תנאים למתן צו עיקול זמני

מהם התנאים למתן צו עיקול זמני ? כלל הוא כי על העותר לצו עיקול זמני לעמוד בשני תנאים מצטברים, הקבועים בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, האחד - לשכנע את בית המשפט, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי יש לו סיכוי של ממש לזכות בתביעה; השני - לשכנע את בית המשפט כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. שני התנאים אינם נבחנים במנותק, אלא נשקלים תוך שימת לב לזיקת הגומלין ביניהם, על בסיס מה שמכונה לעתים - מקבילית כוחות. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי מבקש צו עיקול זמני לזכות בתביעתו גבוהים, כך יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות. וכן גם להיפך, ככל שיעלה בידי מבקש הסעד להצביע על כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן חד, כך יקפיד פחות בית המשפט על עוצמת הזכות לכאורה עליה הוא נדרש להצביע. כמובן, שהן הזכות לכאורה והן מאזן הנוחות חייבים לעמוד ברף מינימאלי על מנת שבית המשפט (או הרשם) ייעתר לבקשה לצו עיקול זמני . (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ. "חד עם זאת, ברי כי הן הזכות לכאורה והן מאזן הנוחות חייבים לעמוד ברף מינימאלי, אם לא כן לא יהיה מקום למתן צו עיקול זמני . (רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים. בנוסף ל-2 התנאים הנזכרים מוקנה לבית המשפט שיקול דעת כללי בהתאם לתקנה 362 (ב) לתקנות, וכלשון התקנה: בהחלטתו בדבר מתן צו עיקול זמני היקפו ותנאיו, לרבות לעניין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה: הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר; אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש. עיקול זמניצוויםעיקול