שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות: בין המבקשת והמשיבה מתנהלת בוררות בפני עו"ד אסף ברם (להלן: "הבורר" או "עו"ד ברם"), בהתאם להוראות הסכם בוררות שנכרת בין הצדדים ביום 1.2.2008 (להלן: "הסכם הבוררות"). בפני בקשה להצהיר ולהורות כי: הסכם הבוררות בטל. הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים ויש להעבירו מתפקידו. הרקע לסכסוך המבקשת חברה פרטית המנוהלת על ידי מר שלמה שוקרון (להלן: "שלומי"). המשיבה חברה פרטית המשמשת כשותף כללי ומנהלת של השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט (1992) (להלן: "שותפות רציו") ומנוהלת על ידי מר ליגד רוטלוי (להלן: "ליגד") ומר יגאל לנדאו (להלן: "יגאל"). בשנת 2005 החזיקה המבקשת ב - 22% מיחידות ההשתתפות של שותפות רציו, וביקשה להעביר החלטה על גיוס הון נוסף מהציבור. לכך נדרש רוב של 75% מיחידות ההשתתפות בשותפות רציו. המשיבה התקשרה עם המבקשת בהסכם עקרונות מיום 14.4.2005, לפיו תקצה למבקשת 15% מהון המניות המונפק שלה, ובתמורה התחייב שלומי להצביע באסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות רציו בהתאם להחלטת המשיבה (להלן: "הסכם העקרונות"). לימים התגלע בין המבקשת למשיבה סכסוך על רקע טענתו של שלומי כי ליגד ויגאל הפרו התחייבות בעל פה לשלם לשלומי 4,500,000 ₪ כנגד חתימתו על הסכם העקרונות ופיצוי בסך 1,530,000 ₪ בגין השקעה כספית נוספת שנאלץ שלומי להשקיע כדי להגן על השקעתו. בעקבות מעורבותו של בעל חברת אבטחה אשר הועסקה על ידי המשיבה, זומנו מנהלי המבקשת על ידי עבריין מוכר לביתו של עבריין מוכר נוסף (להלן: "א'"). בישיבה שהתקיימה בביתו של א' השתתפו מנהלי המבקשת, יגאל, ושני עבריינים מוכרים נוספים אליהם פנה שלומי. בישיבה האמורה התקבלה החלטה על מינוי עו"ד מומחה לניירות ערך אשר ישמש כבורר. לאחר הישיבה האמורה נפגשו א' ועבריין מוכר נוסף מטעם שלומי (להלן: "ב") עם עו"ד ברם ולאחר שבחרו בו הודיעו לצדדים שהוא ישמש כבורר. ביום 10.7.2007 ערכו הצדדים ובאי כחם פגישת היכרות עם עו"ד ברם, ולאחר הפגישה האמורה החלה חליפת מכתבים בין באי כח הצדדים ועו"ד ברם באשר לנוסח הסכם הבוררות. ביום 1.1.2008 התקיימה ישיבת בוררות מקדמית בה חתמו הצדדים על הסכם הבוררות. בסמוך לאחר מכן הגישו הצדדים לבורר כתבי טענות וביום 24.7.2008 התקיימה ישיבת בוררות ראשונה. בסה"כ התקיימו 15 ישיבות בוררות במסגרתן נחקרו שלומי ואחיו אריק שוקרון מטעם המבקשת ויגאל מטעם המשיבה. בשלב זה נחקר ליגד. בחודש יולי 2009 הגישה המבקשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם המשיבה נגד ליגד, יגאל ו - 4 אחרים בטענה שהנתבעים מנעו מהמשיבה הזדמנות לרכישת יחידות השתתפות וכתבי אופציה שהנפיקה שותפות רציו ביוזמת הנתבעים, במחיר השווה לכ - 5% ממחיר יחידות ההשתתפות בשותפות רציו. זאת בעוד הנתבעים עצמם רכשו 89% מיחידות ההשתתפות וכתבי האופציה שהונפקו. לטענת המבקשת, בכך דוללו החזקות המשיבה בשותפות בשיעור של - 64% שעה ששווי יחידות ההשתתפות וכתבי האופציה שרכשו