פשיטת רגל של אסיר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל של אסיר: לפני בקשת המבקש, אסיר בכלא "צלמון", למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו פושט רגל. בקשה זו מעלה שאלה עקרונית: אם אסיר יוכל לנהל הליך פש"ר מתוך כותלי בית הכלא. במסגרת התצהיר התומך בבקשה, פירט המבקש את נסיבות הסתבכותו הכלכלית, הנובעות, לטענתו, מניהול עסק כושל כבעל משאית עצמאי בשנות ה-90, ומכך שעבד עם שתי חברות שנקלעו להליכי חדלות פירעון ולא שילמו לו את התמורה בגין שירותים שסיפק להן. במסגרת הבקשה, ציין המבקש כי בשל המפורט לעיל נותר חייב לנושים חובות כבדים אשר מגיעים לסך של למעלה מ-760,000 ש"ח ונפתחו נגדו תשעה תיקי הוצאה לפועל. לטענתו, לאחר הסתבכותו בחובות, התגלעו אף סכסוכים בחיי המשפחה שלו, שהובילו לבסוף לגירושיו מאשתו. על פי הנטען, בשל ריבוי תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו, הוכרז כחייב מוגבל באמצעים והושת עליו תשלום חודשי בסך של 500 ש"ח, אותו הפסיק לשלם עם כליאתו. עמדת הכונ"ר: הכונ"ר מתנגד למתן צו כינוס לנכסי המבקש. לטענת הכונ"ר, חייב השוהה בבית הכלא, אינו נזקק להגנת פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980. כמו כן, אין מקום לנהל הליכי פשיטת רגל לבקשת חייב הנמצא בבית כלא, שכן הדבר יסכל את קיומם הסדיר של ההליכים ויערים קשיים בכל הנוגע לחקירת החייב, הגעתו לדיונים וכיוצ"ב. בנוסף, לנוכח היותו אסיר ובהתחשב בהכנסותיו הזעומות, ממילא ספק אם יוכל המבקש לעמוד בצו התשלומים שיושת עליו. הכונ"ר סבור כי בעיקרון, אין להיענות לבקשת אדם לחסות תחת הגנות פקודת פשיטת הרגל, מקום בו אותו אדם הפר חוק ומגיש את בקשתו בעודו כלוא בבית הסוהר למשך מספר שנים ומקום בו אין אפשרות ממשית לנהל הליכי פשיטת רגל כסדרם, והדבר נוגד את תקנת הציבור. לא זו בלבד, אלא שמתן צו כינוס בנסיבותיו של המבקש יפגע באופן קשה בקניינם של נושיו, ובהם קטינים, תוך הפרת האיזון בין החייב לנושיו באופן בלתי מידתי. אף לגופו של עניין, טוען הכונ"ר כי בנסיבות בהן למבקש חוב נכבד בגין מזונות ילדיו, אין מדובר בחוב שנוצר בתום לב, וגם מטעם זה יש לדחות את הבקשה. טענות המבקש: במסגרת תשובת המבקש לתגובת הכונ"ר, טוען המבקש כי אין בפקודת פשיטת הרגל כל מניעה לכך שאסיר יגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל. כמו כן, התנגדות הכונ"ר לבקשה מהטעם שהחייב הוא אסיר, פוגעת על פי הנטען בזכויות היסוד של המבקש ואין בה משום פגיעה בתקנת הציבור. יתירה מכך, לטענת המבקש, יש לאפשר לו לשנות מדרכיו ולפתוח דף חדש בחייו, דבר העולה בקנה אחד עם מטרות הליך פשיטת הרגל. המבקש טוען כי אין להסיק כבר בשלב זה שחובותיו נוצרו בחוסר תום לב רק מחמת היותו אסיר, ויש לבדוק את הדברים לגופם. עוד טוען המבקש כי כיום הוא מועסק במפעל הנעליים של בית הסוהר ומשתכר כ-1,000 ש"ח בממוצע לחודש, כשבעתיד קיים סיכוי כי יגדיל את השתכרותו. לטענתו, אין מניעה מבחינתו לשלם את התשלומים שיוטלו עליו ולהגיש את הדו"חות לכונ"ר כסדרם, על אף היותו אסיר. לטענת המבקש, באפשרותו לקבל עזרה מבני משפחה וקרובים לצורך ביצוע התשלום החודשי, במידה ויזדקק ולא יוכל לעשות כן בעצמו. המבקש מוסיף וטוען כי אין מניעה לבצע את החקירה בין כתלי בית הסוהר או במשרדי הכונ"ר, עם צאתו לחופשה מבית הסוהר, בכפוף להסכמת שירות בתי הסוהר. כמו כן, טוען המבקש כי אינו שוהה במאסר ממושך, ובאם ינוכה לו שליש מן המאסר, כי אז צפוי הוא להשתחרר מהכלא כבר ביום 12/7/11. עוד טוען המבקש כי אי הסדרת חובותיו עשויה לגרום לו לבעיות בוועדת השליש. אשר לחוב המזונות בגינו נפתח נגדו תיק ההוצאה לפועל, טוען המבקש כי עד למאסרו דאג לשלם את המזונות כסדרם ורק לאחר כליאתו נבצר ממנו לשלמם במועד ובמלואם בשל הכנסתו המזערית, שאינה מספיקה לכסות את הוצאותיו האישיות. המבקש מדגיש כי כיום הינו מחויב לשלם מזונות עבור