תביעה נגד נוטריון

בתביעה שהוגשה לבית המשפט בטענת רשלנות מקצועית של נוטריון, נטען שהנוטריון לא נקט אמצעי זהירות ולא וידא את פרטי זהותו של נוכל. נטען שמעיון בטופס האישור שצורף לייפוי הכוח הכללי עולה שהטופס עצמו אינו ערוך כלל כמצוות תקנות הנוטריונים. לא ברור אם המספר שצויין על גבי הטופס הינו מספר תעודת זהות או דרכון. כמו כן, אין כל התייחסות למקום ותאריך הוצאת התעודה המזהה. נטען עוד שהנוטריון לא דאג לשמור עותק מהמסמך על פיו זיהה את הנוכל עובר ליפוי הכוח הנוטריוני. נטען שלא הוטלה חובה על פי חיקוק לעשות כן אולם, מדובר בהתנהגות מקובלת. נטען עוד שייפוי כוח נוטריוני שנחתם בניגוד לתקנות ולחוק אינו בטל אלא שהנטל עובר לנוטריון להוכיח את תוקפו. נטען שבנסיבות מקרה זה עובר הנטל והנתבע 2 לא הצליח להרימו. בנוסף נטען להעדר רשלנות. נטען שיפוי הכוח הנוטריוני נחתם על גבי טופס מתאים בהתאם לתקנות הנוטריונים. נטען שהטופס כלל את כל הנדרש. נטען שכאשר מדובר בתעודת זהות אין דרישה לציין מקום הוצאת תעודת הזהות ושהדבר נכון רק לגבי דרכון (התוספת השניה לתקנות). נטען שאין הוכחה שהנוטריון לא שמר עותק. נטען שהתובע לא ביקש ממנו עותק עוד לפני שנפטר או במהלך המשפט ומדובר בטענה בעלמא. נטען כי כאשר מתייצב אדם עם תעודת זהות וחותם בפני מי שחותם תוך אימות חתימה עם מסמך מזהה, אין על הנוטריון לבצע בדיקה נוספת. נטען שהעברת נטל הראיה יכולה להתקיים רק בהתאם לסעיפים 38 ו- 41 לפקודת הנזיקין שאינם רלוונטיים למקרה. בית המשפט פסק כי הכלים לזיהויו של אדם על ידי נוטריון הינם מוגבלים ביותר ולא נועדו לתפוס נוכלים של ממש אשר משתמשים בתעודות מזוייפות. נוטריונים