תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית: 1. המבקש הגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבות, ובגדרה בקשה לאשר את התובענה כייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו - 2006. המבקש טען שהמשיבות 1 ו- 2 גבו תשלומי כפל שלא כדין - בגין פוליסת ביטוח רפואי "כללית משלים" של דקלה ובמקביל בגין תכנית "כללית מושלם" של קופת חולים כללית- וזאת חרף שינויי החקיקה ב- 98', והעובדה שבעניין חברי קופת חולים כללית התכנית "כללית מושלם" של הקופה החליפה את פוליסת הביטוח "כללית משלים" של דקלה. נטען שקבוצת המעוניינים בתובענה הייצוגית - כל אדם אשר רכש מדקלה פוליסת ביטוח רפואי "כללית משלים" ואשר הצטרף בו זמנית כעמית ל"כללית מושלם" של קופת חולים כללית. בתובענה התבקש בית המשפט להורות להשיב לחברי הקבוצה את סכומי הפרמיות ששילמו עבור הביטוח "כללית משלים" של דקלה בעת שהיו עמיתים בתכנית "כללית מושלם" של קופת חולים כללית. 2. המשיבה 1 [להלן: "דקלה"] היא חברת ביטוח שהחל משנת 1995 הפעילה עבור קופת חולים כללית תכנית ביטוח רפואי "כללית משלים", ושיווקה אותה לחברי הקופה. המשיבה 2 [להלן: "קופת חולים כללית"] היא אחת מקופות החולים הגדולות הפועלות בישראל. אלפרד רוזנפלד, המשנה למנכ"ל דקלה חברה לביטוח, הצהיר בתצהירו: "הכללית [קופת חולים כללית - י.ג.] התקשרה בהסכם עם דקלה, לפיו הציעה דקלה לחברי הכללית להצטרף לתכנית ביטוח ולרכוש את הפוליסה שכונתה "כללית משלים"... ב- 1.3.95 אושרה תכנית הביטוח...בשנת 98' בוצע תיקון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי... בהתאם להסדר החדש הותר לקופות החולים עצמן להציע לחבריהם תכניות למתן שירותי בריאות נוספים. בהתאם להוראה זו יצרה הכללית [קופת חולים הכללית - י.ג.] תכנית למתן שירותי בריאות נוספים שכונתה "כללית מושלם". כן העיד המשנה למנכ"ל דקלה בחקירתו הנגדית בעמ' 15 שורה 24: "באותם ימים דיקלה הייתה בבעלות של 35% של קופת חולים". עוד הוסיף בעמ' 17 שורות 29-30, לעניין ההתנהלות מול קופת חולים כללית לאחר התיקון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ב- 98': "קיבלתי הוראה מהקופה [קופת חולים כללית - י.ג.] להעביר אותם [את המבוטחים - י.ג.] לשב"ן [לכללית מושלם - י.ג.] ולא להציע להם פוליסה גם בדקלה... הייתי חתום על חוזה עם הקופה [קופת חולים כללית - י.ג.]". 3. בשנת 1998 החלה קופת חולים כללית להציע לחברי הקופה לרכוש תכנית "כללית מושלם" שנועדה להחליף את פוליסת הביטוח הרפואי "כללית משלים" של דקלה. ממועד זה הופסק שיווק "כללית משלים" של דקלה לחברי קופת חולים כללית, והמשיבות הודיעו לחברי הקופה על השינוי מהסדר של תכנית ביטוח "כללית משלים" להסדר של תכנית "כללית מושלם" של קופת חולים. המשיבות פעלו ממועד זה יחד להעברת המבוטחים מ"כללית משלים" ל"כללית מושלם" תוך שמירת הוותק בתכנית. החלפת תכנית הביטוח הרפואי נעשתה לאור השינוי שנקבע בהוראת סעיף 10(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994: "קופת חולים רשאית להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה בין בעצמה ובין באמצעות חברת בת בשליטה מלאה". בסעיף 16(ד)(2) לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 [תיקוני חקיקה] התשנ"ח - 1998 נקבע: "קופת חולים שהציעה לחבריה ביטוח משלים כמשמעותו בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, שלא בהתאם לסעיף 10 האמור, כנוסחו בסעיף 11(6) לחוק זה [להלן: "הדין החדש"] תתאים את ההסכמים או ההסדרים עם החברים לעניין זה להוראות הדין החדש עד יום ו' בתמוז תשנ"ח [30.6.98]. הסכמים או הסדרים שלא ניתן להתאימם לדין החדש לא יחודשו במועד פקיעתם". בסעיף 7 