תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

שאלת האפשרות לתקוף בדיעבד תעודה שהוצאה מכח חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953 זכתה לתשובה עקבית בפסיקה, ולפיה ערכה ההוכחתי של התעודה הינו מוחלט ולא ניתן לתקוף את האמור בה, וכי עם הוצאת התעודה עוברת הבעלות במקרקעין באופן אוטומטי ומיידי לרשות הפיתוח, ללא יכולת לערער על נכונות הקביעות העובדתיות שבתעודה. דברים אלה באים לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק עוד בראשית קביעתה של ההלכה. ר' למשל בג"צ 5/54 מחמוד עלי יונס נ' שר האוצר, פ"ד ח, 314, 317: "…(ש)תעודה לפי סעיף 2 היא עדות חותכת על העובדות האמורות בה. אמנם לא השתמש המחוקק במפורש במונח זה, אך כוונתו ברורה מעצם קביעת התוצאה שהנכס יקום לקנין רשות הפיתוח מן התאריך שצויין בתעודה. השר רשאי לקבוע לשם כך את תאריך מתן התעודה. כך עשה במקרה דנן. בדרך זו שולל החוק מראש כל אפשרות מעשית של ערעור על העובדות הנזכרות בתעודה, או של סתירת העובדות האלה, לפני שהתעודה פועלת את פעולתה ומביאה לידי הקניית הנכס לרשות הפיתוח. אות הוא, שהמחוקק לא רצה בשום ערעור או סתירה של העובדות הנזכרות בתעודה." ר' גם הנאמר בבג"צ 14/55 חאג' מחמוד אל נדאף נ' שר האוצר, פ"ד יא 785, 788: "...לא נאמר כאן שאם קיימים שלושת התנאים הנ״ל רשאי שר האוצר להוציא תעודה כזאת. אילו נאמר כך זה היה נותן אפשרות לבית משפט זה לבדוק את נסיבות המקרה, את אופן תפיסת האדמה, את הסיבה שגרמה לכך שביום 1.4.52 הבעלים לא החזיקו באדמתם, וכו'. אבל בחוק נאמר שאם השר העיד בתעודה כי קיימים שלושה תנאים אלה, הרי עדותו זו המתבטאת בתעודה היא הגורם המכריע ללא כל סייג כלשהו." העדר האפשרות לתקיפת התעודה מובהרת היטב גם בפסה"ד בבג"צ 84/83 וכילי נ' מד"י (ניתן ביום 6.10.83 (לא פורסם) ), הקובע כי התעודה היא עדות חותכת בעניין העובדות הנקובות בה, במובן זה שהחוק שולל מראש כל אפשרות מעשית של ערעור על העובדות הנזכרות בתעודה, או של סתירתן, לפני שהתעודה פועלת את פעולתה ומביאה לידי הקניית הנכס לרשות הפיתוח. גם לאחרונה, בבג"צ 8067/07 מחמוד ח'אלד כסאב נ' שר האוצר הביע בית המשפט העליון את עמדתו באותו אופן: "במסגרת ההפקעה הוצאה, כנדרש לפי סעיף 2 לחוק הרכישה, תעודה חתומה על-ידי שר האוצר, שלפיה נתקיימו תנאי ההפקעה. תעודת שר האוצר הינה ראייה מכרעת לעובדות שנקבעו בה... ולא ניתן היום, בחלוף למעלה מחמישים שנה, לחלוק על חוקיותה של ההפקעה." מסמכיםמקרקעיןחוק רכישת מקרקעים