ועדת מינהל השירות - פסילת מועמדות של גזבר

1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופטת עידית איצקוביץ ונציגי הציבור מר מוחמד אבו אחמד ומר יצחק תלם; ס"ע 36265-09-11), בו התקבלה תביעת המשיב 1 (להלן- המשיב) למתן סעד הצהרתי לפיו הוא מונה כדין למשרת גזבר המשיבה 2, המועצה המקומית עין מאהל (להלן- המועצה) ובוטלה החלטת ועדת מינהל השירות במשרד הפנים לפסול את מועמדותו מלכהן כגזבר בשל קרבתו המשפחתית למהנדס המועצה. הבקשה מתמקדת בסעד ההצהרתי, היינו במינוי המשיב לתפקיד גזבר המועצה ואיוש המשרה. הרקע לבקשה 2. בחודש ספטמבר 2010 פורסם מכרז לאיוש משרת גזבר המועצה. למכרז ניגשו שלושה מועמדים וביניהם המשיב. ביום 17.1.11 התכנסה ועדת הבחינה ודנה בעניינם של המועמדים. הועדה הודיעה למשיב כי מינויו יהיה מותנה באישורה של ועדת מינהל השירות למועצות המקומיות והאזוריות במשרד הפנים (להלן- ועדת מינהל השירות). 3. בחודש ינואר 2011 התקבל במשרד הפנים מכתבו של חבר המועצה, בו הלין על כך שמינויו של המשיב הינו פוליטי, שכן דודו חבר מועצה בקואליציה ולראש המועצה יש בו אינטרס. עוד נטען במכתב כי קיים ניגוד עניינים במינוי זה, שכן מהנדס המועצה הוא אח של אשת המשיב. בעקבות מכתב זה, פנה מנהל כח אדם ומכרזים ברשויות המקומיות במשרד הפנים למועצה, וביקש את תגובתה לנטען. בנוסף, התבקשה חוות דעת משפטית בעניין. 4. בתשובתה טענה המועצה, בין השאר, כי ועדת הבחינה הבהירה למשיב כי אם יבחר על ידה לתפקיד, מינויו יהיה כפוף לאישור ועדת מינהל השירות במשרד הפנים, אשר אמורה לבחון את שאלת קיומו של ניגוד עניינים. עוד צויין במכתב כי לדידו של היועץ המשפטי של המועצה, הקרבה המשפחתית בין המשיב למהנדס המועצה אינה מביאה לניגוד עניינים. 5. ביום 20.2.11 פנה משרד הפנים למועצה והבהיר כי אין מניעה להמשיך בהליכי המכרז, אך הודגש, כי אם יבחר מועמד שהינו קרוב משפחה של אחד מנבחרי או עובדי המועצה, הרי שבחירתו מותנית באישור ועדת מנהל השירות. ביום 1.3.11 התכנסה ועדת הבחינה בשנית ובחרה במשיב כמועמד המתאים, ברוב של שלושה מול אחד. במקביל נשלחו מכתביהם של ראש המועצה ושל היועץ המשפטי למשרד הפנים לצורך קבלת אישור המינוי של המשיב. 6. ביום 3.5.11 התכנסה ועדת מנהל השירות והחליטה שלא לאשר את העסקתו של המשיב במועצה. ועדת מינהל השירות קבעה, בין היתר, כי "...מדובר בתפקיד בכיר ברשות המקומית לו קשר הדוק עם עבודת המהנדס קרוב משפחתו של המועמד. קרבה זו אינה ניתנת להסדרה בכל צורה שהיא. מכרזים רבים ברשויות מקומיות מנוהלים על ידי מחלקת ההנדסה של הרשות ומלווים תקציבית על ידי מחלקת הגזברות. קרבת משפחה בין שני תפקידים אלו לא תיתכן ולא ניתנת להסדרה בדרך אחרת". 7. בעקבות החלטה זו, הגיש המשיב בבית הדין האזורי בנצרת תביעה נגד המועצה ומשרד הפנים (להלן- המדינה), בה עתר להצהיר כי בחירתו למשרת גזבר במכרז פומבי שפרסמה המועצה הינה כדין וכי החלטת ועדת מינהל השירות שלא לאשר את מינויו למשרה מפאת קרבה משפחתית למהנדס המועצה- דינה להתבטל. 