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי [תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה] התשנ"ט - 1998 נקבע: "הוראות מעבר - מבוטח שהצטרף (1) לתכנית ביטוח משלים כמשמעותה בסעיף 10 לחוק כנוסחו לפני תחילת חוק הצמיחה... (2) לתכנית לשירותי בריאות נוספים לפני שאושרה לפי סעיף 10(א) לחוק - יקבל לביתו בתוך 30 ימים מיום אישור התכנית, העתק שלה בצירוף הודעה כי במקום התכנית שאליה הצטרף כאמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, חלה עליו מעתה התכנית כפי שאושרה בידי השר ובנוסח שאושרה...". 4. בפעולות הפרסום של קופת חולים כללית [ראו נספח ד' (1) לבקשה] שנעשו כדי לצרף את חברי הקופה לתכנית "כללית מושלם" הודגש: "מבוטחים יקרים. אתם כמבוטחים ותיקים בדקלה נהנים מיתרונות שמעניק לכם הביטוח המשלים. הביטוח המשלים החדש - כללית מושלם - המוצע לכם מעניק את חבילת הביטוח הטובה, הרחבה והמקיפה ביותר: ניתוחים פרטיים, השתלות, שירות חוות דעת רפואית נוספת, מכשור אורטופדי, רפואה משלימה... וכל זה בפחות כסף. בהתאם לשינוי בחוק הבריאות הממלכתי יגבו מהיום דמי הביטוח החודשיים ישירות ע"י קופת חולים כללית, והביטוח עפ"י פוליסת "כללית משלים" בדקלה חברה לביטוח בע"מ יבוטל בתום תקופת הביטוח. [הדגשה שלי י.ג.] על כן, כדי לאפשר לכם להמשיך וליהנות מכל ההטבות, מתקופת הוותק שנצברה או מהנחה בדמי הביטוח, אנו נמשיך לחייב את חשבונכם אלא אם כן תיידעונו אחרת...". המשנה למנכ"ל דקלה הודה בעדותו בעמ' 22 שורה 9 שהשתתף בניסוח מכתב הפניה ד'(2) שדומה בנוסחו למכתב הפנייה ד'(1). בתקנון לשרותי בריאות נוספים של קופת חולים כללית נאמר: "2.14 - "משלים דקלה" - פוליסת ביטוח משלים "כללית משלים" שהוצאה למבוטחי הכללית בשנים 1995-1998 ע"י דקלה חברה לביטוח בע"מ... 2.8 - "תקופת הכשרה"... המועד בו התחילה תקופת הביטוח של המבוטח בפוליסת משלים דקלה בתקופה רצופה קודמת לתקופת היותו זכאי עפ"י תקנון זה". בבקשה להצטרפות ל"כללית מושלם" של קופת חולים כללית, שנוסחה ע"י קופת חולים כללית [נספח ד'(1)] נאמר: "הודעה זו מהווה הודעת ביטול לפוליסת ביטוח "כללית משלים" בדקלה חברה לביטוח בע"מ לאחר תום תקופת הביטוח". 5. רו"ח שי קומפל, סגן בכיר לממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, העיד בחקירתו: "ש. האם חברת דקלה יכולה לדעת שמישהו רכש גם את המשלים של קופת חולים [כללית מושלם - י.ג.] בנוסף לביטוח מושלם שלה? [כללית משלים - י.ג.] ת. בין 98' עד 2001 הייתה לה [לדקלה - י.ג.] אינפורמציה, ומעבר לכך לא הייתה אינפורמציה [עמ' 7 שורות 25-28]; "הרעיון היה שביטוח מושלם יחליף את המשלים. שקופת חולים תחליף את הביטוח של דקלה. ש. אם זה הרעיון, מדוע אנשים צריכים להישאר עם שתי פוליסות הביטוח? ת. ככלל אין צורך בשני הכיסויים במקביל אך צריך לבדוק את הכיסויים" [עמ' 8 שורות 1-6]; "אני בעצם הסתמכתי על אישור התכנית של קריידמן משנת 95' שקבע שהתכנית מתחדשת מאליה. ההתייחסות שלי הייתה לגבי מבוטחים שאין להם כיסוי ביטוחי אחר. ההוראה שלי לא התייחסה למבוטחים שיש להם כיסוי ביטוחי אחר" [עמ' 10 שורות 24-27]. המשנה למנכ"ל דקלה טען בסעיף 13 בתצהירו ש"כללית משלים" של דקלה חודשה באופן אוטומטי כברירת מחדל כדי שחברי קופת חולים לא ישארו ללא כיסוי ביטוחי, וזאת עפ"י הוראת המפקח על הביטוח, באמצעות רו"ח שי קומפל, שהורה להאריך את תוקף הפוליסה, גם ללא הוראה מפורשת של המבוטח. גרסה זו לא אומתה במלואה בעדות רו"ח קומפל ממשרד האוצר. רו"ח קומפל העיד שההוראה שנתן בעל-פה בדבר חידוש אוטומטי של פוליסת "כללית משלים" של דקלה כברירת מחדל התייחסה אך ורק לחברי קופת חולים כללית שאין להם כיסוי ביטוחי אחר, ולא לחברי קופת חולים