שימוש פסול בשם או סימן מסחרי של חברה - בקשה למחיקת תביעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שימוש פסול בשם: בפניי בקשה של הנתבעת 1 (להלן: "המבקשת") למחיקת התביעה נגדה, ללא צו להוצאות. ביום 7.8.11, הגישו התובעות (להלן: "המשיבות") בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המבקשת לעשות שימוש כלשהו בשם אשר בו נרשמה והציגה עצמה: "אן.ד.סי מרכז היהלומים הלאומי (2010) בע"מ". ביום 14.8.11 הגישו המשיבות את התביעה העיקרית אשר דמתה בתוכנה לבקשה לסעד זמני, וביקשו כי ינתן צו מניעה קבוע האוסר על המבקשת לעשות שימוש בשם או סימן מסחרי של המשיבות. 3. ביום 25.8.11, לאחר דיון שהתקיים במעמד הצדדים, נעתרתי לבקשת המשיבות למתן צו מניעה זמני, ובנוסף חייבתי את המבקשת לשלם למשיבות בגין ההליך הזמני הוצאות ושכ"ט בסכום של 5,000 ₪. 4. ביום 26.9.11, הגישה המבקשת לבית המשפט הודעה ובקשהף בה הבהירה כי שונה שמה אצל רשם החברות לשם "אן.די.ג'י. נאשיונל דיימונדס אנד ג'ולארי קומפני בע"מ". להודעה זו צורפה תעודת שינוי שם של החברה, המאושרת על ידי רשם החברות ביום 13/09/11. 5. בבקשה שלפניי טענה המבקשת, כי כעת מששינתה את שמה, השתנה המסד העובדתי העומד בבסיס התביעה וממילא התייתר הצורך בבירור התובענה העיקרית לגופה. לאור האמור, ביקשה כאמור המבקשת להורות על מחיקת התביעה נגדה, ללא צו להוצאות. 6. המשיבות בתגובתן לבקשה ביקשו לדחות את הבקשה. לטענתן, המבקשת טרם הגישה כתב הגנה, על אף שחלף המועד להגשתו של זה, על כן, לאור סעיף 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן "התקנות"), זכאיות המשיבות לקבל פסק דין לטובתן, על יסוד כתב התביעה בלבד. המשיבות הוסיפו וטענו, כי שינוי השם ע"י המבקשת אינו מונע ממנה את האפשרות להשתמש בעתיד בשם או בסימן מסחרי של המשיבות. עוד הפנו להלכה הקובעת כי בית המשפט לא ימחק כתב תביעה מחמת חוסר עילה, אלא לאחר שנהג במשנה זהירות. בנוסף הפנו לבקשה מטעמן התלויה ועומדת לפיצול סעדים. בהינתן האמור, טענו המשיבות, כי דין הבקשה להידחות וכי על בית המשפט ליתן פסק דין חלוט, אשר יהפוך את צו המניעה הזמני לצו מניעה קבוע. כמו כן, ביקשו לחייב את המבקשת בהוצאות, תוך הפנייה לסכום אותו שילמו המשיבות לב"כ.   דיון והכרעה 7. לאחר שבחנתי את הבקשה והתגובה, וכן תגובת המבקשת, נחה דעתי כי יש לקבל את הבקשה, ולקבוע כי דין התביעה להימחק, ללא צו להוצאות.   כאמור, ההליכים בתיק זה כולם נוהלו על בסיס טענת המשיבות, לפיה המבקשת עושה שימוש פסול בשם הדומה עד כדי הטעייה לשמן שלהן. טענה זו קיבלתי לכאורה במסגרת הבקשה לסעד זמני. באותה החלטה הוצאתי צו מניעה זמני, אשר אסר על המבקשת לעשות שימוש בשם האמור. כעת, מששינתה המבקשת את שמה ושינוי זה אף אושר ונרשם אצל רשם החברות, השתנו הנסיבות העומדות בבסיס התביעה, על כן מתייתרת עילת התביעה נגד המבקשת. אבהיר את דבריי, התביעה הוגשה על מנת להפסיק את שימושה האסור של המבקשת בשם מסויים, מששינתה המבקשת את שמה ונשתנו הנסיבות, הרי החשש שהיה קיים אצל המשיבות לשימוש פסול בשם הדומה עד כדי הטעייה לשמן, אינו קיים עוד. בנסיבות אלו, דיון בתביעה יהיה תיאורטי ואקדמי בלבד, ויהיה בו בכדי לבזבז זמן שיפוטי יקר, ללא סיבה של ממש. אכן, מחיקת התביעה אין בה כדי למנוע מן המבקשת לעשות שימוש עתידי בשם או בסימן מסחרי של המשיבות, אולם דברים אלו חלים או נכונים לגבי כל אדם או חברה אחרת בעתיד. זאת ועוד, סבור אני כי קיומה של ההחלטה בדבר הסעד הזמני והפעולות שבוצעו לאחריה, מפחיתות לאין שעור את הסיכוי, כי דווקא המבקשת תעשה שימוש בסימן מסחרי או בשם של המשיבות. נוכח האמור, אין כל סיכוי בנסיבות שנוצרו, כי המשיבות יזכו בסעד שתבעו. אכן צודקות המשיבות כי חרף שינוי שמה הרי נותרה המבקשת אותה יישות משפטית, אשר נתבעה בכתב התביעה הנושאת את אותו מספר ח.