8. בית הדין האזורי קיבל את התביעה והצהיר כי המשיב מונה כדין למשרה של גזבר המועצה, בהתאם להחלטה של ועדת בחינה מיום 1.3.11. כפועל יוצא מכך הורה בית הדין על ביטול החלטת ועדת מינהל השירות במשרד הפנים לפסול את מועמדותו של המשיב מלכהן כגזבר המועצה בשל קרבתו המשפחתית למהנדס המועצה, זאת מן הטעם שנתנה בחוסר סמכות ולא כדין. 9. המדינה הגישה ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בית הדין האזורי, בהחלטה מיום 2.5.12, דחה את הבקשה ומכאן הבקשה לעיכוב הביצוע שלפנינו. 10. המדינה ביקשה לעכב את ביצועו של פסק הדין, באופן שהמשיב לא ייכנס לתפקידו כגזבר המועצה, זאת עד להכרעה בערעור. לטענת המדינה, סיכוייה לזכות בערעור טובים, שכן בפסק הדין נפלו טעויות משפטית מהותיות, שיצדיקו את התערבות ערכאת הערעור. בקשר לכך נטען, בין היתר, כי טעה בית הדין האזורי בדחיית טענותיה של המדינה לעניין פרשנות המושג "יחסי כפיפות", המופיע בסעיף 107 לצו המועצה המקומית, וקבע שמדובר בהרחבה אסורה. לטענת המדינה, בית הדין נמנע מלהתייחס לטענותיה, כי האיסור להעסיק קרובי משפחה נובע גם מהעיקרון הכללי שאוסר על רשות מנהלית להיקלע למצב של ניגוד עניינים, וסמכות משרד הפנים לבטל את המינוי הינה מכוח סמכותו הרגולטורית הכללית על פעולות הרשויות המקומיות. לטענתה, הפרשנות צריכה להיות בהתאם לתכלית ההוראה, אך אינה יכולה להביא להרחבה שהיא כנגד לשון ההוראה וכנגד כוונת המחוקק, שיכול היה לאסור במפורש עבודה של קרובי משפחה בתוך הרשות, כפי שעשה לגבי עובדי המדינה, אך בחר שלא לעשות כן. לטענתה, בית הדין קבע למעשה כי שתיקת המחוקק מצמיחה הסדר שלילי המתיר עבודת גיסים בשני תפקידי מפתח בהנהלת המועצה- גזבר ומהנדס- הממלאים תפקידים סטטוטוריים על פי דין. לטענת המשיבה, מדובר במצב מובהק של ניגוד עניינים אסור, אשר עלול לגרום לרשות המקומית ולתושביה נזק בלתי הפיך ולתקנת הציבור בכללותה. 11. המדינה הוסיפה וטענה כי הנזק שיגרם לציבור כתוצאה מכניסת המשיב לתפקיד, עולה על הנזק שעלול להיגרם למשיב, ככל שייגרם, מאי כניסתו לתפקיד לאלתר. בקשר לכך נטען כי המשיב הוא רואה חשבון בהכשרתו, בעל מקצוע המביא לו הכנסות, לא רק במסגרת עבודתו כגזבר במועצה. בנסיבות אלה, כך לטענת המדינה, מאזן הנוחות נוטה לטובתה. המדינה הוסיפה וטענה כי ככל שיתקבל הערעור, חילופי גזברים ברשות עשוי לפגום בתפקודה ובפעולתה של המועצה ותושביה. בקשר לכך נטען כי לפני כשבעה חודשים מונה רו"ח באהא אגבריה למ"מ גזבר הרשות המקומית ולדעת משרד הפנים, הלה מבצע עבודתו נאמנה. כן נטען כי, לדעת משרד הפנים, ניסיונו של רו"ח אגבריה נותן מענה הולם לבעיות הכספיות של הרשות וכי לאחרונה גיבשה הרשות תכנית הבראה ובידי רו"ח אגבריה לסייע בידי ראש המועצה להוביל ליישום התוכנית ולהבראת הרשות. 