תקיפת היטל השבחה

בבג"צ 7129/00 דון יחיא נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים פ"ד נד (5) 218, נפסק בין היתר לעניין הדרך לתקיפת היטל השבחה כי: "חילוקי דעות בנושא של היטל השבחה בין בעלי זכויות במקרקעין, לבין וועדה מקומית יכולים שילבשו שני פנים: אחד, חילוקי דעות בשאלה אם נתקיימו התנאים לחיוב בהיטל השבחה מעיקרו של דין, ושניים, אם היתה כלל השבחה במקרקעין עקב תוכנית פלונית, ומה גובהה של ההשבחה שנוצרה עקב תוכנית. לפתרונם של שני סוגים אלה של חילוקי דעות מורה אותנו סעיף 14 לתוספת השלישית...הקורא בסעיף 14 לכל אורכו ילמד לדעת כי הוראת סעיף 14 (ג) נועדה לקבוע פורום להכרעה הן בנושא חיוב בהיטל השבחה על דרך הכלל והן בנושא גובהו של ההיטל...הוראת סעיף 14 (ג) יוחדה גם לנושא עצם החיוב בהיטל והמחוקק מצא לנכון לקבוע את בית משפט השלום - דווקא אותו ולא כל בית משפט אחר - כפורום מתאים להכרעה בעצם החיוב בהיטל". (ר' גם: ה"פ 1038/01 רפי כהן חברה לבניין נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה כ"ס (8.5.02); עתמ 2235/06 שרבט נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה (27.5.07); ת"א (נת') 6720/05 ח.ל.גרינשטיין נ. עירית נתניה ואח' (6.9.06); ת"א (הרצ') 12-08-18901 אברהמי נ. עירית רמת השרון (9.9.09)). המחוקק לא הבחין בין עילות תקיפה מנהליות לבין עילות תקיפה אחרות. וביקש לייחד את הליכי הערעור בנושאים שפירט בסעיף 14 (ג) הנ"ל בכל הקשור להיטל השבחה לערכאה אחת בלבד, והיא בית משפט השלום שבאזור סמכותו נמצא הנכס". (ר' גם: ת"א (פ"ת) 2389/91 הבנק הבינלאומי נ. הוועדה המקומית הדרים (24.2.92); ה"פ (ת"א) 558/04 ירושלמי גילה נ. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז מרכז (25.1.05)). סעיף 14 (ג) לתוספת השלישית קובע בין היתר, כי החיוב בהיטל יוגש ערעור לביהמ"ש השלום "תוך 45 ימים מהיום שהודעה ההחלטה שעליה מערערים". המדובר אם כן בדרך ערעור ספציפית המאפשרת לנישום לחלוק על עצם הטלת החיוב ועל שיעורו. הלכה היא כי משנקבעו בחוק הליכים מיוחדים להשגה וערר ומועדים להגשתם, אין הנישום יכול להיזקק להליכי תביעה רגילים. (ר' ע"א 1130/90 מצות ישראל נ. עירית פ"ת פ"ד מו (4) 778, 782; בג"צ 764/88 דשנים וחומרים כימיים נ .עירית קרית אתא פ"ד מו (1) 793, 826-827; ע"א 367/85 מדינת ישראל נ. קיטאי פ"ד מא (3) 398; ע"א 2665/96 חברת החשמל לישראל נ. הוועדה המקומית פ"ד נב (4) 124, 142-143; ת"א (ראשל"צ) 2435/08 עירית פ"ת ואח' נ. דיבון ואח' (29.1.09)). אלימותהיטל השבחהתקיפה