צו פיקוח ומעקב נגד עבריין מין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו פיקוח ומעקב נגד עבריין מין: ההליך לפניי בקשה להורות על מתן צו פיקוח ומעקב נגד המשיב, בהתאם לסעיף 12 לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו -2006 (להלן: "החוק"). המשיב הורשע בכתב אישום מתוקן בביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה, לפי סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז -1977, ובעבירה של מעשה מגונה, לפי סעיף 348(ב) בנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) ובנסיבות סעיף 345(א)(1) לחוק הנ"ל, וביום 27.4.09, נדון לשלוש שנות מאסר בפועל. הנאשם השתחרר ממאסרו ביום 10.4.11. המבקשת עותרת להשית על הנאשם צו פיקוח ומעקב למשך 30 חודשים, בתנאים כלהלן: שיתוף פעולה עם המפקח, חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח מעת לעת, איסור יצירת קשר עם קורבן העבירה, איסור התחברות עם קטינות, איסור שהיה ביחידות עם קטינות, למעט בנות משפחה, הגבלת השימוש באינטרנט, כך שהגלישה תתאפשר רק לאחר שהמשיב יבצע חסימת הגלישה לאתרי הכרויות ולאתרי התקשרות וצ'אטים, וכן קבלת אישור עבודה, בין בתמורה בין בהתנדבות, על מנת לוודא שלא בא במגע עם קטינות וכי אין בעבודה ליצור עבורו קורבנות פוטנציאליים. כמו כן, עותרת המבקשת לקבוע כי לקצין הפיקוח יהיו הסמכויות הקבועות בסעיפים 18(א)(1-4) וסעיף 18(א)(6-8) לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו -2006. ביום 22.2.11, נערכה למשיב הערכת מסוכנות, בהתאם להוראות סעיף 6 ו- 12 לחוק, על פיה נמצא, כי רמת המסוכנות של המשיב הינה בינונית- נמוכה. יחידת הפיקוח בשב"ס בחנה את עניינו של המשיב, ומצאה כי לא ניתן להשיג את מטרות הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי הגבלה שפגיעתם בעבריין המין פחותה, אלא בתנאים הבאים: שיתוף פעולה עם המפקח, חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח מעת לעת. איסור יצירת קשר עם קורבן העבירה. איסור התחברות עם קטינות, איסור שהיה ביחידות עם קטינות, למעט בנות משפחה. הגבלת השימוש באינטרנט, כך שהגלישה תתאפשר רק לאחר שהמשיב יבצע חסימת הגלישה לאתרי הכרויות ולאתרי התקשרות וצ'אטים. קבלת אישור עבודה, בין בתמורה בין בהתנדבות, על מנת לוודא שלא בא במגע עם קטינות, וכי אין בעבודה ליצור עבורו קורבנות פוטנציאליים. טענות המבקשת יש לאמץ את תקופת הפיקוח, כפי שהמליצה יחידת הפיקוח, בהתבסס על הערכת המסוכנות בעניינו של המשיב. רמת מסוכנתו של המשיב הינה נמוכה - בינונית. שירות המבחן התרשם, כי למשיב בוחן מציאות פגום, עיוותי חשיבה משמעותיים בכל הנוגע לקשריו עם בנות המין השני (עמ' 3, פסקה ראשונה). המשיב הציג בפני הגורמים המטפלים תמונה חלקית של עולמו הפנימי המיני, להתרשמות לפיה קיימת דחיסה של צרכיו המיניים ולבסוף התפרצות תוך קושי בשליטה בדחפים. מדובר במי שתפס את המתלוננת, שהייתה קטינה בת 14 כמפתה ויוזמת של הקשר המיני, התקשה לבחון אחריותו כמבוגר, והתרשמות שירות המבחן הייתה, כי נשקפת מהמשיב רמת סיכון גבוהה לחזרה של התנהגות פורצת גבולות. ב"כ המבקשת הוסיפה, כי התרשמות דומה חזרה על עצמה גם בהערכת המסוכנות שנערכה למשיב במסגרת הליך זה. המשיב מסר פרטים סותרים ביחס לאלו שמסר בעבר, ואף שלל