פסק דין בלי מספר תעודת זהות בהוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מימוש פסק דין ללא מספר תעודת זהות בהוצאה לפועל: 1. בפניי בקשה להוספת מספרי תעודות הזהות של המשיבים ומענם לגוף החלטה מיום 10.5.10 ופסק דין מיום 15.6.10, אשר ניתנו על ידי במסגרת ת"א 777/06. 2. ביום 10.5.10, ניתנה על ידי החלטה במסגרת ת"א 777/06, על פיה חוייבו המשיבים, בין היתר, לשלם למבקש הוצאות בסך של 3,000 ₪ +מע"מ כחוק. 3. ביום 15.6.10, ניתן על ידי פסק דין בתיק, במסגרתו חוייבו המשיבים לשלם למבקש הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪, בצירוף מע"מ כחוק. 4. לטענת המבקש במסגרת בקשתו מיום 21.06.11, כי חרף כל פניותיו, לא שילמו המשיבים את סכום ההוצאות ושכה"ט הפסוק. על כן, פנה ללשכת ההוצאה לפועל וביקש לבצע את גביית החוב, אולם היות ובכותרת ההחלטה ופסק הדין לא הופיעו מספרי תעודות הזהות של המשיבים וכתובתם, סורבה בקשתו לפתיחת תיק הוצל"פ. נוכח האמור הגיש המבקש בקשה זו, במסגרתה הוא מבקש כי בית המשפט יוסיף בכותרת ההחלטה ופסק הדין שניתנו נגד המשיבים את מספרי תעודות הזהות שלהם ואת מענם. 5. המשיבים בתגובתם, ביקשו לדחות את הבקשה. הם הפנו לכלל הקובע כי עם מתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכתו ואין הוא מוסמך לשנותו, למעט תיקון טעות שנפלה בפסק הדין, תוך פרק זמן של 21 ימים מיום מתן פסק הדין, כקבוע בסעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984 (להלן: החוק). המשיבים טענו, כי פסק הדין בענייננו ניתן ביום 15.6.10, דהיינו- לפני למעלה משנה, כאשר רק כעת "התעורר" המבקש ופנה לבית המשפט. נוכח האמור, ביקשו המשיבים לדחות את הבקשה. 6. המבקש הגיב לתגובת המשיבים. לטענתו אין בין הצדדים כל מחלוקת כי המשיבים לבקשה הם אשר חוייבו בהוצאות במסגרת ת"א 777/06 ואף בתגובתם לבקשה זו התנוססו מספרי תעודות הזהות שלהם, ולא הועלתה מטעמם כל טענה לפיה לא היו צד להליך. נוכח האמור, טוען המבקש כי עמדת המשיבים תמוהה ואף נגועה בחוסר תום לב של ממש, מקום שכל מטרתה הוא להתחמק מביצוע פסק הדין. המבקש הבהיר כי פנה פעמים רבות למשיבים בבקשה לתשלום ההוצאות אך אלו התמידו בסירובם לקיים את פסק הדין. עוד ציין כי בקשה שהגישו המשיבים לעיכוב פסק הדין, אף בקשר להוצאות, נדחתה ע"י בית המשפט. לגופו של עניין, טען המבקש כי אינו מבקש את תיקון פסק הדין אלא רק הוספת תעודת הזיהוי של המשיבים, אשר הינו עניין טכני בלבד שבית המשפט מוסמך לעשותו בכל עת מכוח סמכותו הטבועה, בפרט כאשר אין לו כל השלכה על פסק הדין לגופו והימנעות מעשייתו תיצור עיוות דין של ממש, כאשר המשיבים יזכו להפר צו שיפוטי בשל טעות של מה בכך. עוד טען המבקש, כי בקבלת הבקשה לא יהיה דבר בכדי לפגוע בעקרון "גמר המלאכה", שכן מחד, לא יהיה בה כל פגיעה במשיבים או לשנות בזכויותיהם או חובותיהם ומאידך, דחייתה תגרום לאי צדק חמור ועלולה למנוע את ביצוע פסק הדין. דיון והכרעה 7. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, נחה דעתי כי ראוי בנסיבות העניין לקבל את הבקשה ולהוסיף את מספרי תעודות הזהות של המשיבים לכותרת ההחלטה מיום 10.5.10 ולכותרת פסק הדין מיום 15.6.10. תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), מתייחסת לסמכותו הכללית של בית המשפט לתקן פגם בהליך וקובעת כדלקמן: "בית המשפט רשאי בכל עת לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, וליתן הוראות בדבר הוצאות או בענינים אחרים ככל שייראה לו צודק, וחובה לעשות כל התיקונים הדרושים כדי לברר מה הן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין; והוא הדין לגבי הרשם לענין פגם או טעות בהליך שלפניו." בענייננו, אין בהוספה המבוקשת בכדי להביא לכל שינוי במשמעות ההחלטה או פסק הדין, שהרי גם המשיבים אינם חולקים על העובדה, כי הם הצד להליכים אשר התנהלו במסגרת ת"א 777/06. למעשה, ההוספה המבוקשת באה על מנת ליישם את כוונתם המקורית של ההחלטה ופסק הדין. הימנעות מהוספה זו יוצרת עיוות דין קשה למבקש, אשר אין חוש הצדק יכול להשלים עימו. יפים לעניין זה דברי כב' השופט ת. אור (כתוארו דאז) ברע"א 1332/98 אייבי טורנס ספנות בע"מ נ' מאיירון שיפינג בע"מ, פ"ד נב(3) 476 בעמ' 478: "תחילה, לפן העקרוני. לבית המשפט הסמכות "בכל עת לתקן כל פגם או טעות בכל הליך" (תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד‎1984-, סעיף ‎524). הסמכות שמקנה סעיף זה בלשונו המקיפה כוללת אף תיקון טעויות בציון שם בעל דין. יתר על כן, הסמכות לתקן את שמו של בעל דין נתונה לבית המשפט גם לאחר מתן פסק הדין (ראו דברי המשנה לנשיא ש' לוין ברע"א ‎847/93 הסתדרות מזרחי בארץ ישראל נ' מנהל מקרקעי ישראל, דינים עליון ל' ‎441; עיין גם זוסמן, סדרי הדין האזרחי (ירושלים, ‎1995) סעיף 291). ההבחנה הבסיסית החולשת על הפעלת הסמכות לתיקון שם של בעל דין היא בין תיקונים שמשנים את משמעות ההחלטה ובין אלה שמבטאים את כוונתו של פסק הדין המקורי נשוא התיקון. תיקונים המשנים את משמעות ההחלטה אסורים על בית המשפט. לעומת זאת, תיקונים המיישמים את הכוונה המקורית באים בגדר סמכותו של בית המשפט." אומנם פסק דין זה נגע לתיקון ושינוי שם של בעל דין, אולם הרציונל העומד מאחורי דבריו של כב' השופט אור שריר ותקף גם בענייניו . 8. נוכח כל האמור, אני מקבל את הבקשה ומורה כי הן בכותרת החלטתי מיום 10.5.10 והן בכותרת פסק הדין שניתן על ידי ביום 15.6.10, יצויינו מספרי תעודות הזהות של המשיבים וכתובותיהם. 9. בנסיבות העניין, ולאור התנגדות המשיבים לבקשה, הנני מחייב אותם לשלם למבקש הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,500 ₪ נכון להיום. מסמכיםמשרד הפניםתעודת זהותהוצאה לפועל