12. המשיב התנגד לבקשה. לטענתו, סיכויי הערעור קלושים, שכן פסק הדין מפורט ומנומק כראוי ואין מקום להתערב בו. לטענתו, עמדת המדינה לקיום ניגוד עניינים לא הוכחה. אשר למאזן הנוחות, טען המשיב כי ימלא את התפקיד במקצועיות וביושר ועל כן אין כל מניעה לכניסתו לתפקיד. 13. אף המועצה התנגדה לבקשה והצטרפה לאמור בתגובת המשיב. המועצה טענה כי לא קיים כל חשש לניגוד עניינים במינויו של המשיב לתפקיד גזבר אליו נבחר כדין, מאחר והמשיב הוא אדם מוערך ואמין ומאחר ובמועצה מתפקדים שני מורשי חתימה נוספים - ראש המועצה וחשבה המלווה- וחתימתם נחוצה לצורך הכשרת כל התחייבות כספית של המועצה. עוד נטען כי עיכוב כניסתו של המשיב לתפקיד יגרום לפגיעה בתפקודה של המועצה אשר נמצאת בעיצומה של תוכנית הבראה וישנה חשיבות רבה לכניסתו המיידית של הגזבר הקבוע לצורך שיפור המצב הניהולי והתפקודי של המועצה. בנסיבות אלה, כך לטענת המועצה, דחיית הבקשה תגרום למשיב נזקים בלתי מידתיים ובין היתר תפגע בהשתלבותו בעבודה ובתפקודו המקצועי. 14. הכרעה הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל, במיוחד כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על המבקש, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח כי המבקש לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעור (ע"א 9296/03 עזרא אהרוני - יוסף מנשה ואח', פ"ד נח (2) 301, 305-304). 15. לאחר שנתנו דעתנו לכלל נסיבות המקרה, לפסק הדין של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי בשלב זה יש להיעתר לבקשה. כמו כן יש לקבוע את הערעור לשמיעה במועד קרוב. כפי שעולה מהעובדות, החל משנת 2009 מכהנים במועצה מספר ממלאי מקום לגזבר והמשיב טרם נכנס לתפקידו. אכן, חילופי גזברים במועצה פוגעים בפעולתה של המועצה ותושביה, במיוחד לאור העובדה שהמועצה נמצאת בעיצומה של תוכנית הבראה. עם זאת, כניסת המשיב לתפקיד גזבר המועצה עד להכרעה בערעור, כאשר לא ידוע אם בסופו של דבר הוא ימשיך לכהן בה, תקשה על החזרת המצב לקדמותו ותפגע במרקם יחסי העבודה במועצה ובתפקודה. זאת בהתחשב בכך שלפני כשבעה חודשים מונה רו"ח חדש לתפקיד מ"מ גזבר המועצה, אשר מבצע עבודתו נאמנה. כמו כן, טענות המדינה ראויות להתברר בערעור גופו, שכן על פני הדברים הן בעלות משקל ולא ניתן לקבוע בשלב זה ולו לכאורה, כי סיכויי ערעורה משוללי יסוד. לדעתנו, במאזן הנוחות שבין הצדדים, הנזק שייגרם לציבור מכניסתו של המשיב לתפקיד לאלתר, עולה על הנזק שייגרם למשיב אם כניסתו לתפקיד תידחה עד לאחר ההכרעה בערעור, ככל שהערעור יידחה. משאלה פני הדברים, דין בקשת המדינה לעיכוב ביצוע פסק הדין להתקבל. 16. סוף דבר - הבקשה מתקבלת כאמור בסעיף 14 לעיל. פסיקת בית הדין האזורי לפיה המשיב יאייש את תפקיד גזבר המועצה מעוכבת עד להכרעה בערעור. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בערעור. בנסיבות העניין אנו מורים על הקדמת הדיון בערעור גופו. גזברות