פרטים שמסר בבדיקות קודמות (עמ' 5). בגישתו כלפי עבירות, מבטא המשיב טעויות חשיבה הנפוצות בקרב עברייני מין, מפחית מחומרת מעשיו ואינו ער לחלקים תוקפניים באישיותו (עמ' 6, פסקה 2). לדברי ב"כ המבקשת, מדובר במשיב שנמצא בלתי מתאים לטיפולי ייעודי לעברייני מין, ולכן לא עבר טיפול שיוביל לשינוי אשר יאיין את מסוכנותו. הבקשה שהוגשה הינה מידתית גם לגבי אורך תקופת הפיקוח המבוקשת, המאזנת בין זכויותיו של המשיב לבין תכלית החוק שהינה הגנה על הציבור בשמו של החוק. מדובר בחישוב תקופה שאינו טכני או מתמטי, שנעשה על ידי הגורמים המקצועיים - יחידת הפיקוח. ב"כ המבקשת הוסיפה, כי כבר נקבע בפסיקה, הרי שהתקופה תקוצר מקום שבו מדובר במשיב שהחל בהליך שכרוך בו שינוי שיוביל להפחתת המסוכנות, ואין מחלוקת שלא כך הוא בענייננו, שכן גם מהקבוצות בהן נטל המשיב חלק במאסר, התרשמו הגורמים המטפלים ומעריכת המסוכנות שהמשיב לא הפיק תועלת של ממש. ביחס להסתייגויות ב"כ המשיב לעניין ההגבלות, הרי שהספרות והניסיון של בתי המשפט בתיקי הפיקוח מלמד שלא ניתן לערוך הבחנה בין קטינות בנות 14, לקטינות בנות 12 או 13, מה גם שהותר למשיב לשהות במחיצת קטינות בנות משפחה. ולא ברור מדוע, המשיב מבקש לאפשר לו לשהות במחיצת קטינות בנות מתחת ל-13 שאינן בנות משפחה, בהיותו בחור בן 28. ביחס לחסימת האפשרות לגלוש באתרי התקשרויות והכרויות, בהסכמה לפיה התנאי יחול על אתרי צ'אטים של קטינות וקטינים, הרי שקטינים היום משתמשים באותן רשתות חברתיות כשל הבגירים, כך, למשל, ברשת החברתית פייסבוק, בתוכנות אייסיקיו, מסנג'ר וכיוצא בהם. טענות המשיב ב"כ המשיב הסכים לבקשה, אך טען, כי יש להגביל את איסור ההתחברות עם קטינות, למעט בנות משפחה, לקטינות שהן מעל גיל 13, וכן אין להגביל את הנאשם לגלוש באתרי התקשרויות והכרויות באינטרנט וצ'אטים, אלא לגלישה באתרי צ'אטים והתקשרויות של קטינות וקטינים. לעניין ההגבלה המנויה בסעיף ה', לעניין קבלת אישור עבודה, טען שיש להגביל את ההגבלה, כך שתחול לגבי קטינות מעל גיל 13. כמו כן, הוסיף, כי תקופת הפיקוח צריכה לעמוד על תקופה של 18-24 חודשים. בדיון מיום 3.4.11, טען ב"כ המשיב, כי יש לבחון את הצורך של כל מגבלה, האפקטיביות שלה והאם היא מידתית או שהיא פוגעת יתר על המידה בזכויותיו של המשיב, שמסיים לשלם את חובו לחברה. לדבריו, המשיב נמצא שאיננו סובל מסטייה מינית כלשהי, ואף שבשיחות הצ'אט הציג במרמה שגילו צעיר יותר, הוא לא התיימר להציג עצמו כקטין. כעולה מכתב האישום והערכת המסוכנות, שככל שקיים סיכון מהמשיב, הוא מתייחס לקטינות מעל גיל 13, בעלות סממני מין משניים ולא לכל קטינה באשר היא, ולכן, ההגבלה על המשיב צריכה להיות בהתאם. כעולה מעמ' 4 בהערכת המסוכנות, המשיב היה קשוב לתכני הקבוצה, גילה הבנה ביחס לכך שרמייה ושקרים עלולים להוביל אותו למצבי סיכון. כמו כן, כעולה מהערכות המסוכנות, המאסר הווה עבורו גורם הרתעה משמעותי ומציב גבולות המשיב נעדר רקע פסיכיאטרי, ללא בעיות משמעת, יצא לחופשות. ביחס לאיסור התחברות עם קטינות באופן גורף וכללי, טען ב"כ המשיב, כי יש להגביל מגבלה זאת, על מנת שקציני המבחן לא יארבו למשיב, וביחס להיכרויות באתרי אינטרנט, הרי שמהערכת המסוכנות ומתוך ניתוח אישיותו של המשיב, עולה שדווקא האינטרנט הוא מקור למציאת קשרים לגיטימיים עם בנות המין