אי קיום צו ניקוי פסולת

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי קיום צו ניקוי פסולת: 1. זוהי בקשת המבקשת לביטול החלטה שניתנה לפי סעיף 13ב1 (א') לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984- לפיה חויבה המבקשת בתשלום כפל הוצאות ניקוי פסולת מתחומי שיפוט המבקשת, דרישה מיום 15.9.08 (להלן: "הדרישה"). 2. המדובר בדרישת סמנכ"ל בכיר לאכיפה וממונה על הגבייה, מר יצחק בן דוד, מיום 15.9.2008, לפיה נדרשת המבקשת לשלם למשיבה עלויות עבודה, פינוי וסילוק הפסולת שהוצאה על ידי המשיבה מתחומה המבקשת ושהסתכמה בסך 480,293 ₪; בהתאם להוראות סעיף 13ב(ב) לחוק שמירת הניקיון, נדרשה המבקשת לשלם כפל סכום ההוצאות בסך 960,586 ש"ח, וזאת תוך 21 יום מיום קבלת הדרישה. 3. תחילתה של הפרשה בצו ניקוי שהוצא ביום 8.1.08 על ידי מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה,(להלן: "צו ניקוי"), אשר נמסרה במסירה ידנית לראש העיר אום-פחם, היא המבקשת ביטול הדרישה. בשל חשיבותו של צו הניקוי ופרטי המפגעים הסביבתיים הנמנים בו אביא את הצו במלואו כלהלן: "לכבוד שי'ח עבד אל רחמן, ראש עיריית אום אל-פחם אום אל-פחם 30010 צו ניקוי לפי חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד - 1984, בגין מפגעי פסולת הפזורים בשטחי העיריה 1. בשטח השיפוט של עיריית אום אל פאחם מושלכת פסולת באתרים שונים כמפורט להלן: מעל תחנת המעבר לאורך כ 100 מ' בין נ.צ. 212303/713831 (מוערך) ו-נ.צ. 212436/714071 (מוערך) - פסולת בניין, פסולת גושית ועודפי עפר. לאורך הדרך למועאלקה ב-נ.צ. 212393/712414 (מוערך), ב-נ.צ. 212341/712633 (מוערך), ב-נ.צ. 212272/712580 (מוערך), ב-נ.צ. 712049/712411 (מוערך)- פסולת בניין, פסולת גושית, גזם, עודפי עפר וצמיגים החוסמים את ערוץ הנחל. מערבית לאתר עין א-נאבי, ב-נ.צ. 215551/712722 (מוערך) - פסולת גושית, פסולת בניין ופסולת חתונות. בעין אברהים, מעל הבסיס הישן, ב-נ.צ. 213805/716259 (מוערך) - פסולת בניין, עודפי עפר, פסולת גושית, אריזות קרטון וצמיגים. בעין אברהים ב-נ.צ. 213022/715547 (מוערך)פסולת בניין ופסולת גושית החוסמות את הערוץ הנחל. לאורך הכביש בין עין איברהים למועאוויה ב-נ.צ. 212175/715743 (מוערך), ב-נ.צ. 212283/715464 (מוערך), 212389/715435 (מוערך), ב-נ.צ. 212604/715510 (מוערך) וב-נ.צ. 212588/7155519 (מוערך) - פסולת בניין, פסולת גושית, שאריות אספלט וצמיגים. 2. הפסולת המושלכת באתרים האמורים מהווה מקור משיכה למזיקים כגון: יתושים, זבובים, ומכרסמים ובהם חולדות, תנים, שועלים וכלבים, העלולים להפיץ מחלות בין התושבים. ערמות הפסולת נשרפות מעת לעת ועלולות לגרום לשריפה ונזק לבריאות התושבים מפליטה של מזהמי אוויר רעילים ומסרטנים הנפלטים בשריפה של פסולת. תשטיפי הפסולת גולשים לסביבה, ועלולים לגרום לזיהום מקורות מים. הפסולת המונחת ללא טיפול נרקבת ויוצרת מפגעים קשים של זיהום אוויר וריח הפוגעים בתושבים. 3. לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984, אני רשאי לצוות על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה פסולת לסלק את הפסולת ולנקות את אתרי ההשלכה. 