כללית שיש להם כפל ביטוח רפואי הן ב"כללית משלים" בדקלה והן ב"כללית מושלם" של קופת חולים כללית. בחקירה הנגדית הודה המשנה למנכ"ל דקלה בעמ' 16 שורות 17-19, שהוראת המפקח על הביטוח לא התייחסה למבוטחים חברי קופת חולים כללית שעברו ל"כללית מושלם". לאחר שנת 2001, לצורך יישום הוראת המפקח על הביטוח, היה על חברת הביטוח דקלה להצליב נתונים עם קופת חולים כללית כדי שלא יגבו תשלומי כפל מחברי קופת חולים [שהצטרפו ל"כללית מושלם"] לאחר שהביטוח "כללית משלים" של דקלה חודש אוטומטית כברירת מחדל ללא הוראה מפורשת של המבוטח, ולאחר תיקוני החקיקה שהורו שהסדרי הביטוח המשלים לא יחודשו במועד פקיעתם- אך הדבר לא נעשה. חברת דקלה לא ערכה את הבדיקות הנדרשות ולא יידעה את המבוטחים על כפל הביטוח המשולם, ובכך הפרה לכאורה את חובת הגילוי וגרמה במחדל להטעיה של המבוטחים. לצורך ישום הוראת המפקח היה על קופת חולים כללית, במועד צירוף חברי הקופה ל"כללית מושלם" לאחר 2001, להדגיש בפני החברים שלצורך ביטול "כללית משלים" של דקלה כדי שלא ישולמו תשלומי כפל - יש ליתן הוראה מפורשת לדקלה. על קופת חולים כללית היה להבהיר שהביטול אינו אוטומטי כפי שהיה ההסדר שהנהיגה קופת החולים בשנים 1998-2001, וזאת למרות הוראות החקיקה בדבר אי חידוש ההסדר הביטוחי הישן במועד פקיעתו. גם בעניין זה הייתה לכאורה הטעיה במחדל עקב הפרת חובת גילוי. יש להדגיש שחברת דקלה פעלה מטעם קופת חולים כללית בשיווק תכנית הביטוח "כללית משלים" לחברי קופת חולים, ולאחר שיווק התכנית "כללית מושלם" של קופת חולים -הפסיקה לשווק את "כללית משלים" לחברי הקופה, ופעלה עפ"י הוראות קופת חולים כללית להעברת המבוטחים ב"כללית משלים" לתכנית "כללית מושלם", כפי שהתחייב מתיקוני החקיקה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה. אין המדובר בחברת ביטוח שפעלה בעניין הביטוח הרפואי במנותק מקופת החולים הכללית. 6. בשנת 1997 הצטרף המבקש לפוליסת ביטוח רפואי "כללית משלים" לחברי קופת חולים כללית, שנעשתה באמצעות דקלה. ביולי 2000 הצטרף המבקש לתכנית "כללית מושלם" של קופת חולים כללית. בנובמבר 2006 גילה המבקש כי חברת הביטוח דקלה המשיכה בכל התקופה לחייב את חשבונו בגין ביטוח "כללית משלים" בסך 37.77 ₪ לחודש בניגוד למצגי המשיבות על-פיהם עם ההצטרפות ל"כללית מושלם" יבוטל הביטוח של "כללית משלים" בדקלה [ראו נספח ד'(1) ו- ד'(2) והודאת המשנה למנכ"ל דקלה בעמ' 22 שורה 9, בדבר היותו שותף לניסוח הנספחים הנ"ל]. המבקש מדגיש כי במשך 6 שנים חויב בתשלומי כפל ביטוח הן בגין "כללית משלים" של דקלה והן בגין "כללית מושלם" של קופת חולים כללית. חברת הביטוח דקלה ביטלה למבקש את הביטוח הרפואי של "כללית משלים" ב- 1.12.2006, אולם לטענת המבקש סירבה להשיב לו את הסכומים שגבתה שלא כדין משנת 2001 ועד שנת 2006. 7. ב"כ המשיבות הצהיר בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 1-2: "בשנים 98' עד 2001 כל מי שעבר [ל"כללית מושלם" - י.ג.] היה צריך להיות לו רק ביטוח אחד. אם מישהו יש לו שני ביטוחים ולא ביקש את זה במפורש - נחזיר להם את הכסף". בשנים 1998-2001 השתמשו חברת הביטוח דקלה וקופת חולים כללית במערכת מחשוב אחת ששירתה את שתיהן, והייתה להן אינפורמציה מלאה מי הצטרף ל"כללית מושלם" של קופת חולים כללית בעת שהיה לו ביטוח ב"כללית משלים" של דקלה. בנסיבות אלה מודות המשיבות שלא הייתה הצדקה לגביית תשלומי כפל. המבקש נכלל בגדר קבוצה זו, באשר הוא הצטרף לביטוח "כללית מושלם" ביולי 2000. המבקש העיד בעדותו בעמ' 12: "הבנתי שהתכנית החדשה מבטלת את הקודמת... בדקלה יש לי גם ביטוח תאונות אישיות, ולכן השורה שכתוב דקלה [בתדפיס הבנק - י.