תיקון סעיף 25 לחוק החוזים - פרשנות הסכם

לעניין פרשנות הסכם קובע סעיף 25 (א) לחוק החוזים ( חלק כללי ) תשל"ג 1973 שתוקן בשנת 2011 כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים, משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש הסכם בהתאם ללשונו". תיקון זה לסעיף מבטא גישה שבאה לידי ביטוי גם בהלכת בית משפט עליון שלפיה מקום בו לשון ההסכם ברורה יש לפרש את ההסכם בהתאם ללשונו. רק מקום בו לשון ההסכם אינה ברורה, יהיה ההסכם טעון פרשנות שתעשה בהתאם לנסיבות החיצוניות לחוזה. ( רע"א 1452/10 מפעל הפיס בע"מ נ' אלחנן טלמור. ** חשוב לציין כי הנוסח של סעיף 25 לחוק החוזים לפני התיקון ב-17 בינואר 2011, היה "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות". חוזהפרשנות חוזהפרשנותחוק החוזים