הנתבעים בסך כולל של 670,000 ₪ הגיע ל - 33,500,000 ₪ ( תנ"ג 21358-07-10) (להלן: "התביעה הנגזרת"). ביום 26.1.2010 התקיימה ישיבת בוררות במסגרתה הודיע עו"ד אורי קידר, בא כח המבקשת, כי לקוחותיו איבדו אמון בבורר. למחרת הגישה המבקשת לבורר הודעה על הפסקת הבוררות בה טענה כי איבדה את אמונה בבורר, בהליך ובתקינותו, והיא נאלצת לקבל את הצעת הבורר לבטל את הבוררות ולהתפטר מתפקידו. כן טענה המבקשת כי בנסיבות שנוצרו הסכם הבוררות בטל. בהחלטה מיום 10.2.2010 דחה הבורר את הודעת המבקשת על הפסקת הבוררות והורה לצדדים להגיש רשימת מועדים מוסכמים להמשך ישיבת ההוכחות. בין לבין, במסגרת הדיונים בתביעה הנגזרת התנהל בין המבקשת לבין המשיבה משא ומתן באשר לאופן בירור טענות המבקשת שהועלו נגד המשיבה בתביעה הנגזרת ובבוררות. משא ומתן זה לא הבשיל לכדי הסכם. ביום 12.7.2010 ניתן פסק דינו של כבוד השופט רמי אמיר לפיו נדחתה התביעה הנגזרת. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון (ע"א 5935/10) . ערעור זה תלוי ועומד. בסמוך לאחר מכן התנהל בין הצדדים משא ומתן נוסף לסיום הסכסוך, במסגרתו העבירה המבקשת למשיבה טיוטת הסכם פשרה אלא שגם המשא ומתן האמור לא הבשיל לכדי הסכמה. טענות המבקשת הסכם הבוררות נכרת תחת לחצים ואיומים, סמויים וגלויים, לאחר שמנהלי המבקשת הובלו בידי עבריין בכיר לפגישה לילית בביתו של אחד מראשי ארגוני הפשיעה הגדולים בישראל אשר פעל בשליחותו של יגאל. בחירת הבורר, ולאחריה כריתת הסכם הבוררות נעשו כתוצאה מהתערבות הגורמים העבריינים וחששם של מנהלי המבקשת מהצפוי להם אם יסרבו לקבל את המתווה שהוצע על ידי העבריינים לבירור הסכסוך. הסכם הבוררות כולל שני מרכיבים. האחד, בירור תביעת המבקשת בפני עו"ד ברם, והשני קביעה לפיה לאחר ההכרעה במחלוקות הכספיות בין הצדדים, ימונה שמאי אשר יקבע את שווי מניות המבקשת במשיבה ואלה תירכשנה על ידי המשיבה. ההוראה בדבר רכישת מניות המבקשת על ידי המשיבה עומדת בסתירה להוראות הסכם העקרונות הקובע מנגנון של היפרדות בדרך של התמחרות (BMBY). המבקשת טוענת כי מחמת פחדה מהעבריינים נאלצה להסכים להוראה המקנה למשיבה זכות לרכוש את מניותיה. קיומו של הליך בוררות המוכתב ומוגדר מראש תחת לחץ ואיומים של אנשי העולם התחתון נוגד את תקנת הציבור, ולכן ראוי להורות על בטלותו. תיאור נסיבות כריתת הסכם הבוררות מלמדת כי ההסכם נחתם עקב כפייתו על מנהלי המבקשת אשר "שוכנעו" על ידי א' להסכים להליך הבוררות. לפיכך, יש להורות על ביטול הסכם הבוררות מכוח הוראות סעיף 17 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 (להלן: "חוק החוזים"). הבורר מונה על ידי א', נכפה על המבקשת, וא' נפגש עם הבורר קודם לתחילת הבוררות. נסיבות אלו עולות כדי פגיעה קשה במראית פני הצדק, אינן מתיישבות עם קיומו של הליך בוררות תקין, ואינן מאפשרות מתן אמון בבורר. בכך יש כדי להצדיק את העברת הבורר מתפקידו מכוח הוראות סעיפים 11 (1) לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק הבוררות") ו/או סעיף 30 לחוק הבוררות המטיל