבים (ערבות)ערב מוגן