המצאת תלושי שכר לעובד

עורך דין הלנת שכר 1. בעת הדיון המוקדם שנערך ביום 8/4/02, בפני כב' השופטת שפר, הודיע ב"כ הנתבע כי הוא ימציא לב"כ התובעים, תוך שבעה ימים מיום הדיון - העתקים מתלושי השכר של התובע. באותו יום, ניתנה גם החלטה על איחוד הדיון בשלושת התיקים וכן על חיובם של הצדדים להגיש את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. 2. ביום 19/5/02, ביקש ב"כ התובעים להאריך לו את המועד להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם התובעים, וזאת מהטעם שהוא טרם קיבל את תלושי המשכורת שהובטחו לו על ידי ב"כ הנתבע. הבקשה כללה גם בקשה להורות לב"כ הנתבע להמציא את התלושים המובטחים. בהחלטה שניתנה באותו יום, נאמר כי אם תלושי השכר לא יומצאו לב"כ התובעים עד ליום 26/5/02 - יימחקו כתבי ההגנה. 3. ביום 28/5/02, הודיע ב"כ התובעים כי תלושי השכר שהובטחו - טרם הומצאו לו. לפיכך, בהחלטה מיום 30/5/02 - נמחקו כתבי ההגנה. 4. לאחר מחיקת כתבי ההגנה, הגיש ב"כ התובעים בקשה (בש"א 1877/02) ליתן פסק דין בהעדר הגנה. אכן, אנו סבורים שבנסיבות הענין, כשבשל מחדל מצד הנתבע לא ניתן להתקדם בדיון בתובענה ובשל כך - נמחקו כתבי ההגנה - מוצדק יהיה לתת פסק דין בהעדר הגנה, על יסוד האמור בכתבי התביעה בלבד. 5. לפיכך, אנו מקבלים את התביעות ומחייבים את הנתבע לשלם לתובעים את האמור להלן: א. לתובע מס' 1, מר אליף יוסף (בתיק עב' 1723/01): (1) שכר חודש דצמבר 2000, בסך 950 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/1/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (2) שכר חודש ינואר 2001, בסך 5,000 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/2/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (3) שכר חודש פברואר 2001, בסך 4,500 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/3/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (4) שכר חודש מרץ 2001, בסך 2,500 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/4/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (5) הוצאות רכב בסך 10,600 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/4/01 ועד התשלום בפועל. ב. לתובע מס' 2, מר אליאס יוסף (בתיק ד"מ 2021/01): (1) שכר חודש דצמבר 2000, בסך 460 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/1/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (2) שכר חודש ינואר 2001, בסך 3,420 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/2/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (3) שכר חודש פברואר 2001, בסך 3,060 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/3/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (4) שכר חודש מרץ 2001, בסך 1,440 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/4/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. ג. לתובע מס' 3, מר וליד יוסף (בתיק ד"מ 2022/01): (1) שכר חודש ינואר 2001, בסך 2,950 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/2/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (2) שכר חודש פברואר 2001, בסך 500 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/3/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. (3) שכר חודש מרץ 2001, בסך 750 ₪, בצירוף פיצוי הלנת שכר, לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שיחושב החל מיום 1/4/01 ועד התשלום בפועל. למרות זאת, אם הנתבע ישלם את הסכום בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו - ייצא הנתבע ידי חובתו אם ישלם את השכר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, שיחושבו מאותו המועד ועד התשלום בפועל, ללא פיצוי הלנה. ד. לכל התובעים, ביחד ולחוד - הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 16/7/02, אם לא ישולמו קודם לכן, וזאת מבלי לגרוע מהחיוב בהוצאות שהוטל ביום 3/3/02. 5. נבהיר כי בענין סכומי הקרן, הפחתנו מכל תביעה סל של 800 ₪, בהתאם לדברי ב"כ התובעים בישיבה מיום 8/4/02. מאחר שב"כ התובעים לא מסר מתי שולם אותו חוב למכולת שבגינו מוצדק להפחית את סכום התביעה, הפחתנו אותו מהמועד המוקדם האפשרי (אצל תובעים מס' 1 ו-2 - ממשכורת חודש דצמבר 2000 ואצל תובע מס' 3 - ממשכורת חודש דצמבר 2000 וממשכורת חודש ינואר 2001). 6. עוד נבהיר כי בענין פיצוי ההלנה, הבאנו בחשבון את העובדה שלמרות שכתבי ההגנה נמחקו, היו לנתבע טענת הגנה (ששילם את הסכומים וכן בענין גובה השכר המגיע). על כן, החלטנו שאם הנתבע ישלם את השכר עצמו תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין - הוא לא יהיה חייב בפיצוי הלנה, אך אם לאו - תחול עליו גם חובת פיצוי ההלנה. תלוש שכר