מהי תקופת האחריות על ליקויי בניה ?

בת"א (חי) 24821/01 - קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל נאמר: "תקופת האחריות אין משמעה תקופת ההתיישנות. תקופת האחריות מתייחסת לגרימתם של ליקויים ולא לתביעה בגינם. אכן, ניתן לתבוע רק בגין נזקים שנגרמו בתקופת האחריות אך הסעיף אינו מייתר את האמור בחוק ההתיישנות. דהיינו, מותר לתבוע בתקופה הנקובה בחוק ההתיישנות רק בגין נזקים שנגרמו בתקופת האחריות. עקרונית, ניתן לתבוע גם תוך תשע וחצי שנים - שלוש שנות האחריות ועוד 6.5 שנות מירוץ ההתיישנות. בע"א 167/88 משה"ב חברה לשכון בנין ופיתוח בע"מ נ' שטרן, פ"ד מד(2)741 (1990) נדונה השאלה: "מאימתי מונים את מרוץ ההתיישנות לגבי זכות התביעה בנסיבות בהן חלה גם הוראת סעיף 4 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973" (שם, 745)". באותו עניין נפסק (מפי כב' השופט שי אלוני) כי בתביעות לתיקון ליקויי בנייה בנסיבות בהן חלה הוראת סעיף 4 לחוק המכר (דירות) תחל תקופת ההתיישנות ביום קבלת החזקה בדירה וכי אין לכרוך את מועד תחילתו של מרוץ ההתיישנות במשלוח הודעה בדבר אי התאמה לפי סעיף 4 לחוק. בע"א (ת"א) 2697/04 - אורלי גלמן נ' כהן פיתוח דרעד ( ב-25/12/2005) נאמר בס' 5 (ג) 2. כי: יש להבחין בין תקופת ההתיישנות ובין תקופת הבדק והאחריות התוחמות את אחריות המוכר על פי סעיף 4 לחוק המכר. הוראת סעיף 4(א)(2) לחוק המכר שעניינה אי התאמה קובעת כדלקמן: "4. (א)המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: (2) תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה"; "אלמלא הוראה זו היה על הקונה המבקש להסתמך על אי התאמה, להוכיח כי אי ההתאמה הייתה קיימת כבר במועד המסירה. הוראה זו, אשר הוספה בתיקון לחוק המכר משנת תש"ן, שוללת למעשה את אפשרותו של המוכר להוכיח כי אי התאמה לא היתה קיימת במועד המסירה ומטילה עליו אחריות לכל אי התאמה שנתגלתה במהלך תקופת הבדק, זולת אם יוכח כי היא נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה (א. זמיר "תיקון תש"ן לחוק המכר (דירות): צעדים עקלקלים בנתיב נכון" עיוני משפט יח, תשנ"ד, 201, 208). בכך, מיטיבה הוראה זו עם הקונה. ואולם, בהוראה זו אין כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, אשר תחל להימנות מיום מסירת החזקה- המועד בו ניתן היה לגלות בשקידה סבירה את אי ההתאמה. בה במידה אין מקום לזהות בין תקופות הבדק והאחריות ובין תקופת ההתיישנות (ראה לעניין זה גם את פסק דינה של השופטת א. פרוקצ'יה בת.א. ( מחוזי ירושלים) 164/93 כהן נ' רמט, חברה רשומה בישראל תק-מח 97(4) 802). " בניהשאלות משפטיותליקויי בניהתעודת אחריות / תקופת אחריות