ג.] לא זרה לי, לא הבנתי שזה קשור לביטוח בקופת חולים". עוד העיד המשנה למנכ"ל דקלה בעמ' 22 שורה 29 שבהודעות ששלחו למבוטחים צוין מספר הפוליסה ולא שם הפוליסה. 8. לאחר שנת 2001 הופרדה מערכת המחשוב של חברת הביטוח דקלה ממערכת המחשוב של קופת חולים כללית, וכדי למנוע תשלומי כפל של חברי קופת חולים - היה על המשיבות לפעול כמפורט בסעיף 5 להחלטה, ובמיוחד לאור ההתנהלות של דקלה וקופת חולים כללית בשנים 1998-2001 בעניין מניעת כפל ביטוחים לחברי הקופה, והמצגים שנעשו בפרסום לציבור. המשנה למנכ"ל דקלה העיד בחקירתו הנגדית בעמ' 16 שורה 27 עד עמ' 17 שורה 2: "ש. מדוע לא ביררתם בקופת חולים האם מישהו שמבוטח אצלכם מבוטח גם אצלם כדי לוודא שאין מצב שהוא נופל בין הכיסאות ואז אפשר לבטל את הפוליסה אצלכם? ת. היו שתי תקופות... בתקופה הראשונה בה אנו ניהלנו את זה עבור הכללית, בתקופה השנייה היא כבר ניהלה בעצמה במחשבים שלה. כל עוד אנו ניהלנו את הנושא היו לנו את כל המבוטחים שהיו גם במושלם וגם שהיו במשלים, לכן יכולנו לבצע את מה שבית המשפט שאל" [עמ' 16 שורה 27 עד עמ' 17 שו' 2]. המשנה למנכ"ל דקלה הצהיר בסעיף 10 לתצהירו: "מבוטחים שניתן היה להתאים את ההסדר עימם באופן אוטומטי... קיבלו הודעה לפיה עם תום תכנית הביטוח תחול עליהם תכנית השב"ן [כללית מושלם - י.ג] אלא אם כן יודיעו אחרת. כך נעשה ביחס לכל המבוטחים שפרמיות הביטוח שלהם נגבו באמצעות כרטיס אשראי והללו חדלו להיות מבוטחים בתכנית הביטוח עם הצטרפותם לתכנית השב"ן [כללית מושלם - י.ג.]". ב"כ הנתבעות הוסיף והסביר בעמ' 9-10 שרק לגבי חברי קופת חולים ששילמו בהוראת קבע בבנק ( להבדיל מתשלום באמצעות כרטיסי אשראי ) ל"כללית משלים" והצטרפו לאחר שנת 2001 ל"כללית מושלם" ולא נתנו הוראת ביטול - לא בוטל להם הביטוח המשלים. לכאורה גם לעניין חברי קופת חולים כללית שהצטרפו ל"כללית מושלם" לאחר 2001 [לאחר הפרדת מערכות המחשוב של חברת הביטוח דקלה ושל קופת החולים הכללית], ושילמו בהוראת קבע ל"כללית משלים" התבקשה פעולה כמפורט בסעיף 5 להחלטה. הדברים מקבלים משקל במיוחד לאור תיקוני החקיקה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה, הפרסומים לציבור שנעשו ע"י המשיבה 2 בשיתוף המשיבה 1, עדות רו"ח שי קמפל, סגן בכיר לממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בעמ' 10 שורות 24-27 , לפיה תכנית הביטוח של "כללית משלים" התחדשה באופן אוטומטי ושההוראה שלו בעל פה בעניין זה לא התייחסה למבוטחים שיש להם כיסוי ביטוחי אחר, והתנהלות המשיבות בעניין כפל תכניות הביטוח בשנים 1998 - 2001. יודגש שהמשנה למנכ"ל דקלה הצהיר בסעיף 15 לתצהירו: "עד אמצע 2001 הסתיימה תקופת הביטוח הראשונה [3 שנים] של כלל המבוטחים [ב"כללית משלים" של דקלה - י.ג.]". הארכת הביטוח שהביאה לכפל ביטוחים נוצרה עקב חידוש אוטומטי של תכנית הביטוח - הארכת תקופת הפוליסה כברירת מחדל. המשנה למנכ"ל דקלה הודה בסעיף 16 לתצהירו שרק מיעוט קטן ביותר של חברי קופת חולים - פחות מפרומיל - ביקש במפורש להאריך את פוליסת "כללית משלים" בדקלה למרות שהצטרף גם לביטוח "כללית מושלם" של קופת חולים כללית. יש גם לזכור שהמשנה למנכ"ל דקלה הודה בעמ' 22 שורות 15-16: "כל אחד שעבר [ל"כללית מושלם" - י.