על הבורר חובת נאמנות כלפי הצדדים לבוררות. טענות המשיבה עובר לכריתת הסכם הבוררות ניהלו הצדדים ובאי כחם משא ומתן במשך מספר חודשים במהלכו הוחלפו טיוטות הסכם, הבוררות מתנהלת מזה קרוב לשלוש שנים במהלכן הוגשו כתבי טענות מפורטים, הוגשו תצהירים וראיות נוספות בכתב, נחקרו כל העדים הרלוונטיים למעט ליגד והבוררות קרובה מאוד לסיומה. המבקשת ו/או באי כוחה לא העלו במהלך הדיונים בבוררות טענה בדבר פגם או פסול בבורר או בהליך הבוררות; ולא רמזו על רצונם להפסיק את הבוררות ולבטלה. במשך כל הליך הבוררות התנהלו מנהלי המבקשת באופן חופשי, בוטה, אלים ומאיים ואף הגישו את התביעה הנגזרת ללא כל חשש. בנסיבות אלה, הגשת הבקשה לביטול רק בחודש ספטמבר 2010 עולה כדי שיהוי שנמשך שנים, ולמצער חודשים רבים, והיא נגועה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים המחייבים את דחייתה על הסף. הוראות חוק החוזים חלות על הסכם בוררות כל עוד לא החלה הבוררות. משהחל הדיון בבוררות הסכמת הצדדים בוצעה ומוצתה והבוררות מתנהלת לפי הדין המיוחד הקבוע בחוק הבוררות. לפיכך משהחל הדיון בבוררות אין עוד תחולה לדיני הביטול החוזיים. המבקשת הופיעה בפני הבורר מבלי להעלות כל טענה כנגד סמכותו, ועל כן היא מושתקת ומנועה מלהעלות, כעת, טענות כנגד תוקפו של הסכם הבוררות, לרבות טענות של אי חוקיות וכפייה. המשיבה כופרת בטענות שלומי כאילו חשש מפני א'. לטענתה, תמלילי הדיונים בבוררות מוכיחים באופן ברור כי שלומי אינו פוחד או חושש מאיש ואינו מהסס לאיים ולנסות להטיל מורא. המשא ומתן על נוסח הסכם הבוררות נעשה בין פרקליטי הצדדים והבורר ללא השתתפות "אנשי עולם תחתון". הסכם הבוררות ובמיוחד הגבלת הפיצוי לסך של 6 מיליון ש"ח וההסכמה של המבקשת למכור את מניותיה למשיבה, תאמו את כוונת הצדדים ובמיוחד את אומד דעתה ורצונה של המבקשת במועד כריתת הסכם הבוררות, כשמניות המשיבה היו חסרות ערך. אמנם כיום מדובר במניות ששוויין עשרות מיליוני ₪, אולם לא כך היה במועד חתימת ההסכם. גם אם "אנשי עולם תחתון" היו מעורבים בהשגת הסכמת הצדדים לפנות להליך של בוררות ובבחירת הבורר, אין בכך כדי לפגום בהליך הבוררות, אשר התנהל לפי הכללים שנקבעו בהסכמה, מתוך רצון חופשי של שני הצדדים ותוך מתן הזדמנות הוגנת לכל צד להעלות את טענותיו ולהציג את עמדתו, לפי כל הכללים לקיום וניהול הליך בוררות. ועוד. ההסכמה על קיום בוררות והבחירה בעו"ד ברם כבורר נעשתה על ידי א' כנציג המשיבה ביחד עם ב' כנציג המבקשת. אין כל טענה שב' חשש מא' ומאחר שב' מונה על ידי המבקשת כשליח שלה לעניין זה, הסכמתו ובחירתו של ב' בעו"ד ברם כבורר באופן חופשי וללא מורא ופחד, מהווה הסכמה של המבקשת. הליך הבוררות מתנהל ללא מעורבות של "אנשי העולם התחתון" ולמעט התנהלותו המאיימת והאלימה של שלומי, התנהלה הבוררות באופן משפטי, מקצועי וענייני ללא כל השפעה זרה. לאחרונה ובסמוך להגשת הבקשה כאן, הציעה המבקשת להמשיך את הליכי הבוררות ויש לראות בכך הודאת בעל דין בכשרותו ותוקפו המחייב של הסכם הבוררות, מינוי הבורר והליך הבוררות. אפילו