אי התאמה חוק המכר

חוק המכר מציב בפני קונה המבקש להסתמך על אי התאמה בממכר שני תנאים: הראשון, לבדוק הממכר "מיד לאחר קבלתו". השני, להודיע למוכר על אי ההתאמה מיד לאחר מועד הבדיקה או לאחר שגילה אותה- לפי המוקדם מביניהם. פרק הזמן העומד לרשות הקונה, הן לעריכת הבדיקה והן להודעה, קצר מפרק זמן "סביר" ועל הקונה לבצעם "מיד" וללא דיחוי. סעיף 14(ב) מחמיר עם הקונה וקובע כי אם לא קיים במועד את נטל ההודעה על אי ההתאמה - אינו רשאי להסתמך עליה. לא למותר לציין כי נטל ההוכחה לעניין הודעה במועד מוטל על הקונה. סעיפים 13 ו-14 לחוק המכר, תשכ"ח - 1968. הסעיפים מורים כדלהלן: "13. (א) על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו. (ב) הוסכם על הובלת הממכר, על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד, ואם הועבר הממכר למקום אחר בלי שהקונה בדק אותו והמוכר ידע או היה עליו לדעת על אפשרות של העברה כזאת - מיד לאחר שהגיע הממכר למקום האחר. (ג) על המוכר לתת לקונה, לפי דרישתו, הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני המועדים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). 14. (א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר. (ב) לא הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן (א), אין הוא זכאי להסתמך עליה." אי התאמה (חוק המכר)עסקת מכר