השני, נוכח חוסר בטחונו ביצירת קשרים, ודווקא במסגרת זוגית כשלעצמה, יש כדי להפחית את המסוכנות שלו, ואין מקום למנוע באופן גורף מהמשיב את האפשרות להכיר את בנות המין השני וכך להגיע לזוגיות לגיטימית, וזה ממילא כלול במגבלה המבוקשת בסעיף ג. ביחס לתקופת הפיקוח, טען ב"כ המשיב, כי יש להפחיתה, הואיל והערכת המסוכנות של הנאשם הינה ברמה נמוכה- בינונית, ותקופת פיקוח של 30 חודשים, הינה גבוהה מהרגיל. דיון לאחר שעיינתי בחוות הדעת והערכת המסוכנות בעניינו של המשיב ובהתחשב בנסיבות ביצוע העבירה, נראה לי כי יש לקבל את הבקשה ולהעמיד את צו הפיקוח לתקופה של 30חודשים. חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 נועד לאזן בין הצורך להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות חוזרות על ידי עברייני מין שמקימים חשש סביר, על בסיס הערכות מקצועיות, לחזרה על מעשיהם, לבין מתן מסגרת לעבריין המין שמסיים את ריצוי עונשו וחוזר לסביבתו הטבעית, תוך קביעת דרכי פיקוח ומעקב הולמים על פי חוק, וזאת - כדי להקל על קליטתו והשתלבותו בחברה הנורמטיבית בבטחה. קביעת אמצעי הפיקוח שיוטלו על כל עבריין מין מחייבת עריכת איזון בין האינטרסים, כאשר ראוי לה לפגיעה שתהא מדתית, ותפגע מעט ככל האפשר במי ששוחרר לאחר שריצה זה כבר עונש מאסר, תוך שמירה על האינטרס של טובת הציבור. בנסיבות העניין, יש להתחשב באמור בחוות הדעת שנערכה על ידי הקרימינולוגית - יהודית אסולין מהחטיבה לפסיכיאטריה משפטית מב"ן -בשב"ס, לאור העובדה כי קיימת אצל המשיב קונקרטיות ודלות מחשבתית , שהובילו עם הזמן להיווצרות דפוס אישיותי הימנעותי בתחום הזוגיות. ביחס לעבירות בהן הורשע, מבטא המשיב טעויות חשיבה הנפוצות בקרב עברייני מין, ובעיקר מינימיזציה של חומרת מעשיו ויחוס הדדיות לקורבן העבירה. המשיב מתעלם מכך שניצל מעמדו כאדם מבוגר ואינו ער לנזק הנפשי שנגרם לקורבן העבירה, וכן אינו ער לחלקים תוקפניים באישיותו והתנהגותו. במהלך מאסרו, השתתף בקבוצות פסיכו חינוכיות, אך נמצא כלא מתאים לטיפול ייעודי לעברייני מין מחוץ לכלא, ועושה רושם שהמשיב הפנים באופן שטחי וחלקי מסרים טיפוליים (עמ' 6). שקלול הפקטורים הידועים לגביו, מצביע על רמת מסוכנות מינית לטווח הארוך ברמה בינונית - נמוכה. ביחס למגבלת השימוש באינטרנט, כך שהגלישה תתאפשר רק לאחר שהמשיב יבצע חסימת הגלישה לאתרי הכרויות ולאתרי התקשרות וצ'אטים, נראה לי שבנסיבות העניין יש לאמץ את ההגבלה המומלצת במלואה. לאור האמור, אני מורה בזאת על צו פיקוח ומעקב למשך 30 חודשים לגבי המשיב בתנאים הבאים: שיתוף פעולה עם המפקח, חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח מעת לעת. איסור יצירת קשר עם קורבן העבירה. איסור התחברות עם קטינות, איסור שהיה ביחידות עם קטינות, למעט בנות משפחה. הגבלת השימוש באינטרנט, כך שהגלישה תתאפשר רק לאחר שהמשיב יבצע חסימת הגלישה לאתרי הכרויות ולאתרי התקשרות וצ'אטים. קבלת אישור עבודה, בין בתמורה בין בהתנדבות, על מנת לוודא שלא בא במגע עם קטינות, וכי אין בעבודה ליצור עבורו קורבנות פוטנציאליים. לקצין הפיקוח יהיו הסמכויות הקבועות בסעיפים 18(א)(1),(2),(3),(4),(6),(7),(8) לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו -2006. הצו הינו מיום שחרורו של המשיב. משפט פליליעבירות מיןעברייני מיןצווים