הייתה כפייה כלפי מנהלי המבקשת אין הסכם הבוררות בטל אלא ניתן לביטול בהודעה בתוך פרק זמן סביר מיום שפסקה הכפייה. ככל שהייתה כפייה היא פסקה במועד בו הגישה המבקשת את התביעה הנגזרת בחודש יולי 2009. מאז לא הודיעה המבקשת על רצונה לבטל את הסכם הבוררות. אדרבא, במהלך הבוררות הודיע בא כח המבקשת כי לא נפל כל פגם בהליך הבוררות. רק כשנה לאחר מכן, ולאחר שלא עלה בידיה להביא את המשיבה להסכים לדרישותיה "נזכרה" המבקשת שהיא מאוימת והגישה את הבקשה כאן. משחלף זמן שאינו סביר בנסיבות העניין ובמיוחד בשים לב לחומרת טענות המבקשת, פקעה זכות המבקשת לבטל את הסכם הבוררות מחמת כפייה. מלבד דוגמא אחת, שביסודה חוסר שביעות רצון מהחלטה שיפוטית שקיבל הבורר, אין בפי המבקשת טענה, ובוודאי לא ראיה, להתנהגות שיכולה לבסס בלב אדם סביר חוסר אמון כלפי הבורר. התנהלותו של הבורר, כעולה מתמלילי הדיונים, מלמדת על מקצועיות ויושרה. זאת ועוד. המבקשת לא טענה שאין לה אמון בבורר בסמוך למועד בו נודע לה קיומן של נסיבות המבססות לשיטתה חוסר אמון בבורר, אלא המתינה חודשים רבים, ואף הציגה מצג לפיו אין פגם באופן התנהלות הבורר, ועל כן יש לראות במבקשת כמי שויתרה על טענותיה נגד ניהול הבוררות על ידי הבורר. הבוררות נמצאת לקראת סיומה והעברת הבורר בשלב זה כרוכה בבזבוז משאבים, על כן ובהעדר נסיבות קיצוניות אין להעביר את הבורר מתפקידו. העברת הבורר מתפקידו אינה מצדיקה או מחייבת את ביטול הסכם הבוררות. דיון ההחלטה על קיום בוררות ומינוי בורר על נסיבות השגת ההסכמה על קיום בוררות ומינויו של עו"ד ברם כבורר, הצהיר אריק שוקרון המצהיר מטעם המבקשת (להלן: "אריק") כדלקמן (נוכח תוכן הדברים ומאחר וחלק מהאנשים הנזכרים להלן אינם צד להתדיינות ולא מסרו את גרסתם, לא צוינו שמותיהם): "4. לאחר מספר ניסיונות מצידה של גלובוס ליישב את המחלוקת, בחרה הנהלת רציו, ובראשה יגאל לנדאו וליגד רוטלוי, להשתמש בכלים שמקומם במדורי הפלילים: למיטב ידיעתי, רציו שכרה את "שירותיו הטובים" של... (א') הידוע כראש ארגון פשע אלים ומסוכן... ... 45. ערב אחד נכנס במפתיע למשרדה של גלובוס אדם, ששמו הולך לפניו כמי שנחשד על-ידי משטרת ישראל כעבריין בכיר, בעל 'מוניטין' אלים, מלווה במספר בריונים. באותה תקופה, כך על-פי העיתונות, היו ארגוני הפשע של אותו עבריין ושל משפחת ...(א') בקשרים "עסקיים" טובים. 46. לאחר שאותו אורח מאיים הזדהה בפני מנהלי גלובוס, הוא הודיע לשלומי ולאריק שוקרון, כי הם "מוזמנים" להגיע באותו ערב לביתו של... (א') ב..., בעניינה של רציו. הייתה זו הצעה שאי אפשר לסרב לה. ... 49. מבועתים מהסיטואציה אליה נקלענו, הבנו כי התייצבות באותה פגישה לבד תהייה בבחינת כניסה לגוב אריות. לפיכך, פנתה גלובוס לאדם נוסף, בשם ....(ב')...עליו שמעו ממכר כי הוא דמות שאף גורמים עבריינים מכירים בו. מנהלי גלובוס פנו ליחזקאל על מנת שלא להגיע בגפם לביתו של ראש ארגון פשע. 50. ראוי לציין, כי בהתאם למידע ולדברים ששמעו מנהלי המבקשת, לא היה כל ספק כי...(א') עומד "להכריע" בעניינם ועל פיו יישק דבר. תקוותנו בשלב זה, כי לא יפגעו בנו פיזית. 