תשלום צו להוצאות כתנאי להגשת תביעה חדשה

תשלום הוצאות כתנאי להגשת תביעה חדשה 1. בדיון שהתקיים ביום 1/2/12, עתרה הנתבעת לדחות את התביעה בתיק שבכותרת בשל טענת התיישנות. 2. עוד עתרה הנתבעת, להתנות את המשך ההליכים בתיק בתשלום הוצאות בסך 2,000 ₪ שנפסקו לטובתה במסגרת תובענה אחרת שהגישה התובעת נגדה (להלן:"התביעה הראשונה"), תובענה אשר התייחסה לאותם רכיבי תביעה בתיק דנן, ונמחקה בסופו של יום בהסכמת הצדדים. 3. ב"כ התובעת ביקשה במעמד הדיון לדחות את המענה לטענותיה של הנתבעת, ולהשיב את טענותיה בכתב. 4. בתגובתה אשר הגישה התובעת לבית הדין, טוענת היא כי אין כל מקום להיעתר לדרישת הנתבעת לתשלום הוצאות, שכן רכיבי התביעה דנן שונים מאלה שעתרה להם במסגרת התביעה הראשונה. 5. עוד טוענת התובעת, כי במסגרת הסכמתה למחיקת התביעה הראשונה, לא ויתרה היא על זכותה לתבוע את הסכומים להם היא זכאית על פי דין, ואין כל זכות לנתבעת לדרוש תשלום הוצאות כפי שביקשה. 6. בנוגע לטענת ההתיישנות טענה התובעת, כי הייתה לנתבעת הזדמנות קודמת לטעון טענה זו ומשלא עשתה כן, הרי שיש לדחות את טענתה. 7. במסגרת השלמת טיעוניה, טענה הנתבעת כי התובעת ידעה היטב כי במסגרת הסכמת הצדדים, התנאי להגשת תביעה חדשה כנגדה הינו תשלום הוצאות בסך 2,000 ₪. 8. עוד ציינה הנתבעת, כי התובעת לא ציינה בטיעוניה כי התביעה דנן, הוגשה לאחר שתביעות קודמות שהגישה התובעת בגין אותם רכיבים נמחקו, ולפיכך יש להשית עליה הוצאות בטרם בירור טענותיה. דיון והכרעה 9. מקורה של תביעה זו הינו תיק ס"ע 51935-07-10, שם הגישה התובעת יחד עם עוד 61 תובעות אחרות, תביעה כנגד הנתבעת ואח', לתשלום הפרשי שכר עבודה ותשלום בגין פגיעה בזכויות סוציאליות. 10. במהלך הדיון שהתקיים ביום 10/7/11 בפני כב' הרשם פרנקל, הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של פסק דין ולפיהן: "א. התביעות נמחקות, כרגע ללא צו להוצאות. ב. אם תוגש על ידי מי מהתובעות בעתיד תביעה חדשה, העירייה תעמוד על הוצאות בגין התיק הנוכחי ובכלל זה התייצבות לשלושה דיונים מקדמיים ומחיקת רכיבים משמעותיים מכתב התביעה. העירייה תוכל לטעון טענותיה אף לפני הגשת כתב ההגנה בתביעה, אם תוגש. ג. אם תוגש על ידי מי מהתובעות בעתיד תביעה שתכלול רכיב שנמחק מכתב התביעה הנוכחי, בנוסף לאמור בסעיף הקודם, תנאי להגשת תביעה יהיה תשלום הוצאות בסך 2,000 ₪ שתשלם כל תובעת לנתבעת כתנאי להגשת התביעה. למעט רכיב הוצאות הנסיעה אשר נמחקו ביום 1/7/11 על ידי בית הדין, כאשר רק תובעת שעבדה בגן מחוץ לביתה תהיה רשאית לתבוע בגין רכיב זה. ככל שהעירייה שילמה הוצאות נסיעה לתובעת שעבדה בגן בביתה, התובעת תשיב כספים אלו לעירייה. אין באמור משום ויתור על טענות נוספות של מי מהצדדים. ד. אנו מבקשים מבית הדין לתת תוקף של פסק דין לבקשה למחיקה." 11. לאור ההסכמות הדיוניות אליהן הגיעו, הרי שלא מצאתי מקום לדחות את בקשת הנתבעת לתשלום הוצאות, שכן תנאי זה היה חלק בלתי נפרד אליו הסכימה התובעת, עת נתנה את הסכמתה. 12. הדרישה לביטול הוצאות הינה דרישה בחוסר תום לב וחותרת תחת ההסכמה אליה הגיעו הצדדים. 13. באשר לטענת ההתיישנות, הרי שאף טענה זו חותרת תחת הסכמת הצדדים, שכן הצדדים סיכמו כי התובעת תוכל להעלות טענותיה פעם נוספת וזאת כאמור בכפוף לתשלום הוצאות, ובהסכמה זו נתנה הנתבעת אף היא את הסכמתה לבירור התובענה. 14. למעלה מן הצורך, אציין כי הנתבעת לא פירטה כראוי את טענתה בנוגע להתיישנות, שכן באופן בו הועלתה הטענה מתייחסת הנתבעת להתיישנות של כלל רכיבי תביעה, על אף שבנוגע לחלקם טרם חלפה תקופת התיישנות. 15. לאור האמור לעיל, הריני מקבל את טענת הנתבעת בנוגע לתשלום הוצאות ודוחה את הטענה להתיישנות. 16. התובעת תשלם 2,000 ₪ לנתבעת וזאת עד ליום 23/5/12. 17. ככל שלא ישולמו ההוצאות - התביעה תימחק. 18. ב"כ הנתבעת ימסור הודעה מתאימה לבית הדין. צו להוצאותצווים