פיצויים מוסכמים בחוזה שכירות

המסגרת הנורמטיבית המסדריה את נושא הפיצויים המוסכמים נמצאת בהוראות סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970. סעיף 15 (א) - (ב) קובע: הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן - פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי סעיפים 10 עד 14 או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה. מלשון סעיף 15 (ב) לחוק החוזים תרופות עולה כי הנפגע מהפרה רשאי לתבוע או את נזקו הממשי או פיצויים מוסכמים ואין הוא יכול לתבוע סעדים אלו באופן מצטבר. סעיף 15 (ב) נוקט בלשון לפיה הנפגע זכאי לתובע במקום הפיצויים המוסכמים פיצויים לפי הוראות סעיפים 11 -14 (ראה: גבריאלה שלו, "דיני חוזים" , מהדורה ראשונה, עמ' 599). כך גם נפסק בע"א 532/83 יהודה סיני השקעות בע"מ נ' ישראל ויהודית, פ"ד מ(4), 319: "הבחירה נתנת (בסעיף 15(ב)) לצד הנפגע לתבוע את הפצוי המסכם ולהיות מגבל בו, ללא הוכחת נזק, או לתבוע פצויים, בלתי מגבלים, על נזק שעליו להוכיחו. והשוה עם הוראות סעיף 10 וסעיף 11 (ב) של חוק (החוזים תרופות)."   ברע"א 7452/96 מדינת ישראל נ. חברה קבלנית האחים אהרון בע"מ, פ"ד נא5) 874 נידון מקרה בו שוכרת הפרה חוזה שכירות, לא פינתה במועד את המושכר וחויבה בערכאות המבררות בתשלום הן דמי שימוש ראויים והן פיצויים מוסכמים שעמודו של 150% מדמי השכירות החודשיים בעבור כל חודש איחור במסירת החזקה. בית משפט העליון ביטל קביעה זו ופסק: "פסיקת דמי שכירות ראויים בעילה של עשיית עושר בצירוף פיצויים חוזיים מכוח חוק התרופות, הייתה מעמידה את המשכירה במקום שבו הייתה עומדת לו השכירה בפרק זמן נתון את הנכס פעמיים. על-כן, פיצויים במקרה שלפנינו אינם מתיישבים עם סעד בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. צירוף השניים מוביל להתעשרות שלא על-פי דין של המשכירה (ראה: טדסקי, במאמרו הנ"ל [9], בעמ' 75-76; פרידמן בספרו הנ"ל [8], בעמ' 300, ה"ש 125; השווה גם לפסק-דינו של השופט בך בד"נ 20/82 הנ"ל [6], בעמ' 281-282), וכבר אמר השופט אור (בע"א 290/80 הנ"ל [3], בעמ' 642) כי "הלכה היא, שאם עומדים לאדם סעדים מכוח עילות שונות - כגון בנזיקין ובעשיית עושר ולא במשפט או בחוזים ובנזיקין - אין הוא זכאי בגין אותו מעשה לגבות פיצויים פעמיים, בהסתמכו על שתי העילות השונות העומדות לרשותו". חוזה שכירותחוזהפיצויים מוסכמיםפיצוייםשכירות