51. באותו ערב התייצבנו, מלווים על-ידי אותו עבריין ש"זימן" אותנו לפגישה, בביתו-מבצרו של...(א') ב... באותה פגישה ישבו נציגי המבקשת עם ...(א'), ונדרשנו להסביר את מהות המחלוקת בין גלובוס לבין רציו. באותו אירוע לא קבע...(א') דבר. הוא הורה לנו להתייצב למחרת, יום שישי, בשעות אחר הצהריים בביתו, לפגישה בנוכחות מנהלי רציו, תוך שהוא מבהיר להם כי יש למלא בקפידה את הוראותיו. 52. המעמד - מראשיתו ועד אחריתו - עורר פחד אצלנו. ההתייצבות בביתו של ... (א') נעשתה בכפיה ולא מרצון חופשי. המסר שעמד מאחורי הזימון היה חד וברור. חששנו לחיינו. החשש היה גדול במיוחד ביחס לאחי, שלומי שוקרון, שהוא נכה צה"ל ומושתל כליה. 53. ואכן, בהתאם להוראתו של ...(א'), התייצבנו גם למחרת, ביום שישי אחר-הצהריים, בביתו של ...(א'). 54. הפעם בחצר הבית, המתין לבאים יגאל לנדאו שישב בסמוך ל...(א')... 55. לצדו של לנדאו ישב גם מי שהתברר לנו...,עבריין נודע. כפי שנפרט בהמשך, מאוחר יותר התברר לנו כי ... עובד עם רציו והוא הגורם שתיווך בין רציו ובין ...(א'). למיטב ידיעתי ועל פי פרסומים בעיתון...עצמו הוא עבריין מורשע, ככל הנראה בעל מהלכים בעולם התחתון... 56. במהלך הפגישה, ביקש...(א') לשמוע את טענות גלובוס. מנהל המבקשת, שלומי שוקרון, הסביר בקצרה את טענות המבקשת באותה עת. לאחר מכן, יגאל לנדאו הסביר את עמדות רציו, השוללות מכל וכל את טענות המבקשת. 57. ...(א') הציע בתחילה את עצמו כבורר. לשמחת מנהלי גלובוס, התפתחות הדברים הובילה את...(א') למסקנה כי המאטריה מסובכת ומקצועית מדי ולפיכך יש למנות בורר בתחום שוק ההון. אחי, שחשש מטבע הדברים מן ההצעה ש...(א') ישמש כבורר בסכסוך, "הסכים" למסקנה זו וביקש כי בין הצדדים יברור רב, מתוך מחשבה כי בכך ניתן יהיה למתן ואף לנטרל את האלמנט האלים שבסיטואציה. 58. לאחר אותה ישיבה בביתו של...(א') כל צד הציע שמות בוררים. אולם הצדדים פסלו איש את הצעות משנהו. או אז, הודיע...(א') כי הוא יחד עם ...(ב'), יפעל לאיתור ולמינוי בורר מתחום שוק ההון. ... 60. לשלומי ואני לא הייתה ברירה, ו"הסכמנו" להצעה זו. בשעה שהיינו נתונים באותה סיטואציה סחטנית ומסוכנת - היה ברור לנו כי באותו שלב מדובר ברע במיעוטו עבורם. 61. יובהר, כי הפגישות עם ...(א') כשלעצמן היו נינוחות כביכול, אולם המסר המרתיע והמאיים מאחוריהן היה ברור לכל. שלומי ואני אנשים נורמטיביים ואיננו מורגלים במעורבות של העולם התחתון בעסקיהם ונוכחותם ומעורבותם של גורמי פשיעה - שמעולם לא פגשנו אותם אלא רק שמענו על אודותיהם - הטילה עליהם אימה ומורה. ... 63. כחודשיים לאחר הפגישה המאיימת בביתו של ...(א') הודיעו ...(א') ו...(ב') כי החליטו על מינוי בורר. הבורר שנבחר על-ידי ...(א') היה עו"ד אסף ברם ממשרד ברם, דחוח ושות'... ... 