ג.] הפסיקו לו את הגבייה. הוא לא היה משלם לדקלה, והמחשב עשה את זה אוטומטית". לכאורה אין סיבה שהתנהלות זו בין השנים 1998-2001 לא תיושם גם לשנים 2002-2006 גם אם הדבר מצריך תיאום והצלבת נתונים בין דקלה לבין קופת חולים כללית - לאחר הפרדת מערכת המחשוב. אם החשש היה לא להשאיר חלק מהמבוטחים ללא כיסוי ביטוחי לאחר 2001 [בהנחה שלא הצטרפו ל"כללית מושלם"]- ניתן היה לכאורה באמצעות הצלבת נתונים בין חברת הביטוח דקלה לבין קופת חולים כללית, שהיו אמונים על שיתוף פעולה בשנים 1998-2001 כשעוד הייתה מערכת מחשב אחת משותפת - להסיר חשש זה, לקבל רשימה שמית של חברי הקופה שתאפשר מעקב על מנת למנוע מצב של כפל ביטוח בהעדר הוראה מפורשת של המבוטח. ניתן היה לפנות לחברי הקופה אשר לגביהם התקבל מידע לקיומו של כפל ביטוח ולקבל את עמדתם במפורש אם הם מעוניינים בכפל ביטוח אם לאו, ובמידה ולא ניתנת הסכמה בכתב - לבטל את הביטוח ב"כללית משלים" של דקלה ולא להאריך אותו אוטומטית ולגבות תשלומי כפל, ואזי חברי הקופה היו נותרים עם ביטוח "כללית מושלם" בלבד. המשיבות לא יכלו להתעלם משינויי החקיקה ומכך שהארכת ביטוח משלים נעשתה כברירת מחדל וללא הוראה מפורשת של חברי קופת חולים כללית. 9. גם אם השארת פוליסת הביטוח " כללית משלים" בנוסף לתוכנית " כללית מושלם" יש לה יתרונות של הגדלת הכיסוי הביטוחי, המשנה למנכ"ל דקלה הודה בעמ' 18 שורות 4-6: "מי שהבין ושהיה בידו את האמצעים לשלם את שני הביטוחים [נתן הסכמה להשארת שני הביטוחים - י.ג.]... אדם רגיל מן הישוב לא מודע לזה. לכן באמת 95% חתמו על הטפסים ועברו מביטוח לביטוח". בנסיבות אלה היכולת הפוטנציאלית להגדיל את הכיסוי הביטוחי בהשארת שתי התכניות בתוקף - אין בה די כדי להביא לחידוש אוטומטי של הביטוח המשלים של דקלה, בשעה שלחברי קופת החולים הכללית החליף הביטוח המושלם את הביטוח המשלים, ולא ניתנה הסכמה בכתב של המבוטח להשארת הביטוח המשלים בתוקף. כדי לרצות בו זמנית בכיסוי ביטוחי של "כללית משלים" של דקלה בנוסף ל"כללית מושלם" של קופת חולים כללית, יש צורך הן במודעות של המבוטח לחלופות והן בהחלטה פוזיטיבית הנגזרת מיכולת כלכלית של המבוטח. לא ניתן לשלול גם את האפשרות שבמכלול השיקולים היה מובא גם השיקול שהתכנית של דקלה "כללית משלים" אינה מתעדכנת ואינה משווקת עוד. 10. אם הגבייה של הפרמיות עבור ביטוח משלים נעשתה שלא כדין - לא תועיל למשיבות הטענה שחברי הקבוצה כבר זכו לכיסוי ביטוחי בעבור "כללית משלים", גם אם הפוליסה לא מומשה. מרבית המבוטחים לא ידעו שהם מבוטחים בשתי התכניות בו זמנית, ולפיכך באין מודעות אין גם מימוש זכויות מכוח הפוליסה "כללית משלים". 11. עילת התובענה היא בגין תשלומי כפל של חברי קופת חולים כללית עבור ביטוחי בריאות משלימים. התביעה אינה נוגעת לתשלומי תגמולי ביטוח ששולמו עפ"י פוליסה ולכן אין תחולה להוראת סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981 שקובעת התיישנות של 3 שנים. התביעה דנה בהחזר פרמיות ששולמו ביתר בשל הטעיה ולעניין זה תקופת ההתיישנות היא 7 שנים. תכנית הביטוח הרפואי "כללית מושלם" של קופת חולים כללית, ששווקה לאור השינויים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה, נועדה להחליף לחברי קופת חולים כללית את פוליסת הביטוח הרפואי "כללית משלים" של דקלה, באופן שהמבוטח לא ימשיך להיות מבוטח בשתי תכניות הביטוח גם יחד. לכאורה המשיבות במחדלן, כמפורט בסעיף 5 להחלטה, הטעו באי גילוי את קבוצת התובעים הייצוגית שתוגדר, לסבור כי עם ההצטרפות "לכללית מושלם" של קופת חולים כללית פוקעת החברות ב"כללית משלים" של דקלה, ואין המבוטח עוד מחויב בתשלומי ביטוח חודשיים עבור דקלה. לא הובהר לחברי קופת החולים כללית כי עליהם לבצע פעולת ביטול פוזיטיבית- ולא - יוסיפו ויחויבו בגין תשלום פוליסת " כללית משלים" במקביל לתשלום תוכנית " כללית מושלם", חרף העובדה שהאחת נועדה להחליף את השנייה. משנת 1995 ועד לשנת 2001 [גם לאחר ש"כללית מושלם" החליפה את "כללית משלים" בשנת 1998] כל ההתנהלות של דיקלה מול חברי קופת חולים הייתה כשלוחה של קופת חולים כללית, והפרדת המחשבים [ההפרדה הארגונית] של המשיבות החל מ- 2002 לא הייתה בידיעת חברי קופת חולים כללית, שהצטרפו ל"כללית מושלם" ולגביהם נוצר כפל ביטוחי. לא מצופה