שומר חינם שומר שכר

מהי ההבחנה בין שומר חינם לשומר שכר ? סעיף 1 (א) לחוק השומרים, תשכ"ז-1967 מגדיר מהי שמירת נכס לצורך תחולתו של החוק כדלקמן: "שמירת נכס היא החזקתו כדין שלא מכוח בעלות" מבחן ההחזקה לצורך חוק השומרים הוא מבחן השליטה, היינו "היכולת המעשית לפקח על הנכס ולקיים את השמירה עליו" (ראה ע"א 46/75 מדינת ישראל נ' שמואל לבנשטיין ואח', פ"ד ל(1), 716, ע"פ 7282/08 עסאם אבו עמרה נ' מדינת ישראל ). חוק השומרים מבחין בין 3 מצבי שמירה: שומר חינם שומר שכר שואל. אם כך מה ההבדל בין שומר חינם ושומר שכר ? שומר חינם הוגדר כשומר נכס שאין לו בשמירתו טובת הנאה לעצמו (סעיף 1(ב) לחוק). שומר שכר הוגדר כשומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה אחרת לעצמו, ואיננו שואל (סעיף 1(ג) לחוק). לאבחנה זו חשיבות לצרוך קביעת היקף אחריותו של השומר ומהותה, שכן סעיף 2 לחוק השומרים קובע כדלקמן: "(א) שומר חנם אחראי לאבדן הנכס או לנזקו אם נגרמו ברשלנותו. ב) שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו." האחריות המוטלת על שומר שכר הינה אחריות מוגברת ויש האומרים "מוחלטת", להבדיל מהאחריות המוטלת על שומר חינם אשר מתגבשת רק אם יוכח כי הנזק נגרם ברשלנותו. גם נטלי ההוכחה כפי שעולה מלשון החוק הם שונים, שכן בשומר חינם, נטל השכנוע לקיומה של רשלנות מוטל על הצד הטוען לקיומה, ואילו בשומר שכר, נטל השכנוע לקיומן של נסיבות המהוות כח עליון או לאי קיומה של רשלנות (על פי הרישא של הסעיף) מוטלת על שומר שכר. אי לכך, חשיבות רבה, ולפעמים אף מכרעת, לאבחנה בין שומר חינם לבין שומר שכר לעניין קביעת אחריותו של שומר על פי החוק. אחריות שומריםשומר שכרשומרים