68. לגלובוס, מכל מקום, לא הייתה יכולת השפעה על מינוי הבורר וזהותו. מבלי להתייחס לבחירה עצמה, עצם הקביעה שעו"ד ברם ישמש יצוכבורר בסכסוך נכפתה על גלובוס, כמו עצם קיום הבוררות ותכניה." יגאל המצהיר מטעם המשיבה פירט אף הוא את גרסתו ביחס לנסיבות ההסכמה על קיום בוררות ומינוי הבורר, וכך הצהיר: "29. ... עם זאת, יודגש שפירוט זה אינו רלוונטי כלל לחתימת הסכם הבוררות או למהלך הבוררות עצמו, והפירוט להלן נעשה למען הצגת מלוא התמונה בפני בית המשפט הנכבד. 30. זמן מה לאחר שנדחו דרישותיו של שוקרון, הופיע שוקרון במשרדי מלווה באדם שהציג עצמו כ... 'בעל עבר עשיר בכלא' כדבריו, וטען כי מעתה ואילך הוא מטפל בענייניו של שוקרון... הוא דרש ממני להחזיר לשוקרון את ההפסד שהיה לשוקרון מהשקעתו בבורסה ביחידות ההשתתפות של השותפות...הציג חבילת ניירות, חלקם תדפיסי בנק וחלקם בכתב יד, שאמורים היו להוכיח את סכום ההשקעה הנטען... הוסיף ואיים באותה "פגישה" ש"אף פעם לא ניתן לדעת מה יכול לקרות לי או לילדיי". 31. כששאלתי אותו האם הוא מאיים עלי, ענה... "חס וחלילה שלא יקרה לילדים שום דבר". 32. כשליוויתי אותם אל מחוץ למשרד בהיותי המום, שאלתי בשקט את שוקרון "אתה השתגעת?" "להתחיל עם טיפוסים כאלה"? שוקרון ענה: "עזוב, זה כבר לא בידיים שלי". 33. למיטב ידיעתי, בסמוך לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים של יום חול, בעת שרוטלוי יצא עם בתו בת ה-10 מן הבית, ניגש לעברו, בתוך חצר ביתו, בחור מוצק שהציג עצמו כ..., חברו של שוקרון (בדיעבד התברר לנו כי מדובר באותו..., ואמר לו שבא אליו לדבר איתו שכן "צריך לעזור למר שוקרון", "חברם המשותף". 34. מבוהל וחושש מתגובת בתו, אמר רוטלוי ל..., כי הוא לא מעוניין לשוחח עמו באותו מעמד, וכי הוא מוזמן להגיע למשרדו למחרת אם הוא רוצה לדבר בעניינים עסקיים. 35. ואכן, למיטב ידיעתי, למחרת הופיע... במשרדו של רוטלוי והבהיר שוב, כי יש לעזור ל"חברם המשותף" - שוקרון. ... 37. למחרת היום הונח על שמשת מכוניתי מכתב ובו צילומים בצבע של פנים חצר ביתי, רכבי ומשרדי, שבדיעבד התברר לי, כי מדובר במכתב איום מקובל בעולם הפשע... 38. ... ושוקרון לא חסכו בביקורים נוספים במשרדי וכן בטלפונים בשעות לילה מאוחרות אלי, שיחות בהן הציע... להגיע לביתי עם חבריו. בשלב זה כבר הרגשתי כי אני ובני משפחתי מצויים תחת איום ממשי, דחיתי את כל ההצעות, והחלטתי להתייעץ עם גורמים מקצועיים המצויים במצבים שכאלה. 39. בעקבות הלחצים והאיומים האמורים, מהם היה ברור כי שוקרון פנה לגורמים עבריינים כדי להפעיל לחץ על רציו ובעלי העניין בה, פניתי לחברת אבטחה בשם...בבעלותו של..., אשר בשירותיה השתמשנו בעבר, בהמלצת קצין משפחה בכיר עימו התייעצתי... המדובר בחברת אבטחה מוכרת, הפועלת ברישיון ואשר בין היתר, מעניקה שירותי אבטחה לחברות רבות ולמוסדות ציבור. ... 42. יוער, כי קרה שבעבר נתקלנו, מנהלי רציו, באיום מצד משקיע אחר שהפסיד את כספו בבורסה ושלח למשרדינו "שליחים", על מנת להפחידנו ולדרוש מאיתנו שנשיב את כספו. 43. באותו מקרה קודם, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, פנינו לחברת ...כדי לקבל שירותי אבטחה. בסופו של דבר, רציו שילמה למשקיע הנ"ל סכום כסף כ"גמילות חסדים" לאור מצבו הכספי הקשה. 44. לאחר שנשכרו שירותי האבטחה של חברת...