פסיקת שכר טרחת עורך דין נמוך מהתעריף המומלץ

האם ניתן להורות כל פסיקת שכר טרחת עו"ד נמוך מהתעריף המינימאלי המומלץ ? הקווים המנחים לפסיקת שכר טרחת עורך דין הוגדרו בפסיקת בית המשפט העליון לא אחת. כך נקבע - ע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" ואח' נ' סיעת "יש עתיד לביאליק" ואח': "בין גורמים אלה יש למנות את אופייה של התובענה ומידת מורכבותה, הסעד המבוקש והיחס בינו לבין הסעד שנפסק, היקף העבודה שהושקעה על ידי בעל הדין בהליך ושכר הטרחה ששולם או שבעל הדין התחייב לשלמו. הדרך בה פועל בעל דין הינה מרכיב חשוב בקביעת שכר הטרחה וההוצאות. בעל דין שאינו נוהג באופן יעיל וגורם להארכה שלא לצורך של ההליך, עלול למצוא עצמו נושא בשכר טרחה בשיעור גבוה מן המקובל, אם הפסיד בסופו של יום. לעומת זאת, אם בעל הדין האמור זכה בהליך, אפשר שלא ייפסקו לזכותו הוצאות כלל או שייפסקו אך בסכום מוקטן" הכלל הוא שבית המשפט יפסוק לפי השכר הקבוע התעריף המינימאלי המומלץ על פי כללי לשכת עורכי הדין, השאלה האם יש מקום לסטות מהתעריף הקבוע המינימאלי המומלץ ? ניתן לסטות מתעריף זה אך על בית משפט לתת הסבר להפחתה וסבירות ההפחתה ניתן ללמוד עליה מתוך פסק הדין. ראו : ע"א 77/85 חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד לט(2) 592 (1985)), ו- ע"א 570/82 וולף נ' מרמלשטיין, פ"ד לט(1) 242 (1985). מכאן מוסמך בית המשפט לפסוק סכום שכר טרחת עו"ד נמוך מהקבוע בתעריף המינימאלי , תעריף זה משמש, אפוא, רף תחתון לעניין שכר הטרחה שיש לפוסקו בהעדר נסיבות חריגות, אך על בית המשפט לנמק מדוע הוא מפחית מרף זה ואם הפחתה זו סבירה לאור נסיבות התיק. שכר טרחת עורך דיןשכר טרחהעורך דין