מחבר קופת חולים כללית להיות מודע למערך המחשבים של המשיבות והפרדתו. נוהל הביטול האוטומטי של "כללית משלים" עם הצטרפות חבר הקופה ל"כללית מושלם" הוחל על ידי קופת חולים כללית משנת 1998 ועד 2001. הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובעת: "לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת - לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה, העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה [להלן: "הטעיה" ]...". הוראת סעיף 55 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - התשמ"א - 1981 מורה: "מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת לפני לקוח פלוני ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום לציבור. לעניין זה תיאור מטעה - תיאור הניתן בעל-פה, בכתב או בדפוס, שיש בו כדי להטעות בעניין מהותי בעסקה... יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה... משך תקופת הביטוח והאפשרויות שבידי המבוטח או המבטח להפסיקה... התאמת תנאי הפוליסה לתנאים שנקבעו או אושרו עפ"י דין...". הוראת סעיף 58 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח מוסיפה: "לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח - במעשה או במחדל... או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצול... בורותו [של מבוטח - י.ג.]... כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים". בע"א 4819/92 אליהו נ' מנשה ישר פ"ד מ"ט(2) 749, 766-767 פסק כב' הנשיא שמגר: "בשיטתנו אומץ ופותח עיקרון גילוי הלב ההדדי... חובת הגילוי... חייבה חשיפה והבהרה בפועל מצד החברה המבטחת... בחוזה כזה חייבים הצדדים לנהוג אחד כלפי השני ביחס מירבי של כנות ותום לב ויחס זה כולל בתוכו חובת גילוי מוגברת". טענת ההטעיה במחדל בולטת מהמסמכים שנשלחו לחברי הקופה ומהפרסומים שבוצעו וניתן לבחון אותה באמצעות תובענה ייצוגית. לאחר שנת 2001 לא הוכנסה בבקשת ההצטרפות ל"כללית מושלם" הוראה המבטלת את הפוליסה "כללית משלים" של דקלה כפי שנהגה קופת חולים בשנים 1998-2001, והמצהיר מטעם המשיבות הודה בעמ' 20 שורה 21: "אני לא חושב ששב"כ [קופת חולים כללית - י.ג.] צריכה להודיע לכל אחד תבדוק אם יש לך פוליסה נוספת". לצורך קיום העילה של הטעייה, העוולה קיימת גם אם נעשתה במחדל העלול להטעות. ההטעיה יכולה להיות באי גילוי עניין מהותי המתבקש בנסיבות העניין. משהסתמך חבר הקופה על המצג המטעה הוכח הקשר הסיבתי בין ההטעיה לנזק הנטען [ראו: דנ"א 5712/01 ברזני נ' בזק פ"ד נ"ה(4) 584]. אשר להוכחת הנזק והקשר הסיבתי שבינו לבין ההטעיה, הרי שבשלב זה של הדברים די בכך שיוכח לכאורה שנגרם נזק [סעיף 4(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות]. הקבוצה בתביעה הייצוגית שתוגדר זכאית לכאורה גם להשבה מכוח דיני "עשיית עושר ולא במשפט" באשר המצג שהוצג לה ע"י המשיבות היה מצג של כפל ביטוח רפואי - תכנית "כללית מושלם" שאמורה להחליף את תכנית "כללית משלים", בה בעת ש"כללית משלים" של דקלה הפסיקה להיות משווקת ומבוטחיה הועברו עפ"י הוראת קופת חולים מחברת הביטוח דקלה, שפעלה כשלוחה של קופת חולים, לתכנית "כללית מושלם" של קופת חולים כללית. 