על מנת להתמודד עם הגורמים המאיימים שנשלחו אלינו, היא הציבה מאבטחים וכן דאגה לשמירה עלינו. בנוסף שוחח... עם... במטרה לנסות ולסייע ליישב את המחלוקת. לאחר השיחה הבהיר לנו..., כי מאחורי... עומדים גורמים "רציניים" בעולם הפשע, כי אינו יכול לעזור ועל כן, הוא מציע לערב "מישהו מכובד" המכיר את הגורמים הללו על מנת לנסות להוציאם מן הסכסוך ולחזור ליישב את הסכסוך באמצעים לגיטימיים. ... 46. בעקבות מעורבותו... של..., זומנתי לביתו של...(א') ביחד עם שוקרון ואנשיו, שכללו את אריק שוקרון, רואה החשבון של שוקרון וכן שני "שליחיו" של שוקרון...(ב') ו... ... 49. באותה ישיבה, הצדדים פרשו את טענותיהם ושוקרון אף הציע, מיוזמתו, כי יפנו לרב שיכריע בו. ...(א') לא פתר לצדדים את הסכסוך ולא הכריע בו. הוא גם לא איים על שוקרון ו/או מי מאנשיו שנכח באותה פגישה ואף לא רמז לכך. 50. לאחר שסירבתי להצעתו של שוקרון לפנות לרב שיכריע בינינו ומשהובן כי מדובר בסכסוך עסקי בין בעלי מניות, הוצע לפתור את הסכסוך על ידי פניה מוסכמת לעו"ד מומחה לניירות ערך אשר ישמש בורר כדין בין הצדדים. 51. כמובן שהסכמתי להצעה, אשר הבטיחה מנגנון מקצועי וענייני להכרעה ופתרון הסכסוך. ... 55. למיטב ידיעתי, ...(ב') ו...(א') פנו למספר עורכי דין במטרה לבחון אפשרות שישמשו בוררים. בסופו של דבר, הציע...(ב'), נציגו של שוקרון, את עו"ד אסף ברם, מומחה לניירות ערך." על פי הסכמת הצדדים מיום 14.11.2010 לא נחקרו המצהירים. מגרסאותיהם של אריק ויגאל עולה כי ההסכמה בדבר יישוב הסכסוך בין המבקשת למשיבה בבוררות נעשתה על ידי א' או א' ו - ב'. הכרעה זו התקבלה בביתו של א' אליו נלקחו מנהלי המבקשת על ידי גורמים הידועים באלימותם שפעלו בשליחות א' אשר נתפס על ידי יגאל ואחרים כ"מישהו מכובד" בעולם הפשע המסוגל לאזן את השימוש שעשו מנהלי המבקשת בגורמים "רציניים" בעולם הפשע. בפסק הדין בע"א 661/88 פיסאר חיימוב נ' פארס חמיד, פ"ד מד (1) 75, הנזכר על ידי המבקשת (להלן: "ע"א 661/88"), התייחס כבוד הנשיא מ' שמגר לפסק בוררות שהושג בין היתר, בנסיבות של סחיטה, איומים ואלימות, וכך קבע (שם, ע' 87): "במקרה שלפנינו המדובר על תובענה, שאינה אלא ניסיון להעניק גושפנקה שיפוטית לשרשרת של פעולות, שכל חוליה בהן מוכתמת בחריגה מן הדין: ...: לאחר מכן נערך הליך של מעין פישור על-ידי אנשים המעורבים במעשיהם של שני הנ"ל שביקשו להביא להשלמה בין הניצים בלי לערב את השלטונות, אשר עלולים היו לנקוט צעדים נגד סוחרי המטבע. שלב נוסף היה הניסיון לאשרר את הפישור של המפשרים שמינו עצמם כדי ליישב את המחלוקת, וזאת בדרך של תביעה על-פי הפסק: כל זאת היה משולב בפעולות של סחיטה ואיומים, האופפות את העניין מן השלב שקדם לפישור ועד לשלב הגבייה של הכספים. במקרה כגון זה הופך בית המשפט - במקום מגן הזכויות הקנייניות - ללשכת הוצאה לפועל של בית הדין של ספסרי המטבע הזר. הרי הצדדים בחרו תחילה להצניע את פעילותם הבלתי חוקית ולפתור את הסכסוך בדרכיהם שלהם. דרכים אלה חבקו גם את אופן גביית החוב אשר נפסק - בצורת