4. בתאריך 18.06.2007, שלחתי למ"מ ראש העירייה, מר מוסטפא מחאמיד, ולעירייה שברשותך, התראה לפי חוק שמירת הניקיון, בה התראתי בפניכם על כי עיריית אום אל פאחם אינה מפסיקה את פעילות אתרי השלכה פראית של פסולת בתחומיה, אינה מנקה אותם, אינה משקמת אותם ואינה מונעת המשך השלכת פסולת בהם. 5. בהתראה נדרשה העירייה לפנות את הפסולת שפונתה, להעביר אלינו קבלות המעידות על פינוי הפסולת, לעשות כל הנדרש בכדי למנוע השלכה חוזרת של פסולת, לעשות כל הנדרש להשיב את אתרי ההשלכה לקדמותם. 6. בתאריך 08.07.2007 נערך שימוע במשרדי, בהשתתפות מ"מ ראש העיר, מר מחמיד מוסטפא, ומנהל מחלקת תברואה מר סלים סעיד. בשימוע סוכם, על דעתכם, כי תבצעו פיקוח צמוד על כל העסקים מייצרי פסולת בעיר, תעבירו אלי דוחות המצביעים על אכיפה נמרצת מול בעלי העסקים, תבדקו אפשרות להפעיל את פקחי העירייה גם במשמרות אחה"צ והערב, תעבירו אלי דיווח על עבודת הפקחים העירוניים, תפעילו את הסמכות שקיבלתם על פי חוק שמירת הניקיון, תבדקו את אתרי ההשלכה ותנסו לאתר את משליכי הפסולת, תקבעו ביחד עם מיכה בין ימיני פרויקטור המשרד את סדרי העדיפות לפינוי ערמות הפסולת, ותפנו את כל ערמות הפסולת תוך שלושה חודשים. 7. מה שסוכם בשימוע לא בוצע על ידכם, ומדוחות סיור של עובדי משרדי עולה כי ערימות הפסולת שצוינו בהתראה ובשימוע לא פונו. 8. לפיכך הריני מצווה עליכם, בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, לנקוט מיידית בכל הפעולות המפורטות להלן - יש לפנות את כל הפסולת שהושלכה באופן פראי במתחמים האמורים. את הפסולת יש לפנות לאתרי סילוק של פסולת יבשה מורשים כדין. יש לסיים את פינוי הפסולת מהמתחמים שצוינו בלוח זמנים שלא יעלה על 30 יום מיום מסירת צו זה. עם סיום ביצוע פינוי הפסולת, יש להמציא לידנו אסמכתאות כתובות המעידות על כך שהפסולת פונתה לאתר מוסדר, כגון קבלות המעידות על תשלום בכניסה לאתר ומתעדות את הכמות שפונתה. יש למנוע השלכת חוזרת של פסולת במקום, כגון על ידי הצבת שלטים האוסרים על השלכה, פרסום כרוזים האוסרים על השלכת פסולת ברשות הרבים, חסימת הגישה לאתרי ההשלכה וביצוע פיקוח באמצעות מפקחים של העירייה. יש לעשות כל שדרוש לשם שיקום אתרי ההשלכה. 9. צו זה חל על העירייה, על ראש העירייה ועל בעלי תפקיד בכירים בעירייה המופקדים על נושא סילוק הפסולת. 10. משטרת ישראל ומפקחי המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה מוסמכים לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת קיום הוראותיו של צו זה, במסגרת הסמכויות העומדות לרשותם על פי חוק. 11. לידיעתכם, העונש המרבי על אי ביצוע צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון הוא מאסר שנה וקנס בגובה 202,000 ₪ ואם בוצעה העבירה על ידי תאגיד, כפל קנס האמור. בכבוד רב, רוברט ראובן מנהל מחוז העתקים: שי אביטל, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לאכיפה אמיר לוין, מנהל הסיירת הארצית אילן ניסים, ראש אגף פסולת מוצקה גלי דוידסון, אגף תיאום אכיפה עו"ד ג'וש פדרסן, לשכה משפטית מוחמד ראבח, מנהל יח"ס, משולש צפוני נורית שטורך, שי אילן, עו"ד איילת בן עמי, נאוה גפן, עבד מחאמיד, ואיל קבלאן, מיכה בן ימיני כאן 4. עם קבלת צו הניקוי שיגרה המבקשת מכתב למנהל מחוז חיפה במשיבה, וממנו עולה כי עקב קבלת צו הניקוי נקטה המבקשת בצעדים שלהערכתה יש בהם כדי לענות על הדרישות בצו הניקוי ובין היתר שקבלן מטעמה יעבור באתרים בתיאום עם מנהל מח' התברואה בעיריית ונציג המשיבה לניקוי ואיסוף הפסולת מהאתרים על פי הצו; בהמשך ובפניה נוספת ולאחר שהקבלן