פירוק שיתוף במקרקעין פסיקה

סעיף 40 לחוק המקרקעין קובע בס"ק (א) לאמור: "במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון". גם פסיקת בית המשפט העליון אמרה את דברה תוך קביעה ברורה ומפורשת, שאל לו לבית המשפט להסס, וכשקלו כל הקיצין, ואפילו אם רק אחד מהשותפים בקרקע מבקש זאת, יש להורות על פירוק השיתוף: "מבחינה פנימית, הזכות הכמעט מוחלטת לדרוש פירוק שיתוף ( סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין) נובעת ממדיניות הרואה ככלל את השיתוף בנכסים כדבר שלילי. כדברי פרופ' מ' דויטש:" הדין מבקש לעודד ככל הניתן את פירוק השיתוף, ובכך להוביל לידי חיסולו של מצב השיתוף, אשר נתפס כמצב בלתי רצוי, לאור ההכבדה שהוא יוצר על ניצול ראוי של הנכס" (מיגל דויטש קניין (תשנ"ז), כרך א' 595). (בג"ץ 304/04 עוזי יאיר נ' בית הדין הרבני האזורי ואח'). כמו כן נפסק במפורש כי יש בסיס לטענת בעל דין שיש להורות על פירוק השיתוף מקום שלא נראה באופק פיתרון סביר אחר: "כשישנם שני שותפים בלבד לנכס, ואחד מהם דורש את פירוק השיתוף, על פי זכותו לפי סעיף 37(א) של החוק, 'במקרה כזה השותף האחר אינו יכול לדרוש שהשיתוף יקוים למרות רצון שותפו לפרקו' (ע"א 288/71 מרדכי נ' מרדכי, פ"ד כ"ו (1) 393, 398)" (ע"א 2626/90 ראש חודש נ' ראש חודש, פ"ד מו(3) 205, 210 - השופט גולדברג).. [בע"מ 8873/06 פלוני נ' פלוני וכאמור בהמשך פסק דין זה, עיכוב במתן צו הפירוק יישקל רק אם יש באופק פיתרון אחר:- "ככל שקיימת אפשרות להסדר כולל וסופי של מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג בזמן סביר, רשאי בית המשפט לענייני משפחה לעכב את הדיון בעילות הקנייניות..." רק במצב זה ניתן לראות בפגיעה בזכותו של בעל קניין לדרוש את פירוק השיתוף כבקשה מוצדקת:- "...המדובר אפוא בהשעיית זכותו הקניינית של בעל דין להשתחרר משותפות כפויה( זכות הקבועה בסעיף 37(א) (לחוק המקרקעין), אך הפגיעה נעשית לתכלית ראויה הגעה להסדר כולל וסופי בין הצדדים), ועל בית המשפט לוודא שהיא נעשית אך במידה שאינה עולה על הנדרש, ובאופן המשרת את התכלית האמורה. השכל הישר יהא יועץ טוב בכגון דא... בבואו לבחון את סבירות השעייתה של הזכות הקניינית, על בית המשפט להתחשב בשורה של משתנים, לרבות הסיכוי להגיע להסדר כולל בתוך זמן סביר; השפעת מימושן של הזכויות הקנייניות על הסיכוי האמור (לטוב או למוטב)... ושיקולים נוספים לפי הנסיבות הספציפיות" פירוק שיתוףמקרקעיןפירוק שיתוף במקרקעין