ערעור על קביעת שמאי מכריע

בעבר הייתה הסמכות לדון בערעור על קביעת השמאי המכריע מסורה לבית-משפט השלום. ראו, למשל, בג"ץ 7129/00 דון-יחיא ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - ירושלים, פ"ד נד(5) 218 (2000). ערעור על קביעתו של השמאי המכריע ניתן היה אז להגיש רק ב"נקודה משפטית" או בשל פגיעה בכללי הצדק הטבעי. ראו, למשל, רע"א 10879/02 באולינג כפר סבא בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - כפר סבא (פורסם במאגרים, , ניתן ביום 6.12.2006, להלן: "פס"ד באולינג"). בסעיף 14 לתוספת השלישית כנוסחו אז נקבע כדלקמן: (א)  הוצג לוח שומה, כאמור בסעיף 6, רשאי כל מי שמקרקעיו כלולים בלוח, להגיש שומה אחרת שהכין שמאי מקרקעין מטעמו תוך שנה מיום הצגת לוח השומה; הוכנה שומה עקב מימוש זכויות במקרקעין, רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת שהכין שמאי מקרקעין מטעמו, תוך 30 ימים מיום שהודעה לו השומה. (ב) הסכימו הועדה המקומית ובעל המקרקעין לשומה, יותאם החיוב בהיטל לשומה שהוסכם עליה; לא הסכימו כאמור - יבחרו הועדה המקומית ובעל המקרקעין שמאי מקרקעין אחר (להלן - שמאי מכריע) ושומתו תהא מכרעת; השמאי המכריע יפסוק גם בדבר השתתפות בהוצאות שומתו. (ג)  על חיוב בהיטל ועל הכרעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לערער בנקודה משפטית בלבד, או בעילה שלא ניתנה לועדה המקומית או לבעל המקרקעין או לשמאים מטעמם הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם או להביא ראיות בפני השמאי המכריע; הערעור יוגש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין, תוך 45 ימים מהיום שבו הודעה ההחלטה שעליה מערערים. בעקבות תיקון מס' 74 לחוק, שנעשה כתיקון עקיף בעקבות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005, ס"ח 2020 738, 749-747 (להלן: "תיקון מס' 74"), ומאוחר יותר בעקבות חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ה-2008, ס"ח 2165 632 (להלן: "תיקון מס' 84"), בוטל במסגרת סעיף 14 לתוספת השלישית התנאי לפיו על הערעור להתמקד ב"נקודה משפטית" בלבד ונקבע כי על קביעת השמאי המכריע יש להגיש ערר לועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה (סעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית) וכי ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת הערר לבית-המשפט לעניינים מנהליים (סעיף 14(ד) לתוספת). במסגרת תיקון מס' 84 בוצעה רביזיה משמעותית במנגנון מינוים ופעילותם של השמאים המכריעים לפי החוק, אשר הושלמה עם התקנתן של תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, ק"ת 6748 418, שפורסמו ברשומות ביום 3.2.2009; ועם מינוים של עשרה שמאים מכריעים על-ידי שר המשפטים, אשר נכנסו לתפקידם ביום 1.5.2009. (לעניין מועד כניסתו של תיקון מס' 84 לתוקפו ראו גם עמ"נ (נצ') 10/08 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית - מחוז הצפון ואח'. ערעורשמאותשמאי מכריע