12. בעוד שבתביעה רגילה די שהעובדות המפורטות בתביעה מקימות עילת תביעה כדי שהתביעה לא תסולק על הסף, הרי שבהליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית יש להוכיח באופן לכאורי גם את העובדות המעמידות עילת תביעה [ראו: ע"א 6343/95 נפט גז ובע"מ נ' אבן פ"ד נ"ג(1) 115, 118; רע"א 6567/97 בזק נ' עיזבון המנוח אליהו גת פ"ד נ"ב(2) 713]. כמפורט לעיל בית המשפט השתכנע כי קיימת אפשרות סבירה [הוכחה לכאורית] כי במהלך המשפט השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה תוכרענה לטובת הקבוצה. התביעה עוסקת בעניינים המנויים בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ומעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי הקבוצה שתוגדר [דרישת הומוגניות]. הבקשה מעלה סוגיות בעלות מכנה משותף מהותי לחברי הקבוצה: א) האם לאחר שנת 2001 חלה חובה על חברת ביטוח דקלה להצליב נתונים עם קופת חולים כללית כדי שלא יגבו תשלומי כפל מחברי קופת חולים שהצטרפו ל"כללית מושלם", לאחר שביטוח "כללית משלים" חודש אוטומטית ע"י דקלה כברירת מחדל ולא בהוראה מפורשת של המבוטח ולאחר שתיקוני החקיקה הורו שהסדרי הביטוח המשלים לא יחודשו במועד פקיעתם; ב) האם לאחר 2001 חלה חובה על קופת חולים כללית, במועד צירוף חברי הקופה ל"כללית מושלם", להדגיש בפני החברים שלצורך ביטול "כללית משלים" של דקלה כדי שלא ישלמו תשלומי כפל - יש ליתן הוראה מפורשת לדקלה; ג) האם על קופת חולים כללית היה להבהיר שהביטול אינו אוטומטי כפי שהיה ההסדר שהנהיגה קופת החולים בשנים 1998-2001 וזאת לאור הוראות החקיקה המופנות כלפי קופת חולים; ד) האם ידעו חברי קופת חולים במועדים הרלבנטיים על ההפרדה הארגונית של מערך המחשוב של קופת חולים כללית ושל חב' הביטוח דקלה, ועל כך שדקלה אינה פועלת עוד כשלוחה של קופת חולים כללית כפי שפעלה משנת 1995-2001. קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות תוכרענה לטובת הקבוצה. לעניין הוכחת נזק והקשר הסיבתי שבינו לבן הטעיה- בשלב זה די בהוכחה שנגרם נזק ברמה לכאורית. נזק כזה של כפל תשלומי פרמיות הוכח. התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. לאור שיעורי הנזק הנמוכים יחסית, העלויות והטרחה הכרוכות בניהול תובענה כנגד גופים גדולים כמו חברת הביטוח וקופת חולים כללית - קיים חשש שהנפגעים לא יטרחו כלל להגיש תובענה, ובכך תיפגע זכותם האישית להשבת תשלומי כפל. קיים גם קושי לאתר את כל התובעים ויש להניח כי רבים מחברי הקבוצה כלל אינם מודעים לעצם קיומה של פגיעה בזכויותיהם. הבאת עניין חברי הקבוצה בדרך של תובענה ייצוגית תרכז תביעות מרובות בתובענה אחת, תמנע ריבוי תביעות ותשיג הכרעה אחת אחידה במחלוקות. ברע"א 3126/00 מדינת ישראל נ' אשת פ"ד נ"ז(3) 220 פסקה כב' השופטת שטרסברג-כהן: "לתובענה הייצוגית השלכות כלכליות וחברתיות משמעותיות. היא נודעה לאפשר לאדם אחד או לקבוצת אנשים שנזקו של כל אחד מהם קטן יחסית, לתבוע בשם כל הנפגעים האנונימיים שסכום תביעתם הכולל גבוה ביותר נוכח ריבוי מספרם. בכך מגינה היא על אינטרס היחיד שנפגע ושאיננו מגיש תביעה בשל הטרחה וההוצאות הכרוכות בכך". קיים יסוד סביר שעניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. אין המדובר בדייג של פרטים "מן הגורן ומן היקב". לא הוכח גם שכופים על הציבור הנפגע ייצוג בלתי ראוי לצורך ניהול תביעה ייצוגית. בנסיבות אלה יש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית. 13. לפי סעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית רק מי "שיש לו עילה בתביעה" ובאחד מהעניינים המפורטים בתוספת השנייה לחוק. סעיף 8(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות מאפשר לבית המשפט לסטות מכלל זה ולאשר תובענה ייצוגית , גם אם לא הוכחה עילה אישית לכאורה של המבקש, בכפוף להחלפת התובע המייצג. טעמו של דבר בכך שתובענה ייצוגית היא בעיקרה כלי לקידום אינטרסים ציבוריים [ראו: ע"א 9590/05 לידיה רחמן-נעמי נ' בנק לאומי ישראל תקדין-עליון 2007(3) 296]. את הקבוצה התובעת בתובענה הייצוגית יכול לייצג אדם אשר עבר מביטוח משלים לביטוח מושלם לאחר שנת 2001, ואילו המבקש משתייך לקבוצה בה עברו המבוטחים לביטוח משלים עד 2001 - בתקופה