ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

עורך דין תביעות ביטוח פסק דין עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המשיב, המוסד לביטוח לאומי, מיום 14.7.03, לפיה נדחתה על הסף הצעת העותרים למכרז. עניינו של המכרז בקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למוסד לביטוח לאומי על-ידי משרדי עורכי-דין בתחום תביעות השיבוב של המוסד, על-פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. במכרז נקבעו מספר תנאי סף שחייבים היו, על-פי תנאי המכרז, להתקיים במציעים. התנאי הנוגע לענייננו הוא זה שנקבע בסעיף 3 לתנאי המכרז, לפיו: "המציע ועורכי הדין במשרדו אינם מייצגים ולא ייצגו בשנתיים האחרונות ולא ייצגו, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין". תנאי זה נועד, כפי שמסביר ב"כ המוסד לביטוח לאומי, למנוע אצל המציעים מצב של ניגוד עניינים, בו ייצג עו"ד את המוסד לביטוח לאומי בתביעת שיבוב שיגיש נגד חברת ביטוח אותה הוא מייצג. ביום 3.6.03 הגישו העותרים את הצעתם למכרז. בסעיף 10 להצעה, בתשובה לשאלה "האם מי מעורכי הדין במשרד מייצג ו/או ייצג בשנתיים שקדמו לחתימת שאלון זה, ודרך קבע, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין", השיבו העותרים: "לא". עם זאת, העותרים הוסיפו וציינו בהמשך לאותה תשובה, כי: "משרדנו מייצג את הראל חברה לביטוח בע"מ ב'תביעות פח' בלבד בהיקף קטן, זה מספר שנים. איננו מייצגים את 'הראל' בתביעות נזיקין, נזקי גוף ואין כל מניעה למשרדנו מלהגיש נגד 'הראל' תביעות לנזקי גוף או תביעות שיבוב לפי מכרז זה". ביום 14.7.03 נפתחו המעטפות ובהן ההצעות שהוגשו למכרז על-ידי ועדת משנה של ועדת המכרזים, בה נטלו חלק יו"ר הועדה, השופט (בדימוס) ש' ברנר ושניים מחבריה, המשנה למנכ"ל המוסד, עו"ד מ' סעדון, וסגנית היועצת המשפטית של המוסד, גב' ר' טננהויז. בפרוטוקול המתייחס לעותרים נאמר, במסגרת "הערות": "מייצגים חברת ביטוח". המלצת ועדת המשנה הייתה, כי "לא ניתן להמשיך בהליך המכרז במעטפה זו". ביום 3.8.03 התכנסה ועדת המכרזים והחליטה, בין היתר, לפסול שש הצעות, לפנות במכתבים להבהרת פרטים לשמונה מציעים, וממציעים נוספים (27), שבהצעתם חסרו אישורים או הצהרות על-פי סעיף 10 למפרט המכרז או שלא צירפו אישור תקף על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה, לדרוש מתן הבהרות או המצאת האישורים החסרים. הצעתה של העותרת אינה נופלת בגדר ההצעות דלעיל (שנפסלו או שבעליהן נדרשו ליתן הבהרות או לצרף אישורים). עוד נקבע באותה החלטה, כי "על-פי המלצת יו"ר הועדה, הועדה החליטה כי לכל המציעים שהצעותיהם לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז, יישלחו הודעות על פסילת הצעותיהם". ועדת המכרזים לא קבעה באותה החלטה באופן מפורש מי הם אותם מציעים שהצעותיהם "לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז". ביום 7.9.03 הודיע המשיב לעותרים כי ועדת המכרזים המיוחדת של המוסד לביטוח לאומי החליטה שלא לבחור בהצעתם. אין חולק על כך שהצעת העותרים נפסלה בשל כך שאלה ייצגו חברת ביטוח. העותרים מעלים בעתירתם שתי טענות נגד החלטת ועדת המכרזים. הטענה האחת היא, כי הגוף היחידי שהיה מוסמך לדחות הצעות הוא ועדת המכרזים, בעוד שבפועל הצעתם לא נדחתה על-ידי ועדת המכרזים אלא על-ידי גוף אחר, כנראה ועדת המשנה שפתחה את המעטפות והמליצה שלא לקבל את הצעתם. הטענה השניה היא, שלא היה מקום לפסול את ההצעה בגין "תביעות הפח" שבהן מייצגים העותרים, בהיקף קטן, את חברת הביטוח "הראל". זאת, לפי הטענה, משום שתנאי הסף שבמכרז התייחס אך ורק לייצוג חברות ביטוח בתביעות נזקי גוף ולא לתביעות בגין נזקי רכוש. לגבי הטענה הראשונה, טוען המשיב בתשובתו, כי הועדה ל"פתיחת מעטפות" רק מיינה את הצעות המציעים והמליצה לפסול את ההצעות שלא עמדו בתנאי המכרז. אולם, ההחלטה על הפסילה עצמה נפלה מלפני ועדת המכרזים בישיבתה מיום 3.8.03, והיא זו אשר החליטה על פסילתם של המציעים שהצעותיהם לא עמדו