איומים ואלימות פיסית כלפי החייב ובנו. היעלה על הדעת, כי בית המשפט ייתן תוקף למערכת מהלכים אשר כאלה?" טענת המשיבה לפיה אין הנסיבות שנדונו בע"א 661/88 דומות לנסיבות כאן, מקובלת עליי בחלקה. אכן, בשונה מהמקרה שנדון בע"א 661/88 הסכסוך בין המבקשת לבין המשיבה נוגע לעניינים כלכליים חוקיים ואין להטיל דופי בכשירותו של עו"ד ברם לשמש כבורר. הצד השווה בשני המקרים הוא שימוש בגורמים הידועים באלימותם לצורך יישוב סכסוך, ונסיבה משותפת זו היא בעלת משמעות וחומרה רבה מאוד. הליכי בוררות מהווים מנגנון חילופי וולונטרי לבירור ויישוב סכסוכים. הליכי מינוי הבורר כמו גם פסק הבורר, נתונים לביקורת בתי המשפט במסגרות הקבועות לכך בחוק הבוררות. העניין הציבורי בהבטחת טוהר הליכי הבוררות אינו נופל בחשיבותו מהעניין הציבורי בהקפדה על טוהר ההליכים בבית המשפט. אמון הציבור במוסד הבוררות הינו ערך חשוב. ללא אמון בהגינות ויעילות מוסד הבוררות בעלי דין יירתעו משימוש במוסד הבוררות כמכשיר לבירור והכרעת סכסוכים, והמלאכה כולה תוטל על בתי המשפט, המתקשים בלאו הכי לעמוד בעומסים הקיימים, ולספק את השירות עליו הופקדו במידת היעילות הרצויה. להגנה על מוסד הבוררות חשוב מאד להקפיד כי הסכם הבוררות ייעשה מתוך הסכמה מלאה של הצדדים, ללא לחץ וכפיה, וכך גם הליך בחירת הבורר. שימוש בשירותיהם של עבריינים או בעלי זרוע בהשגת הסכמה להפנות סכסוך להכרעה בבוררות, או בקביעת זהות הבורר, מהווה פגיעה קשה ביותר באמון במוסד הבוררות, ופוגע קשות בבסיסו של טוהר הליך הבוררות ובאמון במוסד הבוררות , וממילא גם אינו מתיישב עם תקנת הציבור. בענייננו אין חולק שההחלטה לברר את הסכסוך בין המבקשת למשיבה בדרך של בוררות התקבלה על ידי גורמים בעלי "מוניטין" של אלימות, אליהם פנו שלומי ויגאל במטרה להטיל אימה על הצד שכנגד או במטרה לייצור מאזן אימה, ולכך אין לתת יד. שימוש בגורמים הידועים באלימותם חותרת תחת יסודות הסדר החברתי, פוגעת בכבוד האדם וחירותו ובכלל זה בזכות לחופש ובזכות הגישה לערכאות, וכאמור מהווה פגיעה בטוהר הליך הבוררות. לטענת המשיבה, לאחר פרוץ הסכסוך הפציר יגאל בשלומי שיפנה לבית המשפט, אולם שלומי בחר לשלוח שליחים לאיים על המשיבה במקום להגיש תביעה (סעיף 77 לסיכומי המשיבה). אפשר שכך ראה יגאל את הדברים בזמן אמת, אולם בכך אין כדי להצדיק פנייה נגדית ל"מישהו מכובד" בעולם הפשע ליישוב הסכסוך. נוכח האמור עד כאן, מסקנתי היא שמעורבות א' ו - ב' בהסכמה על קיום בוררות ומינוי עו"ד ברם כבורר, נוגדת את תקנת הציבור. סעיף 30 לחוק החוזים קובע: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל". נוכח האמור לעיל והוראות סעיף 30 לחוק החוזים, דינה של ההסכמה שהתקבלה על ידי הצדדים באשר לקיום הבוררות וזהות הבורר אשר נקבע על ידי א' ו - ב' וגלומה בהסכם הבוררות להתבטל, וכך אני מורה. בנסיבות העניין, ונוכח התנהגות המבקשת הן בשלב שקדם להסכם הבוררות, והן בבחירת עיתוי הפנייה לבית המשפט לאחר המפנה הדרמטי בשוויין של מניות רציו, אין צו להוצאות. משפט פלילייישוב סכסוכיםבוררות