תוצאות ביטול חוזה

להלן סקירה משפטי בנושא תוצאות ביטול חוזה: משמעותו של ביטול חוזה אינה אלא "שחרור הצדדים מחובתם להוסיף ולבצע את חיוביהם על פי החוזה בעתיד" (ע"א 277/89 צ'אם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ נ' טעמיקו בע"מ, פ"ד מו(3) 288, 296 (1992)). אף כי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 וחוק החוזים (תרופות) אינם כוללים הגדרה של מהות הביטול, ניתן למצוא הגדרה חלקית בהוראת סעיף 81(א) לחוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש"ס-1999, ולפיה "ביטול החוזה פוטר את שני הצדדים מחיוביהם על פיו" (ראו גם גבריאלה שלו ויהודה אדר דיני החוזים - תרופות; לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (התשס"ט) 542; להלן: שלו-אדר). ביטול חוזה כדין מחיל ככלל את ה- ex munc effect, מכוחו משוחררים שני הצדדים מחיוביהם מכאן ואילך. מצב דברים זה משותף למרבית שיטות המשפט (ראו The Unidroit Principles in Practice (2nd edition, Michael Joachim Bonell ed., New-York, 2006) 387; והשוו Michael Bridge The Sale of Goods (2nd edition, Oxford, 2009) 597). בעת מתן ההחלטה בעניין ביטול הסכם אין בית-המשפט כבול בהכרח לרצון הצד המבטל ושאיפותיו. בעת הפעלת דיני הביטול שומה על בית-המשפט לשים לנגד עיניו את המטרות ושיקולי המדיניות העומדים ביסוד דיני הביטול, כאשר בין אלה ניתן להזכיר גם את החשש למתן פתח להתנהגות מניפולטיבית של צד להסכם (ע"א 409/78 גולן נ' פרקש, פ"ד לד(1) 813, 822 (1979)), הרתעת יתר של מפירים, בפרט כאשר אלה היו עשויים לחדש את הקשר החוזי (שלו-אדר, בעמ' 575), והמגמה בדיני החוזים המודרניים להימנע מנקיטת צעדים חד צדדיים המכשילים את המשך קיומו של החוזה בטרם מוצו הדרכים לפתרון המכשלה (השוו יהודה אדר "מדוע נכון לאחד את התרופות בחוזים ובנזיקין? - תשובה לפרופ' דגן" משפטים לו (תשס"ז) 357, 402 - 410). לא למותר לציין שמתן הודעת ביטול בחוזה שהופר בהפרה לא יסודית מותנה במתן ארכה למפר לקיים את החוזה, ואילו ביטול הסכם בשל הפרה יסודית מחייב מתן הודעה בתוך פרק זמן סביר (סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות)). חוזהביטול חוזה