בתנאי המכרז. אכן, ועדת המכרזים לא קבעה בהחלטתה באופן מפורש מי הם המציעים " שהצעותיהם לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז". אולם, הדעת נותנת שועדת המכרזים כיוונה בהחלטתה בעניין זה לאותם מציעים לגביהם נקבע על ידי ועדת המשנה, שהצעותיהם לא תאמו את דרישות המכרז. מכאן שההחלטה בעניין זה, גם אם לא נקבה באופן מפורש בשמותיהם של אותם מציעים, התקבלה על ידי ועדת המכרזים. אין פסול בכך שועדת המכרזים אימצה את החלטת ועדת המשנה. בכל מקרה, בשיקול זה אין בכדי להכריע את גורל העתירה. שכן, גם ב"כ העותרים מסכים שאם תידחה טענתם העיקרית של העותרים וייקבע שאלה אכן לא עמדו בתנאי הסף הנזכר של המכרז, אין טעם בהחזרת הדיון לועדת המכרזים רק כדי לקבל החלטה פורמלית ספציפית בעניינם. לפיכך, השאלה שתכריע את גורל העתירה, היא האם העותרים עמדו בתנאי הסף של המכרז, הדורש כי אינם מייצגים ולא ייצגו בשנתיים האחרונות, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין. בנושא זה אין לקבל את הטענה, שתביעות נזקי רכוש או "תביעות פח" כלשונם של העותרים אינן בגדר תביעות נזיקין. תביעת נזיקין הנה תביעה המוגשת על-פי דיני הנזיקין. תביעה כזאת כוללת גם על נזקי רכוש ואינה מצטמצמת לנזקי גוף בלבד. אכן, יש ממש בטענת העותרים, שלצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב נדרש ניסיון בתביעות נזקי גוף. אולם, התנאי הנדון בענייננו אינו עוסק בניסיון הנדרש מהמציעים אלא בנושא ניגוד העניינים שאותו מבקש המוסד, ובצדק, למנוע. מבחינה זו, של ניגוד עניינים, אינני רואה הבדל של ממש בין עורך דין המייצג חברת ביטוח בתביעות נזקי גוף לבין עו"ד המייצג חברה כזאת בתביעות נזקי רכוש. בשני המקרים מדובר בעורכי-דין הקשורים לחברות ביטוח, קשר שמטבע הדברים עשוי ליצור מצב של ניגוד עניינים, כשאותם עורכי-דין יגישו נגד אותן חברות תביעות שיבוב בשם המוסד לביטוח לאומי. מכל מקום, לא ניתן לומר שעמדתו של המוסד לביטוח לאומי, החושש מקיומם של ניגודי עניינים, אינה סבירה. מה גם שהעותרים לא תקפו תנאי סף זה טרם מתן ההחלטה של ועדת המכרזים. העותרים מצביעים בהקשר זה על סעיף 1 לתנאי המכרז, שבו נדרש כי "תחום עיסוקו העיקרי של המציע [יהא] תביעות נזיקין - בייצוג תובעים בבתי המשפט בארץ". לטענתם, המונח "תביעות נזיקין" שבסעיף זה לא יכול שיתפרש כניסיון בתביעות נזקי רכוש. עובדה היא הם טוענים, שועדת המכרזים, כאשר ראיינה את המציעים, ביקשה לעמוד על ניסיונם בתחום תביעות נזקי גוף ופסלה מועמדים שלא היה להם ניסיון מספיק בתחום זה. הואיל וכך, נטען, יש לתת למונח "תביעות נזיקין" שבסעיף 3 לתנאי המכרז את אותה משמעות שיש לייחס לאותו מונח בסעיף 1 לתנאי המכרז, מה שמצביע על כך שמדובר בתביעות נזיקי גוף ולא בתביעות נזקי רכוש. אינני מקבל גם טענה זו. ראשית, אינני בטוח שניתן היה לפסול על הסף, על יסוד סעיף 1 לתנאי המכרז, עורך-דין שתחום עיסוקו העיקרי בתביעות נזקי הרכוש. עם זאת, העמידה בתנאי סף זה (סעיף 1) לא חייבה את ועדת המכרזים לבחור במועמד שאין לו כל ניסיון בתביעות נזקי גוף. המכרז קבע באופן מפורש כי "מציע שהצעתו תמצא מתאימה לכאורה, יוזמן לראיון אישי בטרם יוחלט על הצעתו". במסגרת ראיון זה רשאית הייתה ועדת המכרזים לבחון את כישוריו של עורך הדין לייצג את המוסד, בכלל זה ניסיונו בתביעות נזקי גוף, גם אם דרישה זו לא עוגנה בתנאי המכרז כתנאי סף. על פי החוזה שצורף למסמכי המכרז, מצהיר המציע ומתחייב כי "יש לו הכושר, המומחיות, ... כוח אדם מיומן ושאר האמצעים לשם מתן השירותים לפי הסכם זה" (סעיף 21). ועדת המכרזים רשאית הייתה לבחון אם הצהרה זו אכן מתקיימת במציע, בכלל זה, ניסיונו בתביעות נזקי גוף. בכל מקרה, יש להבחין בין סעיף 1 לתנאי המכרז, שעניינו בניסיון המקצועי של המציע לבין הסעיף שלפנינו, שעניינו בנושא ניגוד האינטרסים. התוצאה היא, שהעתירה נדחית. העותרים ישלמו למשיב הוצאותיו בעתירה זו ובנוסף שכר טרחת עו"ד בסכום של 10,000 ₪. מכרזביטול מכרזביטוח לאומי