בה השתמשו חברת הביטוח דקלה וקופת חולים כללית במערכת מחשוב אחת ששירתה את שתיהן, ולעניין מבוטחים בתקופה זו הצהירו המשיבות שהן מוכנות להחזיר את הפרמיות ששולמו בכפל והדבר נבע מתוך טעות מנהלית [ראו סעיף 7 להחלטה]. בנסיבות אלה יש לאשר את התובענה הייצוגית, תוך החלפת המבקש בתובע ייצוגי שייצג את הקבוצה שהצטרפה לתוכנית " כללית מושלם" לאחר 2001, וזאת מכוח הוראת סעיף 8(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות. 14. בהתאם להוראת סעיף 10(א) לחוק תובענות ייצוגיות, עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית על בית המשפט להגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית כוללת: כל מי שהחל מ- 1.1.2002 ואילך היה עמית בתכנית "כללית מושלם" של שרותי בריאות כללית, במקביל להיותו מבוטח ב"כללית משלים" בדקלה חברה לביטוח בע"מ, ולא הגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסת "כללית משלים", ולא ביקש במפורש להיות מבוטח בשתי התכניות במקביל. כאמור, לעניין תשלומי כפל של פרמיות עד ה- 30.12.01 - ראו הצהרת ב"כ המשיבות שהובאה בסעיף 7 להחלטה. לגרסת המשיבות, המדובר בטעות מנהלית והכספים יוחזרו. הצהרה זו כאמור הינה מחייבת. הסעד הנתבע הוא סעד כספי של השבת פרמיות ששולמו בכפל עבור "כללית משלים", בה בעת שחברי קופת חולים כללית היו עמיתים ב"כללית מושלם". 15. סוף דבר הנני מורה על אישור התובענה כנגד המשיבות כתובענה ייצוגית בעילה של הטעייה במחדל [הפרת חובת גילוי] ובעילה של זכות להשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית כוללת חברי קופת חולים כללית שהחל מ- 1.1.2002 ועד מועד מתן ההחלטה היו עמיתים בתכנית "כללית מושלם" של שרותי בריאות כללית, במקביל להיותם מבוטחים ב"כללית משלים" בדקלה חברה לביטוח בע"מ, ולא הגישו תביעה לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסת "כללית משלים", ולא ביקשו במפורש להיות מבוטחים בשתי התכניות במקביל. המבקש בתובענה הייצוגית יוחלף בתובע ייצוגי שייצג את הקבוצה שהצטרפה לתוכנית "כללית מושלם" לאחר 2001, וזאת מכוח הוראת סעיף 8(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות. את המבקש הייצוגי החלופי ייצגו עו"ד יוחי גבע ועו"ד אמיר ישראלי. עילת התביעה היא הטעייה במחדל [ הפרת חובת גילוי ] וזכות להשבה מכוח דיני "עשיית עושר שלא במשפט", כמפורט בסעיפים 5 ו- 11 להחלטה. הסעד הנתבע הוא להורות להחזיר לחברי הקבוצה את סכומי הפרמיות ששילמו עבור ביטוח "כללית משלים" של דקלה בעת שהיו עמיתים בתכנית "כללית מושלם" של קופת חולים כללית החל מ- 1.1.2002 ואילך. כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 20 יום ממסירה של החלטה זו לב"כ המבקש. כתב הגנה יוגש תוך 45 יום מהמועד בו ימציא ב"כ המבקש עותק מכתב התביעה המתוקן. בהמשך להוראת סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות - ב"כ המבקש יפרסם הודעה לחברי הקבוצה בעיתונים: "ידיעות אחרונות", "מעריב", ו- "הארץ". ב"כ המבקש יגיש בתוך 15 יום ממועד המצאת ההחלטה את נוסח ההודעה לאישור בית המשפט טרם פרסומה. עם אישור הנוסח, לאחר שתינתן למשיבות הזכות להגיב תוך 7 ימים, תתפרסם ההודעה כאמור בתוך 7 ימים. המשיבות תישאנה בהוצאות הפרסום בעיתונים. עם הגשת כתב ההגנה, יעביר ב"כ המבקש העתק מכתב התביעה המתוקן ומכתב ההגנה ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה יודיע בתוך 45 יום מקבלת כתבי בית הדין אם בדעתו להצטרף לתובענה. העתק החלטה זו יועבר ע"י המזכירות למנהל בתי המשפט לשם רישומה בפנקס תובענות ייצוגיות. המשיבות תישאנה בעלות שכ"ט עו"ד של המבקש לרבות הוצאות משפט בסך כולל של 40,000 ₪. רפואהתביעה ייצוגיתקופת חולים