שהעירייה שכרה לפינוי הפסולת לא עמד במוסכם, ביקשה העירייה אורכה למילוי אחר הוראות הצו. 5. משלא עמדה המבקשת בהתחייבויותיה ולא קיימה את צו הניקוי, שכרה המשיבה שירותיו של קבלן אשר ביצע עבודות הניקוי, ומכאן הדרישה לתשלום עלויות הניקוי על פי הצו; 6. בבקשתה של המבקשת לביטול הדרישה העלתה טענות רבות מן היקב ומן הגורן, ובין היתר: א. המבקשת לא השליכה הפסולת ועל כן אינה אחראית להשלכתה. ב. המקרקעין בהן הושלכה הפסולת היא קרקע מדינה, ועל כן מחובתה של המשיבה לפנות הפסולת ממנה ועל חשבונה. ג. המשיבה לא עמדה בחובת הפיקוח למנוע השלכתה של הפסולת כפי שנמצאה. ד. המבקשת החלה בביצוע עבודות הניקוי והוציאה מתקציבה הדל סך של 115,500 ש"ח, והדרישה נגועה בחוסר צדק ובהעדר מידתיות שבמאזן היכולות התקציביות. תקציבה של המשיבה גדול לאין שיעור מתקציבה של המבקשת. ה. המשיבה חזרה בה מהסיכום עם המבקשת לפיו תאפשר המשיבה למבקשת ניקוי האתרים על פי יכולתה. ו. המבקשת נעדרת תקציב הולם לביצוע מלוא העבודות - עבודות הניקוי על פי הצו, ומכאן שעבודות הניקוי השתהו כפי שהשתהו. ז. העבודות שבוצעו בידי קבלן מטעם המשיבה נמשכו ליום אחד, ולא יעלה על הדעת שעלות העבודות משך יום אחד תפחו כפי שהסכום בדרישה. ח. הדרישה נעדרת פירוט, ומכאן שיש לבטלה. 7. ב"כ המבקשת טוען עוד כי מנהל מחוז חיפה מטעם המשיבה הפעיל שיקול דעת מוטעה ושגוי, הנגוע בחוסר שוויוניות בכך שלא חייב המדינה בעלת המקרקעין בפינוי הפסולת שעל מקרקעי המדינה, ולא חייב המדינה בחלק היחסי של עלויות פינוי הפסולת ממקרקעי המדינה. מטעם זה ומטעמים נוספים מבקש ב"כ המבקשת לבטל הדרישה לחיוב המבקשת בעלויות פינוי הפסולת על פי צו הניקוי. 8. מנגד ובתגובה לבקשת המבקשת טוען ב"כ המשיבה כי עוד בחודש מאי 2007, ובמהלך סיורי פיקוח נמצא כי בתחום שיפוט העיר אום אל-פחם קיימים אתרי השלכת פסולת פראיים; נערכו מספר ישיבות עם ראש העירייה, סגנו ומנהלי המחלקות בהן הובטח על ידי נציגי העיר לעשות כל שנדרש לפינוי המפגעים. בסיור שנערך על ידי פקחי המשטרה הירוקה ביום 17.5.07 נמצא כי חרף ההבטחות שניתנו לא נעשה דבר. 9. ביום 18.6.07 הוציא מנהל מחוז חיפה מטעם המשיבה התראה על פי הוראות חוק שמירת הניקיון, ובהתראה ניתן פירוט מלא של הפסולת והאתרים בהם מושלכת הפסולת, תוך הדגשת ההשלכות של אי עמידה בדרישות. חרף ההתראה האמורה, המבקשת לא פעלה לפינוי הפסולת, על כן זומן מ"מ ראש העיר (בהיות ראש העיר בחופשת מחלה) לשימוע בפני מנהל המחוז בחיפה. השימוע נערך ביום 9.7.07 אליו הגיעו מ"מ ראש העיר ומנהל מחלקת התברואה בעירייה, ובשימוע סוכם כי הפסולת תפונה על ידי המבקשת תוך שלושה חודשים. בהמשך לשימוע שלח מנהל המחוז מכתב דרישה ובו נתבקשה המבקשת להגיש דיווח מסודר על אופן התקדמות פעילות העירייה בפינוי הפסולת. 10. משנוכחה המשיבה כי המבקשת אינה מקיימת את חובותיה כפי שסוכמו, הן בשימוע והן במכתב לדיווח על התקדמות עבודות הפינוי, הוציא מנהל מחוז חיפה מטעם המשיבה ביום 8.1.08 את צו הניקוי. בהעדר קיום צו הניקוי, שיגר מנהל המחוז מטעם המשיבה למבקשת התראה מיום 1.6.08, לפיה במידה ופעולות הניקוי לא יבוצעו עד ליום 10.6.08, המשיבה תשקול את הדרכים לסילוק המפגעים, לרבות פתיחה בחקירה וניקוי השטח מהפסולת. 