נדחתה בקשה להכרה בתואר זר

1. לפני בקשת התובע להורות לנתבעת להכיר בתואר שקיבל מאוניברסיטת המזרח הקרוב (NEAR EAST UNIVERSITY, להלן - האוניברסיטה) הנמצאת בצפון קפריסין, כשקול לתואר אקדמי ישראלי לצרכי תנאי שכר ועבודה, או לפחות להתעלם מהשיקול המדיני בעניין. 2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו: א. התובע הינו בוגר האוניברסיטה, הממוקמת בצפון קפריסין, באיזור הנשלט על ידי תורכיה (נספח א' לכתב התביעה). ב. ליד משרד החינוך פועל גף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל (להלן - הגף להערכת תארים). תפקידו של הגף להערכת תארים הינו להעריך את שקילותם של תארים אקדמיים אשר התקבלו מחוץ לישראל, לתארים המקבילים ממוסדות ישראליים מוכרים, לצורך דירוג שכר והטבות אחרות שלהם זכאים עובדים בשירות המדינה. ג. התובע הגיש בקשה להערכת תואר לגף להערכת תארים ביום 6.9.06 (נספח א' לכתב ההגנה). ד. ביום 19.9.06 הודיע הגף להערכת תארים לתובע כי הגף לא יוכל לטפל בבקשתו, שכן המוסד שבו למד אינו מופיע ברשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בקפריסין (נספח ב' לכתב ההגנה). טענות התובע כי שם האוניברסיטה מופיע ברשימת האוניברסיטאות הבינלאומיות של אונסקו, וכי האוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה התורכית נדחו (נספחים ג' ו-ד' לכתב ההגנה). ה. החלטת מועצת הביטחון 541 משנת 1983 אינה מכירה ברפובליקה התורכית של צפון קפריסין כבישות עצמאית. 3. התובע טוען כי החלטה מועצת הביטחון 541 משנת 1983, הקובעת כי ההכרזה על עצמאות קפריסין התורכית אינה חוקית, והקוראת לכל המדינות שלא להכיר בה, אינה מתייחסת להכרה במוסדות להשכלה גבוהה המצויים שם, מה גם שאין להחלטה זו תוקף מחייב בישראל. ההחלטה קיימת אך ורק משום שמשרד החוץ החליט לאמצה, ונסמך עליה בקביעה כי האוניברסיטה אינו מוסד מוכר על ידי הרשויות המוסמכות לכך בארצו. שמה של האוניברסיטה מופיע גם בספר האוניברסיטאות של אונסקו. בקשת התובע להכרה בתואר שרכש נדחתה לא בשל רמתה האקדמית של האוניברסיטה, אלא בשל שיקולי מדיניות חוץ. החלטת הגף להערכת תארים פוגעת בחופש העיסוק של התובע. 4. בראשית טיעוניה טוענת הנתבעת כי הצדדים הסכימו שהתיק ידון על פי סיכומים בכתב. משכך, אין להתיר לתובע להרחיב חזית, ולצרף לסיכומיו מסמכים שהינם בגדר ראיות חדשות, הנוגדות את ההסכמה בין הצדדים. לגופו של עניין טוענת המשיבה כי החלטת הגף להערכת תארים התקבלה כדין, היא סבירה וראויה, ואין כל מקום להתערב בה. מוסיפה המשיבה עוד כי החלטת הגף להערכת תארים מבוססת על הדרישה בהוראה 24.212 לתקשי"ר ולכלל ב1 לכללי רכלבסקי, הקובעים כי תנאי ראשון והכרחי להערכת תואר אקדמי הינה שהוא ניתן על ידי מוסד המפוקח ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות בארצו. האוניברסיטה אינה עומדת בתנאי זה. 5. בדיון המוקדם ביום 16.3.10 הודיעו הצדדים כי הם מוותרים על הבאת ראיות, ומבקשים כי התיק ידון על פי סיכומים בכתב ועל פי כלל החומר המצוי בתיק. משויתרו הצדדים על הבאת ראיות, תצטמצם ההכרעה בתיק זה לשאלה המשפטית האם על הנתבעת להכיר בתואר שרכש התובע באוניברסיטה כשקול לתואר ראשון אקדמי ישראלי לצרכי דירוג שכר. זהו צידה האחר של השאלה האם החלטת הגף להערכת תארים, שהינה החלטה מינהלית, עומדת באמות המידה שנקבעו לבחינתה של החלטה מעין זו. התובע ביקש לצרף מכתב של המשרד להגנת הסביבה שבו נדרש, לצורך הגשת מועמדות למכרז, להמציא אישור משרד החינוך על לימודי חוץ. מסמך זה אינו רלבנטי למחלוקת בין הצדדים בענייננו, שכן כאמור בתיק זה תידון השאלה האם החלטת הגף להערכת תארים עומדת באמות המידה הנדרשות מהחלטה מסוגה. 