קטינה אחת בלבד. לבסוף, שב המבקש ומדגיש כי חובותיו נוצרו בתום לב, לאחר שהסתבך בעסק כושל ונוצרו נגדו חובות רבים. דיון והכרעה: אין חולק כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד מן המעלה הראשונה, וכי פגיעה בזכות בעל דין ליומו בבית המשפט היא דבר שיש לשקול בזהירות מירבית. לפיכך, ברמה העקרונית, עצם העובדה שאדם נמצא בין כתלי בית הסוהר ומרצה עונש מאסר בגין עבירות שביצע, אין בה, כשלעצמה, כדי להצדיק שלילתה של זכות זו מניה וביה. יוצא אפוא כי אין מניעה עקרונית לכך שאסיר המרצה עונש מאסר יפנה לבית המשפט בבקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל. יצוין כי אסיר המגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל מודע לכך שבסופו של יום, לו תתקבל בקשתו, יחויב בתשלום חודשי אשר ייצבר בקופת הכינוס לטובת נושיו. הואיל ובתקופת המאסר ממילא אין נושיו של האסיר יכולים לנקוט נגדו בהליכי גביה משמעותיים במסגרת תיקי ההוצאה לפועל, והואיל וניתן לנקוט בהליכים לא פחות אפקטיביים במסגרת הליך פשיטת הרגל, יוצא כי טובת הנושים אינה נפגעת מקום בו ניתן לאסיר יומו להגשת בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואין בטעם זה, שעניינו טובת הנושים, כדי להצדיק דחיית הבקשה על הסף תוך שלילתה העקרונית של זכות הגישה לערכאות. יחד עם זאת, מקום בו נסיבות העניין מצביעות על כך שאסיר מסוים לא יוכל לנהל את הליך פשיטת הרגל כראוי, דבר שעלול לפגוע ביעילות הדיון ובזכויות של מתדיינים אחרים ולגרום לבזבוז זמן שיפוטי יקר, כי אז ישקול בית המשפט האם יש מקום לאפשר לאותו אסיר, מגיש הבקשה, ניהול הליך פשיטת הרגל בתקופת היותו תחת סורג ובריח. בנסיבות חריגות, מקום בו ניהול הליך פשיטת רגל יגרום להכבדה יתרה על הקופה הציבורית ולבזבוז כספי ציבור וזמן שיפוטי ומערכתי יקר, אין זה מן הנמנע כי בית המשפט יפעיל שיקול דעתו ויחליט כי אין הצדקה לכך שזכות הגישה לערכאות תגבר על זכויות אחרות, חשובות לא פחות. כך לדוגמה, במקרה בו תקופת המאסר היא ממושכת ומדובר באסיר המרצה עונשו בתנאי מאסר מיוחדים, שאז ההכבדה על ניהול ההליך, לרבות עריכת חקירות על ידי הכונ"ר, איתור מסמכים על ידי החייב וניהול דיונים בבית המשפט, עשויה להצדיק דחיית הבקשה על הסף. מכל מקום, וכפי שציינתי קודם, אין מניעה עקרונית כי אדם המרצה עונש מאסר בין כתלי בית הסוהר יגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל, וכל מקרה ייבחן לגופו ולנסיבותיו, תוך שקילת אורך תקופת המאסר ותנאי המאסר, ותוך בחינת שיקולים הרלוונטיים לכל הליך פשיטת רגל, לרבות שאלת תום הלב ביצירת החובות ושאלת טובת הנושים. באשר למקרה דנא, לא נראה כי עלולה להיגרם הכבדה יתרה על ניהול ההליך, בין היתר גם לאור העובדה שעל פי הבקשה, המבקש עתיד לסיים את ריצוי עונשו, במידה שתנוכה שליש מתקופת המאסר, כבר בעוד כחמישה חודשים, כשבתקופה זו, כך לטענת המבקש, יוכל לעמוד בתשלום החודשי לקופת הכינוס ולהעביר דו"חות כנדרש, ואף יוכל לקבל עזרת בני משפחתו וקרובים, במידה ויזדקק לכך, וככל שתידרש חקירתו, ייעשה הדבר כשיצא לחופשה ממאסרו. בנוגע לחוב המזונות הנטען, הרי שמבלי לקבוע מסמרות בנדון, ועל סמך טענת המבקש לפיה חוב המזונות נוצר רק לאחר כליאתו, כשקודם לכן עמד בתשלום כסדרו ובמלואו, לא נראה על פני הדברים כי מדובר בחוסר תום לב במדרג גבוה המצדיק, כשלעצמו, דחיית הבקשה. אשר על כל האמור לעיל, ברמה העקרונית, אינני מוצא פסול בהגשת הבקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה כפושט רגל על ידי המבקש, שהינו אסיר המרצה עונש מאסר בין כתלי בית הסוהר, וזאת מבלי להביע עמדה באשר לסיכויי הבקשה לגופה. הכונ"ר יפנה למבקש וידרוש ממנו את המידע והמסמכים החסרים לו לצורך הכנת תגובה עניינית לבקשה, בין היתר המסמכים המצוינים בסעיף 2 לתגובה, ויגיש את תגובתו המעודכנת בתוך 60 יום מהיום. בית סוהר / כלאאסיריםפשיטת רגל