עתירה לבג''צ - שיבוץ כיתה בבית ספר

הוגשה עתירה לבג"צ בנושא שיבוץ כיתה בבית ספר, העירייה ומשרד החינוך ראו בחיוב את אופן הקבלה והראיון כפי שבוצע על ידי בית הספר. אין מדובר בשיבוץ אקראי, בחוסר סבירות קיצוני או חלילה באפליה, בניגוד לחוק זכויות התלמיד.  משרד החינוך טען כי דין העתירה לסילוק על הסף מחוסר יריבות בין העותרת למשרד החינוך. לגופה של העתירה נטען כי משרד החינוך הנו גוף המפקח על בית הספר, אך אינו מתערב בשיקולים הענייניים והמקצועיים בשיבוץ תלמידים בכיתות בית הספר. גם כאשר משרד החינוך בוחן את ההחלטות של בית הספר, הוא מתחשב באוטונומיות החינוכיות והניהוליות הנהוגות בו, לרבות אלו הנוגעות לשיבוץ תלמידים בכיתות.  בית המשפט ציין כי בית הספר מושא העתירה הינו מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה תש"ט-1949. במעמד זה נהנה בית הספר מאוטונומיה חינוכית וניהולית ומוקנה לו שיקול דעת רחב בקבלת תלמידים, הרחקתם ומקל וחומר בשיבוץ תלמידים בכיתות בתוך בית הספר. בביצוע תפקידו הציבורי, כמקנה חינוך חובה לתלמידים, כפוף בית הספר לכללי המשפט הציבורי. נפסק כי החלטת בית הספר בעניין שיבוץ בתה של העותרת ב"כתה רגילה" ולא ב"כתה מואצת", היתה מקצועית ועניינית וניתנה על בסיס בחינה של מכלול הנסיבות הנתונים שעמדו בפניו ולא נמצא טעם ועילה המצדיקה התערבות בהחלטה זו.  דיני חינוךבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)שיבוץ / רישום לבית ספר / גן ילדיםבית ספר