11. בהעדר קיום צו הניקוי בידי המבקשת, ומשהתראות ששוגרו למבקשת לא הועילו, המשיבה ביצעה עבודות הניקוי על ידי קבלן מטעמה ותוך 5 ימים פונתה הפסולת תוך מיונה וגריסתה באמצעות מגרסה, טרקטורים, משקל ומשאיות. אף שהעבודה לא הושלמה במלואה. 12. יודגש כי משנוכחה המבקשת כי המשיבה, באמצעות קבלן מטעמה, החלה בביצוע עבודות הניקוי, פנתה למשיבה בבקשה להפסיק העבודה, על מנת לאפשר לה- למבקשת לבצע העבודה בעצמה ולהקטין בכך את נזקיה. המבקשת החלה בביצוע עבודות הניקוי, אלא שלא השלימה אותן בטענה שהמשיבה הפרה הסכם אליו הגיעו, ומכאן שהמשיבה נאלצה לבצע עבודות הניקוי על ידי מי מטעמה, ודרשה תשלום עלויות הניקוי מהמבקשת. דיון 13. המסגרת הנורמטיבית לפיה פעל מנהל המחוז מטעם המשיבה מצוי בהוראת סעיף 13ב' לחוק שמירת הנקיון, סעיף הקובע את סמכותו של השר, או מי שהוסמך על ידו, לצוות על מי שהשליך הפסולת, או על מי שלכלך את רשות הרבים, או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת, או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת, לסלק הפסולת במקום, באופן ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו, ושתחילתה ממועד מסירת הצו לידיו, ולנקות את שלכלך ולדרוש בין היתר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, להחזיר המצב לקדמותו; סמכות מקבילה העניק המחוקק לראש רשות מקומית שבתחומה הושלכה הפסולת; לצוות כאמור לעיל, הסמכות של ראש הרשות המקומית הינה לצוות על מי שהשליך הפסולת או על מי שלכלך רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת, לנקות ולפנות הפסולת מהמקום בו נמצאה; המחוקק הוסיף וקבע שאין בהפעלת סמכותו של ראש הרשות המקומית כדי לגרוע מסמכותו של השר לאיכות הסביבה מלדווח על ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הפסולת, לפנותה ולהחזיר המצב לקדמותו. הוצאת צו ניקוי על ידי הרשות המקומית, לאחר שניתן לה צו ניקוי על ידי השר או מי שהוסמך לכך, אין בהוצאת הצו על ידי הרשות המקומית כדי לגרוע מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה ע"י השר. 14. המחוקק בס"ק (ב') לסעיף 13ב' לחוק שמירת הנקיון, קובע סנקציה למי שקיבל צו ניקוי ולא ביצע אותו בכך שהשר לאיכות הסביבה הורשה לבצע עבודות הניקוי בידי אחר ולחייב את מי שלא קיים הוראות הצו בכפל הוצאות הניקוי שהוצאו. הוראות הסעיף כפי שתוקן (תיקון 11) בתשס"ח 2008 כך קובע: 13. ב. צו ניקוי (א) (א) נוכח השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין זה כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים, או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת, או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת, לסלק את הפסולת למקום, באופן ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה ממועד מסירת הצו, ולנקות את שלוכלך, ורשאי הוא לדרוש , במידת האפשר ובהתאם לנסיבות , להחזיר את המצב לקדמותו. (א1) (1) נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לענין זה, כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים, בתחום שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום, ולא הופעלה הסמכות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א) על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לאיכות הסביבה או של מי שהוא הסמיך לענין זה לצוות על הרשות המקומית, כאמור בסעיף קטן (א) באותו ענין. (2) ניתן לרשות מקומית צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אין בהוצאת צו על ידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף קטן זה, באותו ענין, כדי לגרוע מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה. (א2) הוצא צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) על ידי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך, ימציא העתק הצו לבעל הסמכות להוציא צווים כאמור שלא השתמש בסמכותו; הוצא נגד אדם צו לפי סעיף קטן (א) וכן צו לפי סעיף קטן (א1), באותו ענין , יחייבו הראשון מבין הצווים שהומצאו לו; (ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיך לעניין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; בוצע הצו על ידי השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקרן לשמירת הנקיון; בוצע הצו על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה) 11. (ג) מי שהשר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית המשפט. (ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחוייבים. 15. כאמור, מדובר בפסולת שהושלכה על ידי גורמים שונים באתרים בפרברי העיר אום על-פחם, אין המשיבה מייחסת השלכת הפסולת למבקשת; אחריותה של המבקשת מכוח היות הפסולת פזורה בתחום שיפוטה מבלי שהפעילה את סמכות הפיקוח באופן ובמימדים להביא משליכי הפסולת לדין או לחייב את משליכי הפסולת, בין שמדובר בתושבי העיר ובין שמדובר בזרים המנצלים את העדר הפיקוח ומלכלכים בכך את רשות הרבים; המבקשת גם לא הפעילה את סמכותה על פי החוק, חוק שמירת הנקיון, בהוצאת צווי ניקוי לבעלי הנכסים לגרום לפינוי הפסולת והחזרת המצב לקדמותו. למבקשת ניתנה יותר מהזדמנות אחת לגרום לניקוי פרברי העיר מהפסולת שהושלכה, לראשי העירייה נערך שימוע, ובמהלכו ניתנה אורכה של שלושה חודשים לגרום לניקוי ופינוי הפסולת; המחוקק העניק סמכות מקבילה, שהוענקה לשר לאיכות הסביבה, להוציא צווי ניקוי כנגד בעלי הנכסים או למבצע העבירות, סמכות שלא נוצלה בידי ראשי העיר, ומשלא מילאה הרשות את התחייבויותיה, הומצאה התראה נוספת תוך פירוט האתרים;ובקשה לניקוי ולהפעלת הסמכות, ומשלא הפעילה הרשות את סמכויותיה ולא ניקתה את האתרים ולא פינתה את הפסולת במלואה, הוצא לה צו ניקוי, הניקוי שבוצע בידי המבקשת היה חלקי בלבד. במצב דברים זה, ובהעדר מילוי אחר צו הניקוי שהוצא למבקשת, נאלצה המשיבה לשכור שירותיו של קבלן לביצוע העבודה תוך חיוב המבקשת בהוצאות ועלויות הניקוי בהתאם להוראות החוק; 16. מדובר בביצוע עבודות ניקוי בהיקף רב, וכעולה מיומני העבודה שצורפו לתגובת המשיבה, בוצעו עבודות ניקוי במשך 5 ימי עבודה, תוך שימוש בכלי עבודה של מגרסה, משאיות, טרקטורים וכלים נוספים שהיו דרושים לביצוע העבודה; מאתרי הפסולת הוצאו כשמונת אלפים טון של פסולת אשר נשקלה בעת איסופה והוצאתה מהמקום. עלויות העבודה נקבעו על פי מכרז שהוצא על ידי המשיבה, ובמכרז זכה קבלן אשר ביצע העבודה; המבקשת לא עקבה אחר ביצוע העבודה, ומשלא עשתה כן, אין לה למבקשת להלין אלא על עצמה; 17. בהתחשב בטענות המבקשת, כפי שהועלו בבקשה לביטול החיוב והדרישה, ועל סמך כל האמור לעיל; נראה לי כי מן הדין ומן הצדק שלא לחייב המבקשת בכפל עלויות הניקוי, אלא בעלויות עצמן. 18. התוצאה היא שאני מקבל הבקשה באופן חלקי ומורה כי המבקשת תישא בהוצאות הניקוי על פי הדרישה בסך של 480,293 ₪. צוויםפסולת