חובת הזהירות של הבנק כלפי הלקוח

אחת החובות שהבנק חב ללקוחו הינה חובה הנדרשת מתוך חובת הזהירות הכללית שבין "שכנים". בגדרי החוזה שביניהם אמור בנק למלא אחר הוראות לקוחו ולעשות פעולות אחרות כאשר בביצוען על הבנק לנהוג בזהירות ראויה בשמירה על האינטרסים של לקוחו (ראה בדנ"א 1740/91, שם). הלכה היא כי בנק חב ללקוחו חובות נאמנות שהיקפן, מעל לרמה הבסיסית הכללית, משתנים ממקרה למקרה ומושפעים "מטיב היחסים בין הבנק ללקוח, ממידת מעורבותו של הבנק במערכת יחסים זו ומגורמים משתנים נוספים, שכן במערכת היחסים שבין הבנק ללקוח מתבצעות פעולות רבות ומגוונות, ולאורן משתנה גם היקף חובתו של הבנק" (ראה ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות בע"מ נ' צבאח, מיום 11/4/94). בין חובות הבנק ללקוחו קיימים, בין היתר, החובה לגילוי נאות, החובה לנהוג בתום לב, חובת אמון וזהירות. יחסים בין בנק ללקוח הם בראש ובראשונה יחסים חוזיים. חובות האמון והזהירות המיוחדות שביחסי בנק-לקוח, מקורה הן מכוח דיני החוזים והן מכוח דין הרשלנות שבדיני הנזיקין (ראה דברי כב' השופט חשין בדנ"א 1740/91 בנק ברקליס נ' שרגא פרוסט, מיום 9/9/93). יחסי בנק-לקוח הינם יחסים מיוחדים החורגים באופיים מחוזה מסחרי רגיל. חבותו של הבנק ללקוחו עשויה להשתנות בסוגי פעילויות שונים כאשר "בראש ובראשונה, ייקבעו היחסים שבין הבנק לבין הלקוח על-פי החוזה שנכרת ביניהם, ובגדרי אותו חוזה תיכלל מערכת יחסים ספציפית שנוצרה בין הצדדים ותינתן הדעת לעובדות או לאירועים ספציפיים המייחדים אותה מערכת ואשר עשויים ליטול חלק בקביעת חובת הבנק כלפי לקוחו" (ראה בדנ"א 1740/91, שם). מנגד, לבנק אינטרס המקרין לציבור כולו והוא שמירה על יציבותו הכלכלית והקפדה על גביית חובות לקוחותיו (ראה בעניין ע"א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, מיום 18/2/10): "אינטרס ראשון במעלה של הבנק - ובאופן ישיר של הציבור כולו - הינו בשמירת יציבותו הכלכלית, תוך הקפדה על גביית חובות הלקוחות והמנעות מהחשפות למשברי נזילות (ר' ע"א 1304/91 טפחות - בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז(3) 309, 328 (1993); ע"א 636/89 ד"ר כחולי נ' בנק ברקליס-דיסקונט בע"מ, פ"ד מה(3) 265 (1991); דנ"א 1740/91 בנק ברקליס-דיסקונט בע"מ נ' פרוסט קוסטמן, פ"ד מז(5) 31 (1993)). אינטרס זה של הבנק, ושל הציבור, מהווה שיקול חשוב ביותר במכלול הנסיבות בהן ייבחן החוזה האחיד שבין הבנק ללקוחות, ומרכיב משמעותי באיזון הנדרש לצורך הקביעה אם תניה פלונית שבחוזה עולה כדי תנאי מקפח אם לאו". (בעניין חובות בנק לקוח ראה גם בספרו של ר. בן אוליאל, דיני בנקאות, חלק כללי, תשנ"ו- 1996, מעמ' 68 ואילך, בספרו של ג. נרקיס, מ. מור, חובות החלות על הבנקים, חלק א', תשס"ב-2002, מעמ' 63 ואילך). בנקחובת הזהירותחובת הזהירות של הבנקלקוחות