פ. 51-4530963. עם זאת העובדה, כי המבקשת נותרה אותה אישיות משפטית, אשר נתבעה בתביעה העיקרית, אין בה כדי לשנות כהוא זה מהמסקנה לה הגעתי, וזאת מהטעם הפשוט כי בבסיס התביעה והבקשה למתן צו מניעה זמני, הייתה טענת המשיבות, כי שמה הקודם של המבקשת דומה לשמן של המשיבות עד כדי הטעיית הציבור. טענה זו נתקבלה לכאורה וניתן צו המניעה הזמני, אולם מששינתה המבקשת את שמה לשם אחר לחלוטין משמן של המשיבות, החשש להטעיית הציבור כבר אינו קיים, על כן העילה שהייתה בבסיס התביעה נופלת.   באשר לטענת המשיבות כי תלויה ועומדת בקשה מטעם המשיבות לפיצול סעדים, שכן טרם גובשו כלל הנזקים, אשר נגרמו למשיבות עקב השימוש בשמן ובסימן המסחרי. נראה לי כי מחיקת התביעה בשלב זה, אין בו כדי לחסום את הדרך מפני המשיבות להגיש בעתיד תביעת נזיקין נגד המבקשת, היה ויצליחו להוכיח בעתיד כי אכן נגרמו להן נזקים כלשהם עקב מעשיה או מחדליה של המבקשת. להדגיש, כי אין בקביעה זו כדי לחוות דעה או לרמוז בצורה כלשהי אודות סיכויי תביעה זו. לעניין טענת המשיבות באשר לאי הגשת כתב ההגנה ע"י המבקשת. שוכנעתי כי בנסיבות העניין לא היה באי הגשת כתב הגנה משום מחדל של ממש מצידה, וזאת לאור העובדה כי מאז שהוצאתי צו מניעה זמני נגד המבקשת, פעלה המבקשת לשינוי שמה והדבר בא לידי ביטוי בתעודה של רשם החברות. נוכח האמור, איני מוצא מקום לתת למשיבות פסק דין בהעדר הגנה. יתרה מכך, משהשתנו הנסיבות, כתב התביעה אינו מגלה כעת כל עילה כנגד המבקשת על פי שמה החדש, במצב כזה ברור שלא ניתן לקבל פסק דין נגד המבקשת. מיותר לציין, כי על פי תקנה 97 (ב) לתקנות, המשיבות אינן זכאיות אוטומטית לקבל פסק דין לטובתן בהעדר הגנה, אלא לבית המשפט שיקול דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מאת המשיבות הוכחה מלאה או חלקית של תביעתן לפני שיינתן פסק דין. אף פסק הדין בבר"ע 10227/06 של בית המשפט העליון אינו קובע הלכה, אשר מחייבת נתבע, אשר הגיש בקשה לסילוק על הסף, להגיש בד בבד כתב הגנה. פסק הדין חל על נסיבות שונות מהנסיבות שלפנינו. מכל מקום, אי הגשת כתב הגנה ע"י המבקשת בנסיבות העניין במועדו, לא פגעה כלל וכלל ביעילות ההליך ובדרך הדיונית, וזאת לאור המסקנה לה הגעתי, כי דין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל. למעלה מן הנדרש יצויין, כי תוך כדי כתיבת ההחלטה ובתאריך 27/10/11, ולאור טענות המשיבות בתגובתן, הגישה המבקשת בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, וביום 01/11/11 הארכתי למבקשת את המועד להגשת כתב הגנה למשך שבוע ימים לאחר מתן החלטה בבקשה זו.   אשר לבקשת המשיבות לפסוק הוצאות בשל ההליך העיקרי, הרי שדין טענה זו להידחות. עיון בתיק מלמד כי כל ההליכים אשר נוהלו בתיק עד למועד זה, נוהלו כולם במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני. כאמור, סוגיה זו הוכרעה ובגינה נפסקו לטובת המשיבות הוצאות. אציין כי בבקשה זו, ציינה המבקשת כי סכום ההוצאות שנפסק, שולם במלואו. במצב דברים זה, כאשר לא התקיים כל הליך של ממש בתביעה העיקרית, אין זה ראוי לטעמי, לפסוק הוצאות לטובת המשיבות, עם מחיקת התביעה. 8.        לאור כל האמור, אני מקבל את הבקשה למחיקת התביעה. בנסיבות העניין, אינני רואה כל מקום לפסוק הוצאות למי מהצדדים. מאחר ורשם החברות הינו נתבע פורמלי, על כן הנני קובע כי הדיון הקבוע ליום 19/12/11 מתבטל, ומובן מאליו כי עקב מחיקת התביעה, המבקשת אינה נדרשת להגיש כתב הגנה. סימן מסחרימחיקת תביעה / הליך