6. הוראה 24.212 לתקשי"ר קובעת כי: "יראו עובד כבעל השכלה אקדמית מושלמת... רק אם הוא בעל תואר ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9... או אם הוא בעל תואר ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, ובלבד שמוסד כאמור מפוקח אקדמית ומדעית על ידי הרשויות המוסמכות לכך בארץ פעולתו" (ההדגשה הוספה ד.פ.) ועדה בינמשרדית שמונתה כדי לקבוע כללים לשקילת תואר ראשון ותואר שני, ובראשה עמד הממונה על השכר דאז, מר יובל רכלבסקי, פרסמה את כלליה ביום 1.8.00 (להלן - כללי רכלבסקי). כלל ב1 בכללים אלה קובע כי: "תנאי ראשון והכרחי להערכת תואר אקדמי של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל ושל בוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל הינו היותו של המוסד להשכלה גבוהה מחו"ל מוכר ע"י הרשויות המוסמכות לכך בארצו, וזאת בהתאם לכללים הקבועים באמנות בינלאומיות" (ההדגשה הוספה ד.פ.). האוניברסיטה אינה עומדת בכלל זה, שנקבע הן בתקשי"ר והן בהנחיות שנקבעו לפעילותו של הגף להערכת תארים, שכן האוניברסיטה אינה מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות לכך בקפריסין. לפיכך כדין נדחתה בקשת התובע להכיר בתואר שקיבל כשקול לתואר אקדמי ממוסד ישראלי. הגף להערכת תארים פעל בהחלטתו זו על פי התקשי"ר והקריטריונים שנקבעו בכללי רכלבסקי. ככלל על רשות מינהלית לפעול על פי הנחיותיה, וסטיה מהן תיעשה רק אם נפל פגם בהנחיות, או שהוצגה סיבה כבדת משקל המצדיקה זאת. בענייננו לא התמלא אף לא אחד מן הכללים המצדיקים סטיה מן ההנחיות, אשר מתיישבות היטב גם עם הוראות התקשי"ר. התובע טוען כי האוניברסיטה מוכרת על ידי הרשויות בתורכיה. החלטת מועצת הביטחון 541 משנת 1983 אינה מכירה ברפובליקה התורכית של צפון קפריסין כבישות עצמאית, ומשהחליט משרד החוץ לאמץ החלטה זו, יש לנהוג על פיה, במיוחד כאשר מדובר ברשות מרשויות המדינה. אין כל פסול בכך שהגף להערכת תארים פועל על פי מדיניות שנקבעה על ידי משרד החוץ, ואין מדובר כלל ועיקר בשיקול זר. 7. התובע טוען עוד כי אין כל טענה כי הרמה האקדמית של האוניברסיטה אינה עונה על דרישות הגף להערכת תארים. כפי שהובהר לעיל בתיק זה לא התקיים הליך של שמיעת ראיות. לפיכך לא הובאו לפנינו ראיות כלשהן לגבי רמתה האקדמית של האוניברסיטה. משנקבע כי האוניברסיטה אינה עונה על התנאי הבסיסי שעל פיו מוענק אישור שקילות, והוא "שמוסד כאמור מפוקח אקדמית ומדעית על ידי הרשויות המוסמכות לכך בארץ פעולתו" (סעיף 24.212 לתקשי"ר, סעיף 6 לעיל). גם הטענה כי שם האוניברסיטה מופיע בספר האוניברסיטאות המוצא על ידי אונסקו תחת מדינת תורכיה, אין בה כדי לסייע לתובע, מה גם שלא הובהר מה טיבו של אותו ספר, ומה הם הקריטריונים לבחירת האוניברסיטאות המופיעות בו. לנוכח האמור לעיל עומדת החלטת הגף להערכת תארים באמות הנדרשות מהחלטה מנהלית. ההחלטה ניתנה על פי הקריטריונים שנקבעו לפעילות הגף, ועל פי הוראות התקשי"ר, ולא נפל בה פגם כלשהו. 8. יש לדחות גם את טענת התובע כי החלטת הגף להערכת תארים פוגעת בחופש העיסוק שלו. התובע בחר ללמוד דווקא באוניברסיטה מטעמיו הוא. לא הובהר מדוע בחר דווקא באוניברסיטה זו ללימודיו, כאשר ניתן ללמוד לימודי הנדסה באוניברסיטאות רבות אחרות בארץ ובחו"ל. כמו כן היה על התובע לברר מבעוד מועד אם האוניברסיטה מוכרת על ידי הגף להערכת תארים. יתר על כן, אין כל פגם בכך שהנתבעת בוחרת להתנות קבלת תואר המוענק מאוניברסיטה מחו"ל בתנאים שונים. כידוע רמתן של האוניברסיטאות המדינות השונות אינה אחידה, ומשלא הוכרה האוניברסיטה על ידי המדינה שבה היא נמצאת, קיים חשש, כפי שהובהר לעיל, כי רמת הלימודים באוניברסיטה אינה עונה על אמות המידה הנדרשות. סוף דבר - התביעה נדחית. התובע ישלם הוצאות הנתבעת בסך של 2,000 ₪. ניתנה היום, כ' ניסן תשע"א, 24 אפריל 2011, בהעדר הצדדים. השכלה גבוהההכרה בתואר / שקילות לתואר